پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن در 33 اسلاید و شامل موارد زیر می باشد:

تعاریف

مشكلات ناشی از بروز سيلاب

تجربه چین

وضعيت مرتع و توسعه شهري

تجربه ایران

توسعه شهري و زمان تاخير

تغییر کاربری و رواناب تولیدی

مديريت سيلاب و مسيل ها