دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان

دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان

دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان

نقشه دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان

نقشه دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان. این فایل دارای نقشه دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان می باشد و یک مجموعه کامل از دیتایل های بناهای مرمتی گرگان می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

دیتایل آجر فرش کف حیاط

دیتایل سنگ فرش کف حیاط

دیتایل زیر کف داخلی روی بلوکاژ با آجر فرش یا سرامیک

دیتایل پی سازی سنگی

دیتایل پی سازی آجری

دیتایل جوی آب در محوطه تاریخی

دیتایل انواع سقف شیب دار سفالی

دیتایل گربه رو

دیتایل کف اول و سقف همکف

دیتایل نمونه درب قاجاری

دیتایل نمونه پنجره قاجاری

دیتایل نمونه درب پهلوی

دیتایل نمونه پنجره پهلوی

دیتایل سرچین یک طبقه برای دیوار با ضخامت های مختلف

دیتایل کف سازی اتاق های طبقه اول در کل بنا

دیتایل پوشش سقف سفالین با سه طبقه شیرسر

دیتایل پوشش سقف سفالین با دوطبقه شیرسر

دیتایل پوشش سقف سفالین با یک طبقه شیرسر

دیتایل پوشش سقف سفالی با لمبه کوبی

دیتایل سکو و کف سازی سکو با اجر

دیتایل کف کرسی

دیتایل سنگ فرش طرح دار با رگه های آجری

دیتایل سطح کف سازی با آجر ختایی

دیتایل سطح کف سازی با سرامیک

دیتایل نما و کف سازی حیاط با با شیب بندی لازم