گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول در قالب pdf در 368 صفحه ( قابل کپی به word) به همراه نقشه اتوکدی شهر

این طرح در سال 1390 توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه و تدوین شده است.

شهر فاضل آباد به عنوان مرکز بخش کمالان و مرکزدهستان استرآباد درمنتهی الیه غربی شهرستان علی آباد واقع شده است. این شهر بین مدار 55 درجه و 9 دقیقه و 20 ثانیه تا 55 درجه و 10 دقیقه و 45 ثانیه طول شرقی و37 درجه و 7 دقیقه و 50 ثانیه تا 37 درجه و 8 دقیقه و 45 ثانیه عرض شمالی واقع شده است. فاضل آباد در سال 1380 به عنوان شهر معرفی شده است. 

فهرست مطالب
قسمت اول: تعیین و بررسی حوزه خدمات فراگیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر 
تعیین روستاهای خدمات گیر مستقیم روزانه از شهر 
چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی روستاهای خدمات گیر
بررسی شاخص های اقتصادی در روستاهای خدمات گیر 
بررسی وضعیت فعالیت در بخش های عمده اقتصادی در روستاهای خدمات گیر
نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدمات گیر 
شناخت کمبودهای تاسیسات زیربنایی،خدمات رفاهی و تجهیزات روستاهای خدمات گیر
بررسی تاسیسات زیر بنایی موجود در آبادی های واقع در حوزه نفوذ شهر فاضل آباد 
بررسی خدمات رفاهی و تجهیزات روستایی موجود در آبادی های واقع در حوزه نفوذ شهر 
تعیین حریم شهروپهنه بندی آن 

 قسمت دوم: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن 
خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر 
مکان ها وفرصت های گردشگری،شناخت ارزش های زیست محیطی ومواهب طبیعی شهر وحریم آن 

موقعیت جغرافیایی شهر و حریم (عوامل طبیعی، عوارض زمینی وضع توپوگرافی، شیب های اصلی موثر در طرح و منطقه بندی آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنین سایر عوامل جغرافیایی محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدی شهر)
موقعیت جغرافیایی شهر و حریم آن
وضعیت توپوگرافی و شیب اراضی در محدوده مطالعاتی 
مسائل زمین شناسی (جنس خاك، نوع اراضی و پوشش گیاهی، زمین لغزش و زلزله، سیل و سایر حوادث غیر مترقبه) 
منابع سطحی وزیرزمینی آب ونحوه تامین آن در شهروسیستم حرکت ودفع آب های سطحی و وضعیت 
مسیل ها ورودخانه هادر شهر هواشناسی(دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب)
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر 
خصوصیات جمعیتی و ترکیب و تحولات آن ( وضع جمعیت در گذشته و حال ، میزان و وضعیت مهاجرت، جنس، گروه های سنی، بعد خانوار، سواد، شاغلین و غیره)
روند تحولات جمعیت شهر
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن در سطح شهر
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن در سطح حوزه های شهری
تراکم جمعیت در شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف
خصوصیات اجتماعی و فرهنگی شهر و محلات آن و چگونگی تاثیر آن ها در توسعه کالبدی شهر 
خصوصیات اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر

خصوصیات اجتماعی و فرهنگی در سطح محلات شهر

 تاثیر خصوصیات اجتماعی شهر و محلات بر توسعه کالبدی شهر
 خصوصیات اقتصادی

 اوضاع کلی اقتصادی شهر،میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخش های اقتصادی (صنعت،کشاورزی و خدمات)
جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش های فعال مختلف اقتصادی
بررسی شاخص های اقتصادی 
ساختار اقتصادی شهر
ارزش زمین و ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر وعواملی که در این تغییرات نقش تعیین کننده دارند
شاخص های سرمایه گذاری بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و دولتی در زمینه مسکن 
مسایل و امکانات مالی،اعتباری،فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر درصورت وجود 

امکانات فنی و اداری 
امکانات مالی و اعتباری شهرداری
چگونگی مشارکت مردم در فعالیت های عمرانی شهر 
 خصوصیات کالبدی 
 ارزیابی طرح های هادی یا جامع و تفصیلی مصوب قبلی شهر و محدوده ها و نتایج آنها  دورنمای شهر ( فرم شهر ، سیما ، منظر ، توده و حجم )
 فرم شهر
سیمای شهری یا تصویر ذهنی از شهر
 منظر شهری
نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کاربری های مختلف موجود و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آن ها در کل شهر
 نحوه توزیع خدمات(آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و غیره)در سطح شهر، با در نظر  گرفتن گنجایش و شعاع دسترسی هر یک از خدمات) 
 تاریخچه، علل پیدایش، روند رشد و توسعه کالبدی شهر و محلات آن از ادوار گذشته تا کنون
 دانه بندی بافت های شهر
 ترکیب (دانه بندی) 
 تراکم بافت ( فشردگی)
 ریخت شناسی ادواری معماری شهر
 ریخت شناسی ادواری معماری مساکن شهر
 ریخت شناسی ادواری معماری و فضاهای شهر
 ساختار و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف شهر و چگونگی روابط آن ها با یکدیگرسازمان فضایی 
 سازمان کالبدی
 پدافند غیرعامل و نیازهای کالبدی آن در شهر و حریم آن 
بررسی تراکم و طبقات ساختمانی در مناطق، نواحی و محلات مختلف شهر 
وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص های کمی و کیفی،
مالکیت، نمای ساختمان، نوع مصالح، کیفیت و قدمت ساختمان (قابل استفاده، نوساز، مرمتی، تخریبی)،تجهیزات و تاسیسات بهداشتی، جهت استقرار بنا در زمین و غیره 
 مالیکت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی (شهرداری، اوقاف)وتاثیرات آن در شهر

 اخذ اطلاعات مربوط به بافت ها، بناها، محوطه های تاریخی و حرایم و ضوابط و طرح های مربوط به آنها 
خصوصیات، موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تاسیسات شهری (آب، فاضلاب، برق، مخابرات، اینترنت، گاز و غیره)سرانه ها، کمبودها، محدودیت ها و امکانات آن ها
وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری(ایستگاه های سوخت گیری، مجتمع های خدماتی رفاهی یا بین 
راهی، کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع پسماندهای جامد، آتش نشانی و غیره) کمبودها و مشکلات و امکانات موجود در این زمینه
برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و سایرکارکردهای اصلی شهر

 نقش کارکردی معابر( تفریحی ؛ عبوری با الویت پیاده یا سواره و غیره) 
 مسایل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی درون شهری و برون شهری ( سیستم ارتباطی ، حجم، کیفیت ، نحوه کنترل، مشکلات مربوط به نقاط و گره های رفت و آمد، تعداد وسایل نقلیه عمومی وخصوصی ، تعداد تصادفات، حجم عبور و مرور دز مسیرهای اصلی و نقاط بحرانی و غیره)
 مبانی نظری
 هدف از سفر و مبدا و مقصد سفرهای روزانه 
 کیفیت ترافیک 
 نحوه کنترل ومدیریت ترافیک 

وضعیت پارکینگ 
 ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر 
 جمع آوری و بررسی نقشه های مصوب تفکیک اراضی، طرح های مصوب قبلی و طرح و نقشه های 
مربوط به معابر و فضاهای شهر و به هنگام کردن نقشه ها براساس پروانه های صادره شهرداری 
 بررسی و برداشت دقیق شبکه خیابان ها تا حد کوچه های دسترسی موجود ( طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب و نوع پوشش آن ها) 
 تهیه دستورالعمل های لازم برای کادر فنی شهرداری و سایر مجریان و نظارت کنندگان بر اجرای طرح ها و برنامه های پیشنهادی 
قسمت سوم: ارائه پیشنهادات
 تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده -
بالاخص با رویکرد استراتژی توسعه اقتصادی درونزا و نیز برنامههای آتی دولت و سازمانهای محلی یا بخش
خصوصی در توسعه اقتصادی شهر همراه با تعیین میزان سرمایه گذاری لازم در هر بخش
 احتمالات رشد و پیش بینیهای جمعیت شهر در آینده
 تعیین الگوی توسعه و محدوده شهر
 پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات -
عمرانی، توسط شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر

 پیش بینی نیازهای عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهای مسکن، تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی -و سایر کارکردهای اصلی 

 تدوین ایده کلی یا الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز و مکانهای گردشگری و دفاع غیر عامل در -
شهر
 پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهری(کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره)

 برنامه عمرانی کوتاه مدت( 3ساله ومیان مدت 53 ساله)مربوط به شهردار ی و سا یر سازمان ها ی شهری، مانند آموزش و پرورش، بهداری و غیره
 پیشنهادهای اصلاحی لازم در موردبرنامه 3 ساله وده ساله عمرانی شهر برای تحقق اهداف طرح
 برنامه ریزی کاربری اراضی شهر(کاربری های پیشنهادی)


برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان علی آباد کتول

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان علی آباد کتول

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان علی آباد کتول

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای بلوک غلام، خاتم آباد، معصوم آباد، نظرخانی، ساورکلاته، باقرآباد، شیرنگ سفلی و عباس آباد شهرستان علی آباد کتول در قالب pdf در 22 صفحه

فهرست مطالب

مشخصات عمومی روستا

مشخصات اجتماعی روستا

مشخصات اقتصادی روستا

مشخصات کالبدی روستا

اهداف برنامه در سطح دهستان یا بخش با تاکید بر روستاهای هدف

چشم انداز برنامه  در سطح دهستان یا بخش با تاکید بر روستاهای هدف

سیاست های  برنامه در سطح دهستان یا بخش با تاکید بر روستاهای هدف

نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای هدف

اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت های اقتصادی و اشتغال زایی موجود روستا

احصاء برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا به تفکیک دستگاه یا دستگاه های متولی

طرح ها و پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا به تفکیک دستگاه یا دستگاه های متولی

ملاحظات و الزامات

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی

نتایج کیفی و کمی مورد انتظار، طرح ها و برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا 


طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

گزارش طرح تفصیلی علی آباد کتول مصوب 1396در قالب pdf در 136 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی طرح تفصیلی . این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه شده است.

فهرست مطالب

 1- تعاريف

 ۲- تعریف کاربریها در طرح تفصیلی

3- ضوابط و مقررات مربوط به هر حوزه کاربری

۱ - ۳ -ضوابط و مقررات حوزه مسکونی

۱ - ۱ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۲ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تجاری - خدماتی

۱ - ۲ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۲ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیکی زمین

۳ - ۲ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۲ - ۳ ضوابط مربوط به پارکینگ

۳ - ۳ -ضوابط و مقررات حوزه آموزشی

۱ - ۳ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۳ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۳ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۳ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۴ - ۳- ضوابط و مقررات حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری

۱ - ۴ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۴ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۴ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۴ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۵ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه درمانی..

۱ - ۵ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۵ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۵ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۵ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۶ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه اداری و انتظامی

۱ - ۶ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۶ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۶ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۶ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۷ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه پارک و فضای سبز

۱ - ۷ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۷ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۷ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۷ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۸ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه ورزشی

۱ - ۸ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۸ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۸ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۸ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۹ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه فرهنگی - هنری

۱ - ۹ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۹ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۹ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۹ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۰ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه مذهبی

۱ - ۱۰ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۰ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۰ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۰ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۱ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه صنعتی

۱ - ۱۱ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۱ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۱ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۱ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۲ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و انبارداری.

۱ - ۱۲ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۲ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۲ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۲ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۳ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات شهری

۱۳ - ۳ - ۱ موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۳ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک، زمین

۱۳ - ۳ -3- ضوابط مربوط به احدات ساختمان

۴ - ۱۳ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۴ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تاسیسات شهری

۱۴ - ۳ - ۱- موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۴ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک، زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

۳ - ۱۴ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۴ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۵ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تفریحی گردشگری

۱ - ۱۵ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۵ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۵ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۵ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۶ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه طبیعی

۱۶ - ۳ - ۱- موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۶ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۱۶ - ۳ -3- ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۱۷ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تاریخی

۱ - ۱۷ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۷ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۷ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۷ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۸ - ۳ - ضوابط و مقررات حریم

۱۸ - ۳ - ۱- موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۸ - ۳ -خوابط ساختمانی در حریم ها

۴- مقررات مربوط به پارکینگ

۱ - ۴ - ابعاد جا پارک و عرض راهروها و نحوه دسترسی پارکینگ

۲ - ۴ - ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض

۳ - ۴ - ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی

۱ - ۳ - ۴ - انتخاب محل مناسب برای پارکینگ های عمومی

۲ - ۳ - ۴ - راه ورودی و خروجی پارکینگ

۳ - ۳ - ۴ - ضوابط فنی پارکینگ عمومی

۴ - ۳ - ۴ - نحوه قرار دادن محل پارکها در پارکینگ های عمومی

۵ - ۳ - ۴ - محوطه سازی پارکینگ

۶ - ۳ - ۴ - پارکینگ معلولین جسمی

 ۵- مقررات مشترک

حریم ها

۵ - ۵ - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴

/ ۳ / ۳۱ و اصلاحیه ۱ - ۵ - شرایط ساختمان در زمینهای واقع در تقاطع شبکه های ارتباطی

۲ - ۵ - ضوابط مربوط به نماسازی موقت جهت ساختمانهای نیمه تمام و بناهای مخروبه

۳ - ۵ -ضوابط و مقررات شهرداری در ارتباط با امور شهرسازی

 ۶ - ۵ - آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۷ - ۵- ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب ۸۷

 ۱ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در بخش های توسعه شهری

۲ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در شهرهای جدید

۳ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در شهرکهای مسکونی

۴ - ۷ - ۵ - محوریت مسجد در تهیه طرح های جامع و تفصیلی

۵ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در روستاها

۶ - ۷ - ۵ - الزامات عمومی

۷ - ۷ - ۵ - الزامات شهر سازی

۸ - ۷ - ۵ - الزامات معماری مساجد:

۷ - ۵ - - بازنگری

 ۶- ضوابط و مقررات گذربندی

۱ - ۶ - نحوه تعریض گذرها

۲ - ۶ - عرض گذرها و معابر محلی

۳ - ۶ - ضوابط و مقررات پخ نبش گذرها

۷- ضوابط و مقررات کلی

 ۸- پدافند غیرعامل

 ۹- پیوست ها

۱ - ۹ - مقررات مربوط به ایمنی عملیات کارگاهی

۲ - ۹ - راههای خروج اضطراری

۳ - ۹ - مقررات مربوط به زلزله

۴ - ۹ - تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

۵ - ۹ - ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی - حرکتی

۶ - ۹ - آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۷ - ۹- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب مورخ ۸۷

۸ - ۹ - آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹


مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word در 50 صفحه به همراه نقشه های سه بعدی قبل و بعد مرمت 

تپه میل که از آن آتشکده بهرام و آتشکده ری نیز نام برده می‌شود از آثار دوره ساسانیان در شهر ری است. گمان می‌رود که این بنا آتشگاه بهرام گور بوده باشد.در حدود ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر ری به سوی ورامین بر بلندای تپه‌ای پهناور در روستای قلعه‌نو -چال طرخان بقایای کاخ یا آتشکده‌ای واقع است که به تپه میل مشهور گردیده و آن به سبب دوپایه بزرگ بنا می‌باشد که از دور شبیه به میل است.

تپه میل با سنگ، ساروج، خشت و گل ساخته شده‌است. نیزارهای اطراف تپه از وجود دریاچه‌ای حکایت دارد که در گذشته در این محل وجود داشته، ولی خشک شده‌است.

 بلندی تپه میل از سطح دشت اطراف ۱۸ متر است و حدود ۲۵ متر پهنا و ۲۰ متر درازا دارد. پیرامون این تپه بلند تپه‌های کم ارتفاع کوچکتر پراکنده شده که مشرف بر آنها قرار گرفته‌است. این مجموعه منطقه‌ای به وسعت ۸۰۰ در ۹۰۰ متر را شامل می‌شود. بر بالای تپه، بنای اصلی آتشکده در راستای شرقی غربی برپاست، طرح کلی بنا، تالار ستون داری بوده با دو ردیف ستون چهارگوشه سه تایی که عملاً به ۳ بخش تقسیم شده‌است.

جهت بنا به صورت شرقی و غربی است. در جبهه شرقی ایوانی با چهار ستون مدور بوده. بخشی از بنای آتشکده ری در زمان حمله اسکندر به ایران خراب شد و تنها قسمتی از بنای چهارطاقی و زیبای این آتشکده به صورت دو میل باقی‌ماند.بیشتر قسمت‌های غربی بنا از میان رفته، در بخش زیرین مجموعه یک راهروی کم پهنا وجود دارد که سراسر طول بنا را طی می‌کند. بقایای معماری تپه معماری میل دارای ساختاری، تشکل از گل، خشت، لاشه سنگ، گچ و از نظر دیرینگی متعلق به دوره ساسانیان (حدود ۱۸۰۰ سال پیش) است و به آتشکده بهرام گور نیز معروف است.

آنچه از پوشش بنا در زمان حاضر بر جاست، یک جفت قوس هلالی با نقطه بیضی است، در راستای محور اصلی تالار، راهروی کم عرض تونل مانندی سراسر طول تالار را از زیر طی می‌کند که از منتهی‌الیه غربی، راهروی هم عرض دیگری بر آن عمود می‌شود و ورودی اصلی راهروی زیرین در جبهه شرقی، زیر ایوان اصلی است.

یک بخش مرکزی عریض تر و دو بخش جانبی کم عرض تر، ورودی اصلی تالار آتشکده در جبهه شرقی از طریق یک ایوان چهارستونی مدور که پایه‌های سر ستون‌های آنها در گوشه‌های شمال شرقی و جنوب به شرق ایوان برپاست. تپه میل حدود ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی حرم شاه عبدالعظیم و در ۲ کیلومتری جنوب قلعه نو بخش کهریزک روستای چال طرخان در شهرستان ری بر فراز تپه‌ای بلند قرار دارد.

نخستین بار در سال ۱۹۱۳میلادی «ژاک دو مورگان» فرانسوی این آتشکده و سازه‌های پیرامون آن را مرمت کرد. این بنا در سال ۱۹۳۳توسط باستان‌شناس آمریکایی به نام اریک اشمیتمورد کاوش و حفاری قرار گرفت و اخیراً فیروزه شیبانی از ایران کار حفاری آن را پی‌گیری کرده‌است.

این مجموعه جامع و کامل در باره مطالعه، شناخت، طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

فصل اول : شناخت

             جغرافیای ری 

             جغرافیای تاریخی 

             وضعیت جغرافیایی تپه میل 

             تپه میل 

             پیشینه پژوهش های باستان شناسی تپه میل 

             وجه تسمیه تپه میل 

             معرفی بنا و ساختار معماری تپه میل           

             مناظر پیرامونی تپه میل 

             تزئینات 

فصل دوم : تعیین عرصه و حریم

              تعاریف حریم در آثار تاریخی 

              گونه های حریم 

              ظوابط محدوده ی عرصه و حریم تپه میل ری 

فصل سوم : حفاظت از اثر

               نقدی بر حفاظت های موجود 

فصل چهارم : اقدامات فنی و احیاء

                 اقدامات فنی 

                 مسیر دسترسی در زمان اکنون 

                  مسیر دسترسی پیشنهادی 

                  طراحی ورودی برای محوطه 

                     طرح پیشنهادی کف سازی

                  مبلمان پیشنهادی 

               طرح سه بعدی قبل و بعد مرمت به همراه گزارش

منابع و مآخذ 


طرح جامع شهر بندرگز به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی

طرح جامع شهر بندرگز به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی

طرح جامع شهر بندرگز به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی

گزارش طرح جامع شهر بندر گز به صورت word در 160 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی، نقشه محلات بندرگز، نقشه معابر، نقشه کاربری اراضی استان گلستان و ...

طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر بندرگز که توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در سال 1396 تهیه شده است و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

1-تعاریف... 1

2- حوزه بندی کاربری ها و عملکرد های طرح جامع.. 10

2-1- حوزه مسکونی.. 10

2-2- حوزه آموزشی.. 10

2-3- حوزه آموزش، تحقیقات و فن آوری.. 10

2-4- حوزه درمانی.. 11

2-5- حوزه فرهنگی- هنری.. 11

2-6- حوزه مذهبی.. 11

2-7- حوزه اداری و انتظامی.. 11

2-8- حوزه تفریحی و گردشگری.. 12

2-9- حوزه ورزشی.. 12

2-10- حوزه صنعتی(گروه الف). 12

2-11-حوزه فضای سبز. 12

2-12- حوزه تاسیسات شهری.. 12

2-13- حوزه تجهیزات شهری.. 13

2-14- حوزه حمل و نقل و انبارداری.. 13

2-15- حوزه کشاورزی و باغات.. 13

2-16-  حوزه تجاری- خدماتی.. 13

2-17- حوزه طبیعی.. 14

3-  ضوابط و مقررات مربوط به هر حوزه کاربری.. 17

3-1-ضوابط و مقررات حوزه منطقه مسکونی.. 17

3-1-1- موارد استفاده از زمین: 17

3-1-2-ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع. 18

3-1-3-  مقررات ساختمانی در حوزه مسکونی.. 20

3-1-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 24

3-2- ضوابط و مقررات  حوزه کاربری های آموزشی.. 26

3-2-1- موارد استفاده از زمین.. 26

3-2-2-  ضوابط و مقررات  تفکیک  و تجمیع. 27

3-2-3- ضوابط و مقررات ساختمانی.. 27

3-2-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 31

3-3- ضوابط و مقررات  حوزه کاربری آموزش، تحقیقات و فن آوری (آموزش عالی). 32

3-3-1- موارد استفاده از زمین.. 32

3-3-2- ضوابط و مقررات ساختمانی.. 32

3-3-3- ضوابط و مقررات تامین پارکینگ... 33

3-4- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های درمانی.. 34

3-4-1- موارد استفاده از زمین.. 34

3-4-2- ضوابط تفکیک و تجمیع. 34

3-4-3- مقررات ساختمانی در اراضی درمانی.. 35

3-4-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 36

3-5- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های تجاری – خدماتي.. 38

3-5-1- موارد استفاده از زمین.. 38

3-5-2-ضوابط تفکیک و تجمیع: 40

3-5-3- ضوابط و مقررات ساختمانی.. 40

3-5-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 43

3-6- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های اداری و انتظامی: 45

3-6-1- موارد استفاده از زمین: 45

3-6-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع. 46

3-6-3- ضوابط ومقررات ساختمانی حوزه اداری وانتظامی.. 46

3-6-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 47

3-7- ضوابط و مقررات حوزه کاربری پارک و فضای سبز: 48

3-7-1- موارد استفاده از زمین.. 48

3-7-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع. 49

3-7-3- ضوابط ساختمانی.. 49

3-7-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 49

3-8- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های ورزشی.. 51

3-8-1- موارد استفاده از زمین: 51

3-8-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 51

3-8-3- ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه ورزشی.. 52

3-8-4- ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ... 53

3-9- زمینهای با کاربری فرهنگی - هنری.. 54

3-9-1- موارد استفاده از زمین.. 54

3-9-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 54

3-9-3- ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه فرهنگی - هنری.. 54

3-9-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 55

3-10- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های مذهبی.. 56

3-10-1- موارد استفاده از زمین: 56

3-10-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 56

3-10-3- ضوابط و مقررات ساختمانی.. 56

3-10-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 57

3-11- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های صنعتی(گروه الف). 58

3-11-1- موارد استفاده از زمین: 58

3-11-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 62

3-11-3-  ضوابط و مقررات ساختمانی.. 63

3-11-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 64

3-12- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های حمل و نقل  و انبارداری.. 65

3-12-1- موارد استفاده از زمین: 65

3-12-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 66

3-12-3-  ضوابط و مقررات ساختمانی.. 66

3-12-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 66

3-13- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های تاسیسات شهری.. 67

3-13-1- موارد استفاده از زمین: 67

3-13-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 68

3-13-3- ضوابط مربوط به احداث ساختمان.. 68

3-13-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 68

3-14- زمین های با کاربری تجهیزات شهری.. 69

3-14-1- موارد استفاده از زمین: 69

3-14-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 69

3-13-3- ضوابط مربوط به احداث ساختمان.. 70

3-14-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 70

3-15-ضوابط و مقررات حوزه کشاورزی.. 71

3-15-1- عملکرد های مجاز: 71

3-15-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 71

3-15-3- ضوابط ساختمانی در اراضی باغات و کشاورزی.. 71

3-16- ضوابط و مقررات حوزه کاربری های تفریحی- گردشگری.. 72

3-16-1- موارد استفاده از زمین: 72

3-16-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 72

3-16-3-  مقررات ساختمانی در اراضی تفریحی - گردشگری.. 73

3-16-4- ضوابط و مقررات پارکینگ... 77

3-17- اراضی با کاربری طبیعی.. 78

3-17-1- موارد استفاده از زمین: 78

3-16-2- ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع: 78

4- ضوابط مربوط به احداث پاركينگ... 79

انتخاب محل مناسب برای پارکینگهای عمومی.. 80

راه ورودی و خروجی پارکینگ... 81

نحوه قرار دادن محل پارکها در پارکینگهای عمومی.. 81

محوطه سازی پارکینگ... 81

پارکینگ معلولین جسمی.. 81

5- مقررات مربوط به بالكن و سایبان: 82

6- مقررات مربوط به عدم احتساب تراكم در سرسراي انتظار و اطلاعات ساختمان.. 82

7- ارتفاع ساختمان.. 83

8- مقررات مشترک... 83

1-8- شرايط ساختمان در زمينهاي واقع در تقاطع شبكه هاي ارتباطي.. 83

2-8- ضوابط مربوط به نماسازي موقت جهت ساختمانهاي نيمه تمام و بناهاي مخروبه. 83

9- ضوابط و مقررات گذربندی.. 85

1-9-نحوه تعریض گذرها 85

2-9- عرض گذرها و معابر محلی.. 85

3-9- ضوابط و مقررات پخ.. 86

10- ضوابط شبكه عبور و مرور. 90

1-10- خيابانهاي شرياني.. 90

2-10- خيابانهاي جمع و پخش كننده. 90

11- ضوابط اراضي واقع در حريم ها. 93

1-11- حريم خطوط برق فشار قوي.. 93

2ـ 11- حريم راهها 95

4ـ  11- حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني و زهكشي.. 97

5ـ  11- حريم خطوط لوله آب.. 97

6ـ 11-  حریم تصفیه خانه فاضلاب.. 97

7-11 - حریم رودخانه. 97

8-11- حریم اماکن نظامی.. 98

9-11- حریم خطوط و تاسیسات مخابرات.. 100

10-11-محدوده كاربري هاي با ارزش تاريخي.. 100

10-12- ضوابط نحوه استفاده از زمینهای واقع در معرض‌ خطر بالا آمدن آب دریای خزر...................................................................100

12-ضمائم.. 102

1-12- مقررات مربوط به ايمني عمليات كارگاهي.. 102

2-12- راههاي خروج اضطراري.. 104

3-12- مقررات مربوط به زلزله. 105

4-12-ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي ـ حركتي.. 107

5-12- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب مورخ 25/9/87. 111

6-12-  ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب 7/5/87. 118

7-12-ضوابط و مقررات مربوط به احداث نمازخانه در اماکن اداری ،تجاری و خدماتی (موضوع بند ب ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور). 121

8-12-ملاحظات پدافند غیر عامل.. 124

13- ضوابط و مقررات اراضی واقع در حریم شهر. 134

14-  اساس طرح جامع (توسعه و عمران). 147

 


 

 


مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word در 120 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت 

خانه امام جمعه در شمال شرقی اصفهان و همین طور در شمال مسجد جامع اصفهان قرار دارد که ورودی اصلی خانه از محله ابواسحاقیه می باشد. این خانه با شماره 3/1151 به ثبت آثار تاریخی رسیده است. دسترسی به خانه هم از طریق مسجد جامع و هم از طریق میدان شهشهان میسر است. این خانه بنا به گفته عموم به وسیله یک روحانی که در زمان قاجاریه سمت امام جمعه را داشته بنا شده است. این خانه مدتی در اختیار گروه بابیه بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تخریب گشته است. این بنا در دهه 70 متعلق به بنیاد مستضعفان و در حال حاضر در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته است. خانه امام جمعه یکی از سالم ترین بناهای دوره قاجار بود که از چهار قسمت تشکیل شده است: اندرونی، خلوت، آشپزخانه و بیرونی.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره خانه تاریخی امام جمعه اصفهان به همراه مطالعه، شناخت، تصاویر، نقشه های کامل معماری، نقشه های تزئینات بنا، نقشه های طرح مرمت بنا،آسیب شناسی و طرح مرمت بنا


مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word در 120 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت 

خانه امام جمعه در شمال شرقی اصفهان و همین طور در شمال مسجد جامع اصفهان قرار دارد که ورودی اصلی خانه از محله ابواسحاقیه می باشد. این خانه با شماره 3/1151 به ثبت آثار تاریخی رسیده است. دسترسی به خانه هم از طریق مسجد جامع و هم از طریق میدان شهشهان میسر است. این خانه بنا به گفته عموم به وسیله یک روحانی که در زمان قاجاریه سمت امام جمعه را داشته بنا شده است. این خانه مدتی در اختیار گروه بابیه بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تخریب گشته است. این بنا در دهه 70 متعلق به بنیاد مستضعفان و در حال حاضر در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته است. خانه امام جمعه یکی از سالم ترین بناهای دوره قاجار بود که از چهار قسمت تشکیل شده است: اندرونی، خلوت، آشپزخانه و بیرونی.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره خانه تاریخی امام جمعه اصفهان به همراه مطالعه، شناخت، تصاویر، نقشه های کامل معماری، نقشه های تزئینات بنا، نقشه های طرح مرمت بنا،آسیب شناسی و طرح مرمت بنا


مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word در 120 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت 

خانه امام جمعه در شمال شرقی اصفهان و همین طور در شمال مسجد جامع اصفهان قرار دارد که ورودی اصلی خانه از محله ابواسحاقیه می باشد. این خانه با شماره 3/1151 به ثبت آثار تاریخی رسیده است. دسترسی به خانه هم از طریق مسجد جامع و هم از طریق میدان شهشهان میسر است. این خانه بنا به گفته عموم به وسیله یک روحانی که در زمان قاجاریه سمت امام جمعه را داشته بنا شده است. این خانه مدتی در اختیار گروه بابیه بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تخریب گشته است. این بنا در دهه 70 متعلق به بنیاد مستضعفان و در حال حاضر در اختیار حوزه علمیه قرار گرفته است. خانه امام جمعه یکی از سالم ترین بناهای دوره قاجار بود که از چهار قسمت تشکیل شده است: اندرونی، خلوت، آشپزخانه و بیرونی.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره خانه تاریخی امام جمعه اصفهان به همراه مطالعه، شناخت، تصاویر، نقشه های کامل معماری، نقشه های تزئینات بنا، نقشه های طرح مرمت بنا،آسیب شناسی و طرح مرمت بنا


مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان در قالب pdf در 333 صفحه

مدرسه دقیقی که یکی بناهای تاریخی و ارزشمند دوره قاجاریه در بافت تاریخی گرگان است 

این بنای تاریخی در شهریورماه ۱۳۹۱ با شماره ثبت ۳۱۰۰۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، ه

بخش فعلی مدرسه تاریخی دقیقی بخشی از خانه مسکونی بزرگ‌تری در محله شیر کش است.

 بر اساس اسناد تاریخی شیر کش محله حاکم‌نشین بود و با توجه به نزدیکی این محل به کاخ‌های قاجاری در باغ شاه به نظر می‌رسد خانه‌های این محل، خانه‌های اعیانی حاکمان قاجار و وابستگان دربار بوده است. این بنا در زمان شروع تأسیس مدارس جدید تغییر کاربری پیدا می‌کند و در سال ۱۳۶۲ با شکل‌گیری مدارس جدید برای مدتی مسکوت می‌شود و پس‌ازآن توسط خانواده بابا صادقیان از شایگان خریداری می‌شود.هم‌اکنون یک حیاط مربعی شکل در شمال و یک عمارت اصلی و ارزشمند تاریخی سه‌طبقه در جنوب باقی‌مانده است.ارتفاع طبقه همکف و اول کمتر از طبقه دوم است و اجازه یکسری از کاربری‌ها را نمی‌دهد اما سه‌طبقه بودن آن ویژگی منحصربه‌فرد این بنا در بافت تاریخی گرگان محسوب می‌شود.

سه‌طبقه بودن، نوع نمای خاص این بنا از داخل و سمت خیابان و فرمت پلکانی و پله‌های قرینه در چپ و راست از ویژگی‌های خاص این اثر تاریخی است که متأسفانه سال‌ها متروکه بوده و تمام کاربری‌های اماکن متروکه را تجربه کرده و سال‌ها به انبار تبدیل‌شده است.

این بنای تاریخی که ۱۰۰ سال محل تحصیل بسیاری از گرگانی‌ها بوده و بسیاری از بزرگان گرگانی در آن خاطره دارند به باد فراموشی سپرده‌شده است.

این مجموعه به مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و طرح احیاء مدرسه دقیقی گرگان به همراه معرفی بافت تاریخی گرگان به همراه نقشه و تصاویر، نقشه های کاکل بنا به همراه تصاویر، طرح های مرمتی و طرح های احیاء و نقشه های سه بعدی..


طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران

طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران

طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران

طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران (مطالعات امکان سنجی) در قالب pdf  ( قابل کپی به word) در 126 صفحه  

خانه تاريخي ناصرالدين ميرزا از بناهاي تاريخي دوره قاجار ميباشد كه در محله ارگ تهران از جمله محلات منطقه 12 ، منصوب به قلب تاريخي تهران واقع شده است. اين خانه در شمال ميدان تاريخي ارگ و محدوده بازار در ناحيه 2 اين منطقه قراردارد.
مساحت كنوني بنا حدود 912 مترمربع است و در شمال كاخ گلستان در خيابان خيام شمالي، خيابان صور اسرافيل، پشت كوچه قورخانه، كوچه معروف به ناصر الدين ميرزا واقع است. دسترسي اصلي به اين خانه ازطريق خيابان صور اسرافيل واقع در جنوب بنا ميسر است . اين خانه مربوط به اواخر دوره قاجار و متعلق به شخص ناصرالدين ميرزا، فرزند مظفرالدين شاه قاجار، از پادشاهان سلسله قاجار بوده است.در گذشته مشتمل بر دو بخش اندروني و بيروني و مجموعا مساحتي حدود چهار هزار و پنجاه و چهار دسي مترمربع داشته و در طول سالهاي مختلف از زمان پيدايش تا به امروز تغييرات بسياري نموده است . ساختمان امروزي اين خانه، زميني مستطيل شكل به ابعاد 50 در20 با كشيدگي شمالي-جنوبي مي باشد كه تنها شامل بخش اندروني بناست.

فهرست

1‐مرحله اول: تدوين چشم انداز مطالعات طرح 
1تعيين حوزه طراحي (بنا)، بلافصل، نفوذ و حوزه فراگير طرح
1موقعيت بنا
1سير تحول بنا
1سالهاي پيش از انقلاب 
1سالهاي پس از انقلاب 
1بررسي فضاهاي در اختيار و ويژگيهاي آن
1تحليل فضايي عمارت شمالي 
1تحليل فضايي عمارت جنوبي
1حياط: 
1بررسي اسناد، برنامه ها و طرحهاي فرادست 
1طرح جامع تهران 
 1طرح تفصيلي منطقه 
1بررسي ديدگاه صاحبنظران
1-6 ديدگاههاي آقاي مهندس پارسي؛ 
1-6 ديدگاههاي آقاي مهندس فرهنگي؛كارشناس ميراث فرهنگي
1 ارائه بيانيه چشمانداز گروه مطالعاتي طرح 
2بررسي ويژگيهاي اجتماعي 
2بررسي ويژگيهاي جمعيتي
2بررسي قشربندي اجتماعي 
2بررسي نهادهاي ذينفع و ذينفوذ 
2بررسي ارتباطات و تعاملات اجتماعي 
2بررسي امنيت اجتماعي 
2-1 شناسايي معضلات اجتماعي 
2 تجزيه و تحليل اطلاعات اجتماعي
2مطالعات اقتصادي
2بررسي اقتصاد زمين و ساختمان 
2بررسي گرايشهاي ساخت و ساز 
2بررسي اقتصاد خانوار 
2بررسي اقتصاد توليد و فعاليتها 
 SWOT  تجزيه و تحليل مطالعات اقتصادي به روش 
2مطالعات گردشگري و گذران اوقات فراغت 
2 بررسي جاذبه ها، مقاصد، محصولات گردشگري
2بررسي الگوي تقاضاي خدمات گردشگري و گذران اوقات فراغت 
2بررسي زيرساختهاي گردشگري و گذران اوقات فراغت 
 SWOT تجزيه و تحليل مطالعات گردشگري به روش 
3مرحله سوم: جمع بندي نتايج 
3جمع بندي مطالعات جمعيتي- اجتماعي 
3جمع بندي مطالعات اقتصادي
3جمع بندي مطالعات گردشگري 
4مرحله چهارم - ارائه چشمانداز طرح (چشمانداز پاياني)
4پتانسيلهاي برنامه ريزي
4ارائه چشم انداز نهايي 
4 ارائه سناريوها و شناسايي سناريوي بهينه 
4تعيين فعاليتهاي امكانپذير جهت استقرار در طرح 
4سناريوسازي گزينههاي امكانپذير جهت استقرار در طرح
4گزينش سناريوي بهينه 
4شناسايي معيارهاي تصميمگيري و شاخصهاي مربوطه 

 


پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان در 180 اسلاید

بناي مذكور در استان گلستان، شهرستان بندر ترکمن در سیمین شهر جنب خیابان جمهوری واقع شده است.

 این بنا مربوط به دوره قاجار و در دو طبقه ، طبقه همکف و اول تشکیل شده است . طبقه همکف دارای شش اتاق  می باشد که عمدتا به عنوان انبار نگهداری‌کالا ازآنها استفاده می‌شده است. دارای‌کرسی چینی به ارتفاع حدود 60 سانتیمتر است . پلان این بنا به شکل مستطیل می باشد . کشیدگی پلان بنا در جهت شرقی غربی و در نتیجه جهت استقرار بنا شمالی جنوبی است .

   مساحت تقریبی بنا حدود266.56 متر مربع است. کشیدگی آن شرقی-غربی می باشد و مصالح بکار رفته در این بنا در اجرای جرزها و دیوارها از آجر و ملات ماسه آهک و در و پنجره ها ، ستون ها و تیر ریزی‌های چوبی از جنس نراد روسی است و نیز سقف شیبدار  بنا از حلب و چهار طرفه است.

  آجرچینی با ابعاد آجر(20*20)می‌باشد . جنس دیواره های بنا نیز از آجراست که با الوارهای چوبی به صورت ضربدری به ضخامت 2 سانتیمتر برای گیرایش بهتر ملاتها  داخل بدنه ی دیوار ازاین الوارها استفاده شده است  برای پوشش بنا از اندود ماسه و ملات آهکی استفاده شده است .

   تراس در چهار سوی بنا قرار دارد . پوشش کف تراس ها از الوارهای چوبی ا‌ست که گرداگرد آنها را نرده‌های چوبی احاطه کرده است . دسترسی به طبقه همکف بنا از طریق درب های دو لنگه چوبی که در ضلع شمالی وغربی بنا واقع شده اند گشوده می شوند ، امکان پذیر است که این فضاها از طریق درب های یک لنگه به هم ارتباط دارند. طبقه همکف بنا دارای شش فضای کوچک و بزرگ است که دو سوی ورودی‌های ضلع جنوبی ‌و شمالی بنا قرار دارند . دو پنجره در ضلع جنوبی بنا قرار گرفته است

   از تزئینات بکار رفته در بنا ، می توان به فرم های مثلث شکل چوبی بر روی پنجره ها و درهای چوبی در هر دو طبقه بنا که خاص منطقه ترکمن‌نشین است و ستون‌های آجری وچوبی ،تزئینات مشبک و نیز منحنی شکل از جنس حلبی بر روی پنجرها و گرداگرد بنا اشاره نمود .

این مجموعه جامع و کامل به مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و طرح احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهزر گمیشان به همراه معرفی کامل شهر سیمین شهر، معرفی کامل بنا، نقشه های کامل معماری بنا به صورت دوبعدی و سه بعدی تصاویر بنا، طرح های مرمتی و احیاء و ... می پردازد و شامل موارد زیر می باشد:

  فهرست  مطالب

 عنوان                                                                                                                               

 طرح مرمت واحیای خانه عیسی‌حاجی‌عظیمی                                                       

فصل اول: شناخت

1-  فصل شناخت

خا‌نه عیسی‌حا جی‌عظیمی دریک نگاه

1- 1- جمع آوری اطلاعات

1-1 -1-  اطلاعات محیطی

1 -1- 1-1 -  ساختا‌رمحیطی

2-1 -1 -1 -1 - ویژگی‌های اقلیمی وجغرافیایی

3-1 -1 - 1 - ویژگی‌های تاریخی

4- 1 -1 - 1-  ویژگی‌های فرهنگی واجتماعی

2-1 -1 - اطلاعات بنا

1-2 -1 - 1-  اطلاعات تاریخی بنا

2- 2- 1- 1-  شناخت معماری

3- 2- 1- 1- شناخت سازه‌ای

4- 2- 1- 1- شناخت تاسیسات

2- 1- تحلیل وارزیابی اطلاعات

1 -2 -1-  تحلیل اطلاعات بنا

2- 2- 1- تحلیل اطلاعات محیطی

3-2-1- آسیب نگاری و آسیب شناسی بنا

 

3- 1- جمع بندی

                                                                                              

فصل دوم : طراحی

2- فصل طراحی

1- 2- تعیین اهداف ، سیاست‌ها ومبانی‌طرح

2- 2- ا‌مکان‌سنجی‌احیا

1 -2 - 2-  بررسی نیازها وضرورت‌های محیط

2 -2- 2- بررسی ویژگی‌ها ، قابلیت‌ها وپتانسیل‌های بنا

3- 2- 2- انطباق نیازهای محیط با ویژگی‌های بنا

3- 2 - طرح احیا

1- 3 - 2- طرح احیا خانه‌ عیسی‌حاجی‌عظیمی

2- 3- 2- طراحی‌خا نه عیسی‌حاجی‌عظیمی

4- 2- طرح مرمت بنا

1- 4- 2- اقدامات مرمتی

1- 1- 4- 2- راهکارهای پیشنهادی مرمتی

2- 1- 4- 2- طرح‌های پیشنهادی مرمت(خا نه‌ی عیسی‌حاجی‌عظیمی)براساس‌الویت

3- 1- 4- 2- حفاظت

 منابع و مآخذ

 

 

 


پاورپوینت نظریه آزمایش میلگرام

پاورپوینت نظریه آزمایش میلگرام

پاورپوینت نظریه آزمایش میلگرام

آزمایشات علمی همیشه تصاویر حیوانات بیچاره در قفس، آزمایشگاه های استریل سفید و نوعی ظلم و ستم را جادو می‌کنند. در مورد رشته ی روانشناسی چطور، چون در اینجا موضوعات مورد آزمایش بیشتر تست ها موش های سفید و یا میمون ها نیستند بلکه انسان ها هستند؟ برای یادگیری آزمایش روانشناسی ریشه ای و شوکه کننده دهه‌ی 1960 که در آن تعهد فرد به تمکین مورد آزمایش قرار گرفت،

پس زمینه ی آزمایش :

طرح کلی آزمایش میلگرام :

نتایج آزمایش میلگرام :

فرمت فایل :ppt

تعداد اسلاید 10


مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد در قالب pdf در 200 صفحه (قابل کپی به word)

اين بنا در سال 1325 هجري قمري توسط استاد غلامرضا بنا يزدي ساخته شده است. از بناهاي متعلق به اواخر دوران قاجار مي باشد که احتمالا تکميل و تجهيزش تا اوايل پهلوي نخست نيز ادامه داشته است.
مالکيت بنا: صاحب اين بنا حاج علي اکبر جاجرمي بوده است و ايشان اين بنا را وقف اولاد ذکور نموده اند. اين بنا در حال حاضر تحت اختيار حاج حبيب ا... جاجرمي نوة حاج علي اکبر جاجرمي با نظارت اداره اوقاف مي باشند.( البته ايشان اين بنا را در سال 82در اختيار سازمان ميراث فرهنگي بجنورد قرار داده است با شرايطي جهت حفظ و احياي آن )
اين بنا در حدود 8 هکتار ( سه خروار) زمين زراعي در ملک بابا امان دارد که از درآمد آن هرسال 5 الي 10 شب از شبهاي محرم را در اين محل مراسم عزاداري برگزار مي کنند. اين مکان جهت عزاداري مورد توجه خاص اهالي بجنورد بويژه جاجرميهاي مقيم اين شهر قرار دارد.
بناي حسينيه جاجرميها در ساليان اخير کمي مورد دستبرد گذر ايام واقع شده و همچنين بصورت مسکوني مورد استفاده قرار گرفته است. کتيبة موجود در بنا که بر سنگ يشم منقش گشته است ، موارد فوق را تأييد مي نمايد . اين کتيبه هم اينک بر فراز تاقچة يکي از اتاقهاي طبقة فوقاني ضلع شرقي قرار دارد که بر آن تاريخ 1451 هجري قمري ثبت گرديده است . البته به احتمال فراوان تاريخ ساخت اثر حداقل دو يا سه دهه پيش ازاين تاريخ مي باشد ، چراکه به گفته نوادگان مالک ، اين بنا ابتدا کاربري مسکوني داشته که بعداً وقف حسينيه مي گردد.

معماری حسینیة جاجرمی ها از نوع حیاط مرکزی که - معمولاً در اقلیم این منطقه کمتر یافت می شود و از گونه ی - معماری درون گراست .. این بنا فاقد بازشو به معابر اطراف بوده و همگی روزن ها به حیاط مرکزی باز می شوند . ضلع شمالی و جنوبی بنا دو طبقه (البته طبقه فوقانی ضلع شمالی تخریب گشته است ) و ضلع شرقی و غربی آن یک طبقه است ...

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره حسیسنسه جاجرمی شهر بجنورد می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب :

 1. موقعيت فعلي شهرستان بجنورد
 2. توسعه و شهرگرايي در منطقه بجنورد (شمال خراسان)
 3. توسعه فيزيکي شهر بجنورد
 1. کلیاتی پیرامون حسینیه
  1. تاريخچه حسينيه در ايران
  2. معماري حسينيه ها
  3. تأثیرات اجتماعي حسینیه ها

فصل دوم :

 1. شناخت
  1. شناخت جغرافیایی
   1. استان خراسان شمالی
    1. جغرافیای منطقه
    2. صنعت و معدن
    3. آموزش وپرورش
    4. آموزش عالی
   2. موقعيت جغرافيايي شهرستان بجنورد
    1. موقعيت جغرافيايي
    2. آب و هوا
    3. کوههاي بجنورد
    4. رودهاي بجنورد
    5. پوشش گياهي
    6. حيات حيواني

گردشگاهها و جاهاي ديدني

 1. اقتصــاد
 2. صنايع
 3. معادن
 4. صنعت خانگي
 5. کشاورزي
 6. دامپروري
 7. بهداشت
 1. موقعيت فعلي حسينيه جاجرمي ها
 1. شناخت تاریخی اجتماعی
  1. نقش عوامل تاريخي در منطقه
  2. تمدن و استقرار شهرها در ناحيه بجنورد
  3. به وجود آمدن شهر بجنورد
  4. وجه تسميه بجنورد
  5. پيشينه تاريخي بجنورد
  6. شهر قديم بجنورد
  7. راههاي ارتباطي قديم بجنورد
  8. کاوشهاي باستان شناسي بجنورد از آغاز تاکنون
  9. آثار و بناهاي از بين رفته
  10. آثار و بناهای ارزشمند بجنورد
  11. ویژگی های اجتماعی بجنورد
  12. مشاهير و رجال
  13. تاريخچه بنای حسینیه جاجرمی
  14. شر ح حال و گذشته ی بنا
 2. شناخت کالبدی
  1. تیپولوژی و معماری اثر
  2. نقشه های وضع موجود بنا
  3. کلیاتی پیرامون حسینیة جاجرمی
  4. معرفی تصویری فضاهای موجود
   1. های از بین رفته ی بنا
   2. تکنیک ساخت بنا
    1. مصالح بکار رفته در بنا
    2. تکنیک ساخت بنا
     1. پــی یا شالودة بنا
     2. جــرز ها
     3. قوس ها و پوشش ها
    3. شناسایی و تحلیل نیروهای موجود در سازة بنا
     1. برسنج هاي تشديد کننده رانش هاي افقي در تاق ها
     2. اهميت بارها
     3. سازه بنايي
     4. تاق تحکيم بخش، مواد مخلوط
     5. تاق بنايي
     6. تاق جفت و جور شده (هم گن)
     7. شکل سازه اي تاق
     8. جرزهای باربر
     9. مهار پوشش های تاقی طبقه همکف
      1. پوشش های خفته راسته
      2. تاق های آهنگ
     10. قوس نیم دایره
     11. کلاف کشی چوبی ( اصول ضد زلزله )
     12. انتقال بار جرزها بر روی تاق
    4. تزئينات بنا
    5. تزئینات آجری
    6. تزئینات چوبی
    7. تزئینات گچی
    8. تزئینات سنگی
    9. تزئینات فلزی
    10. فصل سوم : آسیب شناسی
  مقدمه
   1. آسیب های منظری
   2. آسیب های فضایی
   3. آسیب های کالبدی
    1. آسیب های سازه ای
    2. آسیب های غیر سازه ای

    

   فصل چهارم :

   1. طرح مرمت و احیا
    1. مقدمه
     1. مراحل مختلف مرمت
     2. تعميرات و دخل و تصرف های انجام شده در بنای حسینیه
    2. طـرح مـرمـت
     1. مرمت اجزاء سازه ای
      1. تقویت پی ها
      2. عایق بندی و دفع رطوبت از جداره ها
      3. مرمت پوشش طبقه فوقانی
       1. تعویض تیر های معیوب پوشش
       2. استحکام بخشی زیر سر تیر ها
       3. تعویض چوب های پرواز آسیب دیده
       4. پوشش روی تیرها
      4. استحکام بخشی پوشش های تاقی
      5. تعویض ستون های ایوان
      6. تعویض کلاف های چوبی آسیب دیده
      7. اصلاح پوشش ضلع شمالی
      8. بازسازی پله طبقه ی فوقانی موجود در هشتی
       1. قسمت های از بین رفته ی بنا
       1. مرمت اجزاء غیر سازه ای
        1. کف پوش ها
        2. تأسیسات دفع رطوبت نزولی
        3. تجدید اندود ها
        4. مرمت رخ بام ها
        5. مرمت بازشوها
       2. طــرح احـیــاء
        1. مباني طرح احياء
        2. کاربری های پیشنهادی جهت احیاء حسینیه ی جاجرمی
         1. پیشنهاد اول : طراحی بنا به عنوان موزه ی شهدای استان خراسان شمالی
         2. پیشنهاد دوم : مرکز فرهنگی و هنری جوانان و نوجوانان
         3. پیشنهاد سوم : دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه بجنورد
         4. پیشنهاد چهارم : موزه ی و نمایشگاه شهدا و مرکز فرهنگی
          1. معرفی فضاها
          2. محوطه سازی
          3. طرح نمای خارجی بنا
          4. اقدامات غیر سازه ای جهت طرح احیا
          5. تأسیسات بنا

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر در قالب PDF در 243 صفحه

تل سوزو در استان بوشهر، شهرستان دشتستان، بخش شبانکاره، روستای خلیفه قرار دارد. این محوطه در تاریخ ۸/ ۱۱ / ۱۳۸۵ به شماره ۱۷۱۱۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مساحت عرصه این تپه بر اساس شواهد موجود حدود دو هکتار و ارتفاع آن از زمین های اطراف حدود ۴ متر است. این تپه در روستای خلیفه ای، شهرستان دشتستان در استان بوشهر قرار دارد و یکی از معدود محوطه های دارای لایه های پیش از تاریخی در استان بوشهر است که شواهد سطحی نشان دهنده وجود حداقل فرهنگ های هزاره های پنجم (باکون) و چهارم الپویی) پیش از میلاد در این محوطه است. خوشبختانه علیرغم تخریب گسترده و هر ساله ای که انجام شخم به منظور کشاورزی بر روی این تپه صورت می گیرد، هنوز ضخامت نهشته های فرهنگی آن به اندازه ای است که بتوان امیدوار بود که با کاوش در این محوطه، بسیاری از پرسش های باستان شناسی پیش از تاریخ حوزه فرهنگی جنوب فارس و شمال خلیج فارس، پاسخ داده شود. این محوطه در اسفندماه ۱۳۹۵ با مجوز پژوهشکده باستان شناسی مورد کاوش باستان شناختی قرار گرفت.

این مجموعه به معرفی تل سوزو شهرستان دشستان، گزارش گانه زنی، کاوش و تعیین عرصه و حریم تل سوزو به همراه نقشه تعیین عرصه و حریم و ضوابط و  مقررات در تل سوزو می پردازد.و شامل موارد زیر می باشد

فهرست

 پیشگفتار

پیشینه پژوهشی 

 ترانشه A 

روش کاوش و ثبت و ضبط داده ها

 کانتکست ۱۰۰۰تا کانتکست 1036

 تصاویر کانتکست های مختلف ترانشه A

 تصاویر ابزارهای سنگی به دست آمده از ترانشه A

کاتالوک تصاویر و طرح های سفال کانتکست های مختلف تراشه A

 یافته های ویژه ترانشه Aتل سوزو

کاتالوگ اطلاعات یافته های ویژه ترانشه A

 تصاویر یافته های ویژه ترانشه A

طرح های بافته های ویژه ترانشه A

گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم تل سوزو 

گمانه 1 تا گمانه 12

ضابط پیشنهادی عرصه و حریم تیل سوزو، شهرستان دشتستان، بوشر

 نقشه توپوگرافی همراه با ضوابط عرصه و حریم

 گزارش اولیه مطالعات باستان جانور شناسی تل سوزو

 

 

 


گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر

گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشستان بوشهر در قالب PDF در 243 صفحه

تل سوزو در استان بوشهر، شهرستان دشتستان، بخش شبانکاره، روستای خلیفه قرار دارد. این محوطه در تاریخ ۸/ ۱۱ / ۱۳۸۵ به شماره ۱۷۱۱۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مساحت عرصه این تپه بر اساس شواهد موجود حدود دو هکتار و ارتفاع آن از زمین های اطراف حدود ۴ متر است. این تپه در روستای خلیفه ای، شهرستان دشتستان در استان بوشهر قرار دارد و یکی از معدود محوطه های دارای لایه های پیش از تاریخی در استان بوشهر است که شواهد سطحی نشان دهنده وجود حداقل فرهنگ های هزاره های پنجم (باکون) و چهارم الپویی) پیش از میلاد در این محوطه است. خوشبختانه علیرغم تخریب گسترده و هر ساله ای که انجام شخم به منظور کشاورزی بر روی این تپه صورت می گیرد، هنوز ضخامت نهشته های فرهنگی آن به اندازه ای است که بتوان امیدوار بود که با کاوش در این محوطه، بسیاری از پرسش های باستان شناسی پیش از تاریخ حوزه فرهنگی جنوب فارس و شمال خلیج فارس، پاسخ داده شود. این محوطه در اسفندماه ۱۳۹۵ با مجوز پژوهشکده باستان شناسی مورد کاوش باستان شناختی قرار گرفت.

این مجموعه به معرفی تل سوزو شهرستان دشستان، گزارش گانه زنی، کاوش و تعیین عرصه و حریم تل سوزو به همراه نقشه تعیین عرصه و حریم و ضوابط و  مقررات در تل سوزو می پردازد.و شامل موارد زیر می باشد

فهرست

 پیشگفتار

پیشینه پژوهشی 

 ترانشه A 

روش کاوش و ثبت و ضبط داده ها

 کانتکست ۱۰۰۰تا کانتکست 1036

 تصاویر کانتکست های مختلف ترانشه A

 تصاویر ابزارهای سنگی به دست آمده از ترانشه A

کاتالوک تصاویر و طرح های سفال کانتکست های مختلف تراشه A

 یافته های ویژه ترانشه Aتل سوزو

کاتالوگ اطلاعات یافته های ویژه ترانشه A

 تصاویر یافته های ویژه ترانشه A

طرح های بافته های ویژه ترانشه A

گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم تل سوزو 

گمانه 1 تا گمانه 12

ضابط پیشنهادی عرصه و حریم تیل سوزو، شهرستان دشتستان، بوشر

 نقشه توپوگرافی همراه با ضوابط عرصه و حریم

 گزارش اولیه مطالعات باستان جانور شناسی تل سوزو

 

 

 


مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 573 صفحه

موقعيت مكاني : اين بنا در منطقه 12 شهرداري تهران در خيابان ابن سينا – خيابان شهيد حسن مشكي – كوچه پارك امين الدوله قرار دارد. (مرحومه فخرالدوله در سال 1327 ه.ش. زمين مسجد فخر الدوله را وقف كرده است )

پارك و عمارت امين الدوله در گوشة شمال شرقي حصار جديد تهران ( پس از توسعة سال (1284 ه.ق.)  در آغاز شده چهاردهم هجري توسط حاج ميرزا علي خان امين الدوله ( 1322-1275 ه.ق.) ايجاد گرديد.
اين پارك كه در نزديكي دروازة شميران قرار داشت ، از پاركهاي بزرگ و مصفاي تهران قديم به شمار مي آمد.امين الدوله داري مناسب مختلف در دورة ناصري بود و در دورة مظفرالدينشاه ، گذشته از رسيدن به مقام صدراعظمي، دختر شاه ( خانم فخرالدوله) را براي پسرش گرفت.او را بايد از مردان
ثروتمند دورة قاجاريه به شمار آورد. از اقدامات مفيد او تأسيس كارخانة قند كهريزك و كارخانة كبريت سازي در الهيه و تأسيس مدرسة رشديه و سازمان پست به شيوة جديد است.
عمارت فوق الذكر داخل باغ و، به شكل كوشك ( كه از نظر فرم و فضاي معماري با ساير ابنية هم زمان خود نظير كوشك احمد شاهي نياوران و كوشك قوام السلطنه ( موزة آبگينة فعلي) و كوشك سردار اسعد (در محوطة بانك ملّي) ) ساخته شده بود و در حال حاضر در ميان مجتمع آموزشي شاهد
روشنگر به صورت متروكه قرار دارد. از اين بنا در بعضي موارد به عنوان انبار استفاده مي شود. اين بنا به روايت، در نقشه مهندس عبدالغفار ( به سال 1309 ه.ق.) در گوشة شمال شرقي حصار ناصري با نام پارك امين الملك مشخص شده است. عمارت بنام بانو فخرالدوله كه از زنان مشهور
دورة قاجار و منشأ خدمات عام المنفعه بوده است، منسوب مي باشد. وي در ضلع شمالي اين ساختمان، در خيابان فخرآباد ، مسجد فخرالدوله و مسجدي در خيابان وليعصر به نام مسجد فخريه ساخته است.
 با توجه به مشخصات بنا، اين عمارت مربوط به اواخر دورة قاجاريه مي باشد
مشخصات بنا:
اين بنا به شكل كوشك ساخته شده و داراي دو طبقه و دو نيم طبقه ( كه نيم طبقة دوم به صورت يك تالار مي باشد) مي باشد.پلكان در قسمت شمالي بنا قرار دارد و فضاها در اطراف اين پلكان قرار گرفته اند.اسكلت بنا از آجر است و روكش نما از آجر هاي قالبي مي باشد، متأسفانه در مرمتهاي قبلي عمليات اشتباهي در نما انجام شده كه لطمات زيادي را به بنا وارد آورده است. در سالهاي جنگ تحميلي نيز به علّت برخورد موشك در كنار آن و موج انفجار، صدماتي به بنا وارد شده كه قابل مرمت مي باشد.
معماري بنا تحت تأثير معماري اواخر دورة قاجار است و بنا داراي تزئينات گچبري قابل اهميت، به خصوص در سرسرا و اتاق موجود در نيم طبقة دوم مي باشد. گفته اند اين فضا نمازخانه بوده است.همچنين معجرهاي چوبي و حفاظهاي فلزي در فضاي نمازخانه وجود دارد ( داشته!) كه از وجوه با ارزش
 بناست. 

این مجموعه یک فایل جامه و کامل و بی نظیر درباره کوشک فخرالدوله تهران (مدرسه روشنگر) و در 5 فصل شاما ویژگی های تاریخی و جغرافیایی تهران،شناخت بنا، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیاء می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: ويژگيهاي تاريخي و جغرافيايي تهران

شناخت جغرافيايي تهران ………………………………….............. 1
موقعيت استقرار شهر تهران …………………………………......... 1
عوامل مهم جغرافيايي تهران …………………………………...... 9
اقليم تهران ……………………………….......................... 10
آب و هواي تهران …………………………………................ 11
ميزان بارش …………………………………........................ 13
شناخت تاريخي تهران …………………………………................. 14
تاريخچة تهران …………………………………....................... 14
تهران قبل از تهران، ما قبل تاريخ ….………………………………. 15
ساكنان چشمه علي …………………………………................ 17
قيطريه و دروس در عهد نخستين آرياييها ……………………………… 19
تهران شكل گيري يك هويت …………………………………..... 22
نخستين توصيفهاي مربوط به تهران ………………………..………. 24
تهران در عصر ايلخانان مغول و تيموريان ............................................. 26
تهران در عصر نخستين سلاطين صفوي …………………………........ 28
كريم خان زند و آغا محمدخان و پايتخت شدن تهران ................................... 30
دورة اول فتحعلي شاه و محمد شاه …………………………....……. 31
دورة دوم سلطنت ناصرالدينشاه تا پايان دورة قاجاريه ................................ 33
معماري دورة قاجاريه …………………………………................ 35
معماري در دارالخلافة ناصري …………………………………....... 35
معماري تلفيقي عصر قاجاريه …………………………………....... 36
ساختمانهاي شاخص ساخته شده در زمان سلطنت ناصرالدينشاه ........................ 39
باغها و پاركهاي قديمي تهران …………………………………....... 43
باغ شاه ………………………………….......................... 43
باغ فردوس …………………………………..................... 43
پارك اتابك …………………………………...................... 44
پارك امين الدوله ………………………………….............. 44
نمودار روند تأثير معماري اروپايي بر بخشهاي مختلف ساختمانهاي ...................... 63
شاخص عصر ناصري
نمودار سبكهاي رايج دورة قاجاريه ………………………………….... 65
تهران در دورة پهلوي ...……………………………................. 66
فصل دوم: شناخت بنا
موقعيت مكاني بنا …………………………………............... 67
تاريخچة بنا …………………………………........................ 68
امين الدوله ها …………………………………...................... 72
فخرالدوله …………………………………............................ 75
قنات بهارستان …………………………………...................... 83
بناهاي تاريخي منطقه …………………………………............... 85
توصيف معماري بنا …………………………………............... 88
شكل كالبدي …………………………………................... 88
سبك ساختمان …………………………………................... 88
كوشك …………………………………............................ 89
معرفي بنا …………………………………........................ 91
مشخصات بنا …………………………………...................... 92
معرفي فضاها …………………………………...................... 108
ساختار بنا ………………………………….......................... 165
تزئينات بنا …………………………………...................... 165
تزئينات نماي بنا …………………………………............. 165
ستونها و سر ستونها ………………………………….......... 165
سگدستهاي طوماري ………………………………….......... 168
پوشش نما …………………………………........................ 172
حفاظهاي فلزي ….……………………………….................... 173
تزئينات داخلي بنا …………………………………................ 179
سازه و مصالح بنا ………………………………...................... 197
نوع سازه و مصالح ………………………………….................. 197
سازه …………………………………............................... 197
پي ………………………………….............................. 197
جرزها …………………………………............................. 202
ستونها …………………………………............................ 214
مصالح به كار رفته در بنا ………………………………….......... 218
نوع چيدمان مصالح …………………………………............ 219
نوع و كيفيت ملات …....………………………………......... 222
نوع قوسهاي به كاررفته در بنا ………………...………………... 224
چفدهاي به كار رفته در آب انبار بنا .....…………………………… 224
چفد كفته …………………………………...................... 225
چفدهاي به كاررفته در طبقات همكف و اول ………...…….……… 226
چفدهاي به كار رفته در نيم طبقة دوم ………..…………………….. 229
پوششها ……………..…………………….......................... 230
اتصال شبكة تيرريزي خرپا با استخوان بندي بنا …….………............... 234
جزئيات و عناصر تشكيل دهندة خرپا ............................................. 236
جزئيات مربوط به لب بند بام …………………………………. 239
جزئيات مربوط به اتصالات پوشش روي خرپاها ................................... 240
هواكش يا كفتر خوان …………………………………..... 242
مقايسة تطبيقي ….…………………………………………. 243
كوشك مظفري دارآباد ……………………...…...………… 244
كوشك احمد شاهي نياوران ………..………………………… 251
منابع ………………..…………………………………… 259
فصل سوم: آسيب شناسي
مقدمه ………………………..…………………………… 260
آسيب شناسي آفت موريانه ………………….………………… 262
اطلاعات عمومي در خصوص موريانه ها ………………………...… 267
برآورد خسارت …………………………………………… 270
تركهاي موجود در بنا …………………………………………... 271
آسيب شناسي فضاها ……………………………………….... 279
آسيب شناسي نماها ………………………………………… 348
آسيب شناسي نماي جنوبي …………………………………. 348
آسيب شناسي نماي غربي …………………………………. 352
آسيب شناسي نماي شمالي …………………………………. 356
آسيب شناسي نماي شرقي …………………………………. 367
علل آسيب …………………………………................ 371
تورم آجرهاي نما …………………………………............ 371
جمع بندي …………………………………...................... 372
منابع ………………………………….......................... 373
فصل چهارم: طرح مرمت
مقدمه ………………………………….............................. 374
تركها و نشستها …………………………………................ 382
درجه بندي ترك خوردگيها …………………………………... 382
ترك خوردگيهاي كهنه و تازه …………………………………. 383
درجه بندي نشستهاي شالوده …………………………………. 384
نشست بر اثر جابجايي قائم نسبي …..…….…………………… 385
نشست در سر ديوار …………………..….………………… 386
درجه بندي ترك خوردگيها …………….………………………… 390
نشستهاي متوسط و كوتاه و دراز در سر ديوار .………………………… 391
نشست در ديوارهاي بازشو دار .………………………………..… 395
استوار كردن شالوده ها ……………………………………..…… 401
گسترش شالوده با زير سازي آجري ..…………………………… 402
گسترش شالوده با بتن مسلح .……………………………..…… 407
زير سازي شالوده با دالهاي بتن مسلح ……………..……..……… 408
زير سازي شالوده باتيرهاي بتن مسلح چسبيده به ………………… 410
شالوده
شالوده هاي خطي سطحي و زيرسازي شالوده هاي ژرف با ..……………… 412
شمعهاي بتن مسلح
زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده در دو سوي شالوده ...…………… 413
زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده تنها در يك سوي شالوده ………… 415
سنجه هاي ارزيابي ايستايي شالوده ها ..…………………………… 418
بررسي سازه اي ساختمانهاي آجري ……………………………… 427
ساختمانهاي بنايي غيرمسلح …………………………………… 427
ساختمانهاي بنايي كلاف بندي شده ..…………………………… 428
ساختمانهاي آجري مركب .…………………………………… 428
ساختمانهاي بنايي مركب .…………………………………… 429
ديوار آجري ……………………………………………… 430
ديوارهاي مثلثي در شيرواني ها ………………………………… 433
ديوارهاي آجري مسلح ………...…………………………… 433
ديوارهاي آجري غيرمسلح …………………………………... 433
گسيختگي انواع ديوارهاي آجري ………………………………… 434
نتايج تحقيقات گذشته ……………..……………...…………… 434
خواص مهندسي مصالح ………………..…………..…………… 435
ملات …………………………………………………… 436
آجر …………………………………………………… 437
مقاومت فشاري واحد آجركاري …….…………….…………… 438
مقاومت كششي واحد آجركاري ………..……………………… 439
مقاومت برشي واحد آجركاري ………………………………… 439
نتيجة آزمايش برروي سه ديوار ……………..………………… 441
رفع خطر از بنا …………………………….………………… 443
طرح مرمت آسيبهاي موريانه ..…………………………………… 445
مشخصات سموم مورد نياز ……………...……………………… 446
ليست سموم مورد نياز ...……………………………………… 447
پاكسازي ………….…………...…………………………… 451
تعويض آجرهاي شكسته و فرسوده ………………..……………… 451
مرمت استحفاظي ………..…………………………………… 453
مرمت تكميلي ……………………………………………… 453
تقويت شالوده با شناژهاي افقي بتني چسبيده به شالوده …..……………… 454
مرمت نشست و تورم خاك ………...…………………………… 457
تقويت راه پلة ارتباطي طبقة اول .………………………………… 460
طرح مرمت پله ها …………………………………………… 461
طرح مرمت كف طبقة اول .……………………………………… 462
پايدار كردن مستقيم تيرهاي چوبي ………………………..……… 462
پايدارسازي تيرهاي فولادي پنهان ……..………………………… 463
كفسازي …………….....…………....……………………… 469
كفسازي با استفاده از سنگ .……...….....………………….… 469
كفسازي با استفاده از آجر خشتي بدون لعاب ……………….……… 470
كفسازي با استفاده از پاركت ..………………………………… 475
تعويض نعل درگاهها …………………………………………… 477
سبك سازي سقف نيم طبقة اول ……...…………………………… 481
طرح مرمت شيرواني بنا و خرپاها .…………………………………… 482
ترميم عناصر تزئيني و تجديد اندود ديوارة داخلي ………….....…………… 486
طرح مرمت پوشش پلاستر ديوارها ..……………………………… 487
طرح مرمت گچبريهاي اتاق نيم طبقة دوم .………………………… 490
طرح مرمت دربها و پنجره هاي چوبي .……………………………… 491
طراحي سيستم اعلام و اطفاء حريق .………………………………… 493
اجراي محوطه دور بنا ...………………………………………… 498
دفع رطوبت در بنا .…………………………………………… 500
مرمت ناودانها .……………………………………………… 505
طرح مرمت نماي بالكن طبقة اول ...……………………………… 506
طرح مرمت نماي ستونهاي بالكن طبقة اول ..……………………… 509
مقاوم سازي ………………………………………………… 510
مقدمه ..………………………………………………… 511
بررسي زمين لرزه در ايران ..…………………………………… 511
مقاوم سازي و بهسازي تاريخي، قديمي و ميراث فرهنگي ……………… 514
روشهاي سنتي تقويت سازة نهايي ...…………………………… 514
مواد مورد استفاده ……………….……………….....……… 520
ماتريس ………………...…………..………………… 523
الياف ……………..…..…………………………… 524
در مقاوم سازي …..……………… 529 NSM استفاده از ميلگردهاي
530 ………………………………. FRP مشخصه هاي فني
طراحي جعبه فيوزها ………........………..……………………… 537
طراحي سيستم روشنايي …………………..........………………… 538
نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي كم مصرف …………………………. 538
نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي مهتابي و هالوژن .................................. 539
كليد و پريزهاي پيشنهادي ………………………………....……… 540
تأسيسات بنا ………………………………………………... 541
نتيجة نهايي ………………………………………………..... 543
منابع …………………………………………………….... 547
فصل پنجم: طرح احياء
طرح احياء بنا ………………………………………………..... 548
ابنية قديمي سازگار با عملكرد روز ………………………………… 548
طرح احياء پيشنهادي ..………………………………………… 550
نمونة فضاهاي مورد نياز ………………………………………… 552
منابع ..…………………………………………………… 555
نقشه ها و ضمائم ...…………………………………………… 556


مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 573 صفحه

موقعيت مكاني : اين بنا در منطقه 12 شهرداري تهران در خيابان ابن سينا – خيابان شهيد حسن مشكي – كوچه پارك امين الدوله قرار دارد. (مرحومه فخرالدوله در سال 1327 ه.ش. زمين مسجد فخر الدوله را وقف كرده است )

پارك و عمارت امين الدوله در گوشة شمال شرقي حصار جديد تهران ( پس از توسعة سال (1284 ه.ق.)  در آغاز شده چهاردهم هجري توسط حاج ميرزا علي خان امين الدوله ( 1322-1275 ه.ق.) ايجاد گرديد.
اين پارك كه در نزديكي دروازة شميران قرار داشت ، از پاركهاي بزرگ و مصفاي تهران قديم به شمار مي آمد.امين الدوله داري مناسب مختلف در دورة ناصري بود و در دورة مظفرالدينشاه ، گذشته از رسيدن به مقام صدراعظمي، دختر شاه ( خانم فخرالدوله) را براي پسرش گرفت.او را بايد از مردان
ثروتمند دورة قاجاريه به شمار آورد. از اقدامات مفيد او تأسيس كارخانة قند كهريزك و كارخانة كبريت سازي در الهيه و تأسيس مدرسة رشديه و سازمان پست به شيوة جديد است.
عمارت فوق الذكر داخل باغ و، به شكل كوشك ( كه از نظر فرم و فضاي معماري با ساير ابنية هم زمان خود نظير كوشك احمد شاهي نياوران و كوشك قوام السلطنه ( موزة آبگينة فعلي) و كوشك سردار اسعد (در محوطة بانك ملّي) ) ساخته شده بود و در حال حاضر در ميان مجتمع آموزشي شاهد
روشنگر به صورت متروكه قرار دارد. از اين بنا در بعضي موارد به عنوان انبار استفاده مي شود. اين بنا به روايت، در نقشه مهندس عبدالغفار ( به سال 1309 ه.ق.) در گوشة شمال شرقي حصار ناصري با نام پارك امين الملك مشخص شده است. عمارت بنام بانو فخرالدوله كه از زنان مشهور
دورة قاجار و منشأ خدمات عام المنفعه بوده است، منسوب مي باشد. وي در ضلع شمالي اين ساختمان، در خيابان فخرآباد ، مسجد فخرالدوله و مسجدي در خيابان وليعصر به نام مسجد فخريه ساخته است.
 با توجه به مشخصات بنا، اين عمارت مربوط به اواخر دورة قاجاريه مي باشد
مشخصات بنا:
اين بنا به شكل كوشك ساخته شده و داراي دو طبقه و دو نيم طبقه ( كه نيم طبقة دوم به صورت يك تالار مي باشد) مي باشد.پلكان در قسمت شمالي بنا قرار دارد و فضاها در اطراف اين پلكان قرار گرفته اند.اسكلت بنا از آجر است و روكش نما از آجر هاي قالبي مي باشد، متأسفانه در مرمتهاي قبلي عمليات اشتباهي در نما انجام شده كه لطمات زيادي را به بنا وارد آورده است. در سالهاي جنگ تحميلي نيز به علّت برخورد موشك در كنار آن و موج انفجار، صدماتي به بنا وارد شده كه قابل مرمت مي باشد.
معماري بنا تحت تأثير معماري اواخر دورة قاجار است و بنا داراي تزئينات گچبري قابل اهميت، به خصوص در سرسرا و اتاق موجود در نيم طبقة دوم مي باشد. گفته اند اين فضا نمازخانه بوده است.همچنين معجرهاي چوبي و حفاظهاي فلزي در فضاي نمازخانه وجود دارد ( داشته!) كه از وجوه با ارزش
 بناست. 

این مجموعه یک فایل جامه و کامل و بی نظیر درباره کوشک فخرالدوله تهران (مدرسه روشنگر) و در 5 فصل شاما ویژگی های تاریخی و جغرافیایی تهران،شناخت بنا، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیاء می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: ويژگيهاي تاريخي و جغرافيايي تهران

شناخت جغرافيايي تهران ………………………………….............. 1
موقعيت استقرار شهر تهران …………………………………......... 1
عوامل مهم جغرافيايي تهران …………………………………...... 9
اقليم تهران ……………………………….......................... 10
آب و هواي تهران …………………………………................ 11
ميزان بارش …………………………………........................ 13
شناخت تاريخي تهران …………………………………................. 14
تاريخچة تهران …………………………………....................... 14
تهران قبل از تهران، ما قبل تاريخ ….………………………………. 15
ساكنان چشمه علي …………………………………................ 17
قيطريه و دروس در عهد نخستين آرياييها ……………………………… 19
تهران شكل گيري يك هويت …………………………………..... 22
نخستين توصيفهاي مربوط به تهران ………………………..………. 24
تهران در عصر ايلخانان مغول و تيموريان ............................................. 26
تهران در عصر نخستين سلاطين صفوي …………………………........ 28
كريم خان زند و آغا محمدخان و پايتخت شدن تهران ................................... 30
دورة اول فتحعلي شاه و محمد شاه …………………………....……. 31
دورة دوم سلطنت ناصرالدينشاه تا پايان دورة قاجاريه ................................ 33
معماري دورة قاجاريه …………………………………................ 35
معماري در دارالخلافة ناصري …………………………………....... 35
معماري تلفيقي عصر قاجاريه …………………………………....... 36
ساختمانهاي شاخص ساخته شده در زمان سلطنت ناصرالدينشاه ........................ 39
باغها و پاركهاي قديمي تهران …………………………………....... 43
باغ شاه ………………………………….......................... 43
باغ فردوس …………………………………..................... 43
پارك اتابك …………………………………...................... 44
پارك امين الدوله ………………………………….............. 44
نمودار روند تأثير معماري اروپايي بر بخشهاي مختلف ساختمانهاي ...................... 63
شاخص عصر ناصري
نمودار سبكهاي رايج دورة قاجاريه ………………………………….... 65
تهران در دورة پهلوي ...……………………………................. 66
فصل دوم: شناخت بنا
موقعيت مكاني بنا …………………………………............... 67
تاريخچة بنا …………………………………........................ 68
امين الدوله ها …………………………………...................... 72
فخرالدوله …………………………………............................ 75
قنات بهارستان …………………………………...................... 83
بناهاي تاريخي منطقه …………………………………............... 85
توصيف معماري بنا …………………………………............... 88
شكل كالبدي …………………………………................... 88
سبك ساختمان …………………………………................... 88
كوشك …………………………………............................ 89
معرفي بنا …………………………………........................ 91
مشخصات بنا …………………………………...................... 92
معرفي فضاها …………………………………...................... 108
ساختار بنا ………………………………….......................... 165
تزئينات بنا …………………………………...................... 165
تزئينات نماي بنا …………………………………............. 165
ستونها و سر ستونها ………………………………….......... 165
سگدستهاي طوماري ………………………………….......... 168
پوشش نما …………………………………........................ 172
حفاظهاي فلزي ….……………………………….................... 173
تزئينات داخلي بنا …………………………………................ 179
سازه و مصالح بنا ………………………………...................... 197
نوع سازه و مصالح ………………………………….................. 197
سازه …………………………………............................... 197
پي ………………………………….............................. 197
جرزها …………………………………............................. 202
ستونها …………………………………............................ 214
مصالح به كار رفته در بنا ………………………………….......... 218
نوع چيدمان مصالح …………………………………............ 219
نوع و كيفيت ملات …....………………………………......... 222
نوع قوسهاي به كاررفته در بنا ………………...………………... 224
چفدهاي به كار رفته در آب انبار بنا .....…………………………… 224
چفد كفته …………………………………...................... 225
چفدهاي به كاررفته در طبقات همكف و اول ………...…….……… 226
چفدهاي به كار رفته در نيم طبقة دوم ………..…………………….. 229
پوششها ……………..…………………….......................... 230
اتصال شبكة تيرريزي خرپا با استخوان بندي بنا …….………............... 234
جزئيات و عناصر تشكيل دهندة خرپا ............................................. 236
جزئيات مربوط به لب بند بام …………………………………. 239
جزئيات مربوط به اتصالات پوشش روي خرپاها ................................... 240
هواكش يا كفتر خوان …………………………………..... 242
مقايسة تطبيقي ….…………………………………………. 243
كوشك مظفري دارآباد ……………………...…...………… 244
كوشك احمد شاهي نياوران ………..………………………… 251
منابع ………………..…………………………………… 259
فصل سوم: آسيب شناسي
مقدمه ………………………..…………………………… 260
آسيب شناسي آفت موريانه ………………….………………… 262
اطلاعات عمومي در خصوص موريانه ها ………………………...… 267
برآورد خسارت …………………………………………… 270
تركهاي موجود در بنا …………………………………………... 271
آسيب شناسي فضاها ……………………………………….... 279
آسيب شناسي نماها ………………………………………… 348
آسيب شناسي نماي جنوبي …………………………………. 348
آسيب شناسي نماي غربي …………………………………. 352
آسيب شناسي نماي شمالي …………………………………. 356
آسيب شناسي نماي شرقي …………………………………. 367
علل آسيب …………………………………................ 371
تورم آجرهاي نما …………………………………............ 371
جمع بندي …………………………………...................... 372
منابع ………………………………….......................... 373
فصل چهارم: طرح مرمت
مقدمه ………………………………….............................. 374
تركها و نشستها …………………………………................ 382
درجه بندي ترك خوردگيها …………………………………... 382
ترك خوردگيهاي كهنه و تازه …………………………………. 383
درجه بندي نشستهاي شالوده …………………………………. 384
نشست بر اثر جابجايي قائم نسبي …..…….…………………… 385
نشست در سر ديوار …………………..….………………… 386
درجه بندي ترك خوردگيها …………….………………………… 390
نشستهاي متوسط و كوتاه و دراز در سر ديوار .………………………… 391
نشست در ديوارهاي بازشو دار .………………………………..… 395
استوار كردن شالوده ها ……………………………………..…… 401
گسترش شالوده با زير سازي آجري ..…………………………… 402
گسترش شالوده با بتن مسلح .……………………………..…… 407
زير سازي شالوده با دالهاي بتن مسلح ……………..……..……… 408
زير سازي شالوده باتيرهاي بتن مسلح چسبيده به ………………… 410
شالوده
شالوده هاي خطي سطحي و زيرسازي شالوده هاي ژرف با ..……………… 412
شمعهاي بتن مسلح
زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده در دو سوي شالوده ...…………… 413
زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده تنها در يك سوي شالوده ………… 415
سنجه هاي ارزيابي ايستايي شالوده ها ..…………………………… 418
بررسي سازه اي ساختمانهاي آجري ……………………………… 427
ساختمانهاي بنايي غيرمسلح …………………………………… 427
ساختمانهاي بنايي كلاف بندي شده ..…………………………… 428
ساختمانهاي آجري مركب .…………………………………… 428
ساختمانهاي بنايي مركب .…………………………………… 429
ديوار آجري ……………………………………………… 430
ديوارهاي مثلثي در شيرواني ها ………………………………… 433
ديوارهاي آجري مسلح ………...…………………………… 433
ديوارهاي آجري غيرمسلح …………………………………... 433
گسيختگي انواع ديوارهاي آجري ………………………………… 434
نتايج تحقيقات گذشته ……………..……………...…………… 434
خواص مهندسي مصالح ………………..…………..…………… 435
ملات …………………………………………………… 436
آجر …………………………………………………… 437
مقاومت فشاري واحد آجركاري …….…………….…………… 438
مقاومت كششي واحد آجركاري ………..……………………… 439
مقاومت برشي واحد آجركاري ………………………………… 439
نتيجة آزمايش برروي سه ديوار ……………..………………… 441
رفع خطر از بنا …………………………….………………… 443
طرح مرمت آسيبهاي موريانه ..…………………………………… 445
مشخصات سموم مورد نياز ……………...……………………… 446
ليست سموم مورد نياز ...……………………………………… 447
پاكسازي ………….…………...…………………………… 451
تعويض آجرهاي شكسته و فرسوده ………………..……………… 451
مرمت استحفاظي ………..…………………………………… 453
مرمت تكميلي ……………………………………………… 453
تقويت شالوده با شناژهاي افقي بتني چسبيده به شالوده …..……………… 454
مرمت نشست و تورم خاك ………...…………………………… 457
تقويت راه پلة ارتباطي طبقة اول .………………………………… 460
طرح مرمت پله ها …………………………………………… 461
طرح مرمت كف طبقة اول .……………………………………… 462
پايدار كردن مستقيم تيرهاي چوبي ………………………..……… 462
پايدارسازي تيرهاي فولادي پنهان ……..………………………… 463
كفسازي …………….....…………....……………………… 469
كفسازي با استفاده از سنگ .……...….....………………….… 469
كفسازي با استفاده از آجر خشتي بدون لعاب ……………….……… 470
كفسازي با استفاده از پاركت ..………………………………… 475
تعويض نعل درگاهها …………………………………………… 477
سبك سازي سقف نيم طبقة اول ……...…………………………… 481
طرح مرمت شيرواني بنا و خرپاها .…………………………………… 482
ترميم عناصر تزئيني و تجديد اندود ديوارة داخلي ………….....…………… 486
طرح مرمت پوشش پلاستر ديوارها ..……………………………… 487
طرح مرمت گچبريهاي اتاق نيم طبقة دوم .………………………… 490
طرح مرمت دربها و پنجره هاي چوبي .……………………………… 491
طراحي سيستم اعلام و اطفاء حريق .………………………………… 493
اجراي محوطه دور بنا ...………………………………………… 498
دفع رطوبت در بنا .…………………………………………… 500
مرمت ناودانها .……………………………………………… 505
طرح مرمت نماي بالكن طبقة اول ...……………………………… 506
طرح مرمت نماي ستونهاي بالكن طبقة اول ..……………………… 509
مقاوم سازي ………………………………………………… 510
مقدمه ..………………………………………………… 511
بررسي زمين لرزه در ايران ..…………………………………… 511
مقاوم سازي و بهسازي تاريخي، قديمي و ميراث فرهنگي ……………… 514
روشهاي سنتي تقويت سازة نهايي ...…………………………… 514
مواد مورد استفاده ……………….……………….....……… 520
ماتريس ………………...…………..………………… 523
الياف ……………..…..…………………………… 524
در مقاوم سازي …..……………… 529 NSM استفاده از ميلگردهاي
530 ………………………………. FRP مشخصه هاي فني
طراحي جعبه فيوزها ………........………..……………………… 537
طراحي سيستم روشنايي …………………..........………………… 538
نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي كم مصرف …………………………. 538
نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي مهتابي و هالوژن .................................. 539
كليد و پريزهاي پيشنهادي ………………………………....……… 540
تأسيسات بنا ………………………………………………... 541
نتيجة نهايي ………………………………………………..... 543
منابع …………………………………………………….... 547
فصل پنجم: طرح احياء
طرح احياء بنا ………………………………………………..... 548
ابنية قديمي سازگار با عملكرد روز ………………………………… 548
طرح احياء پيشنهادي ..………………………………………… 550
نمونة فضاهاي مورد نياز ………………………………………… 552
منابع ..…………………………………………………… 555
نقشه ها و ضمائم ...…………………………………………… 556


پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 157 صفحه

بناي تاريخي تيمچه اكبريا ن(يهوديها)؛در گذشته،توسط شخصي بنام داود كليمي ساخته مي شود؛قدمت بنا را كسبه محل حدود ٣٠٠ سال پيش تخمين مي زنند؛ولي به گفته مالك فعلي بنا؛معمار معروف اصغر شعرباف طي بازديدي كه از محل كرده؛قدمت بنا را با توجه به شيوه ساخت و نوع معماري آن؛به دوره قاجار نسبت داده است. بناي تاريخي تيمچه اكبريان از همان ابتدا به منظور محلي به عنوان بانك رهني در نظر گرفته مي شود و تا اوايل انقلاب كه بنا در دست يهوديان بودبه فعاليت خود در بازار ادامه مي دهد.بعد از انقلاب كه يهوديان از اين محل ميروند؛ شخصي بنام حيدر اكبريان ؛كه او نيز از كسبه بازار بود و املاك زيادي هم داشت؛اين ملك را از داود كليمي خريداري كرده و كاربري آن را تغيير مي دهد.

بناي مورد نظرواقع در خيابان پانزده خرداد،كوچه صغيرها؛راسته كوچه عودلاجان؛ مقابل كوچه حكيم پلاك ٨٨ ؛معروف به تيمچه اكبريان(يهوديها)مي باشد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره تیمچه اکبریان (یهودی ها) به همراه معرفی کامل شهر تهران در دوره های تاریخی به همراه تصاویر و نقشه و مطالعه و شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) به همراه نقشه های کامل معماری بنا و تصاویر می باشد و شامل موارد زیر می باشد.

مقدمه

بخش اول : مطالعه و شناخت

موقعيت طبيعي و جغرافيايي شهر تهران

ناهمواريهاي استان تهران

آب و هوا

منابع آب

پيشينه تاريخي استان تهران

تهران در دوره صفويه

تهران در دوره تسلط افغانها

تهران در دوره افشاريه

تهران در دوره زنديه

تهران در دوره قاجاريه

تهران در دوره پهلوي

تهران در دوره انقلاب اسلامي

جغرافياي انساني

جغرافياي سياسي و اقتصادي

منابع اقتصادي

وجه تسميه تهران

محلات و بافتهاي قديمي

سابقه تاريخي محله عودلاجان

محله هاي عودلاجان

معرفي بنا

تعريف تيمچه

سابقه تاريخي بنا

موقعيت قرارگيري بنا در بافت شهري

نقشه دسترسي ها

عکس هوايي

پلان طبقات

مقاطع

موقعيت بنا در راسته بازار عودلاجان

فضاهاي معماري

معرفي نماها

مواد و مصالح

تزئينات

شناخت کالبدي بنا

عناصر ساختاري بنا

الف) پي ها

ب) جرزها

ج) طاقها

طاق زني به روش رومي

طاق زني به روش ضربي

 طاق آهنگ(گهواره اي لوله اي ، کوره پوش)

روشهاي مهار نيروهاي رانشي و فشاري در طاقها

الف)استفاده از چوب کش

ب)استفاده از کلاف بندي

ج) استفاده از ترکيب هاي آجرچيني

معرفي چفدها

قوس پنج و هفت تند

قوس پنج و هفت کفته

کاربندي

تعريف کاربندي

نقش کاربندي در فضاهاي داخلي

کاربندي سرسفت

انواع کاربندي

زمينه کاربندي

بخش دوم : آسيب شناسي

تشخيص ضايعات در بنا ، مجموعه يا بافت شهري

عوامل موثر در تخريب بنا

الف) عوامل طبيعي با عملکرد آني سيل

زمين لرزه

ب) عوامل طبيعي با عملکرد مداوم

تغييرات دما

وزش باد

رطوبت

عوامل اجتماعي و سوانح

عوامل تخريب مربوط به شيوه خاص زندگي ماشيني

عوامل تخريب مستقيم به وسيله مردم و حکام

بخش سوم : طرح مرمت

مراحل مختلف مرمت

رفع خطر

مرمت استحفاظي و استحکامي

مرمت جامع يا کامل

عايق بندي سقف تير پوش

عايق بندي سقف گنبدي

الکترواسمزي يا تراوش الکتريکي

دتايل عايق بندي سقف تير پوش

دتايل عايق بندي سقف گنبدي

دتايل شيب بندي جهت دفع آبهاي روي بام

دتايل نحوه اجراي ناوداني

دتايل نحوه اجراي ناوداني و کف خواب

دتايل کاربندي زير گنبد

دتايل نحوه آجر چيني پله

دتايل تيپ بندي در و پنجره

بخش چهارم: طرح احياء

نيازهاي قابل پيشبيني ابنيهابنيه قديمي سازگار با عملکردهاي روز

طرح احياء و کاربري

نقشه تغيير کاربري و احياء طبقه همکف

نقشه تغيير کاربري و احياء طبقه اول

سيرکولاسيون طبقه همکف در نقشه اصلي

سيرکولاسيون طبقه همکف در نقشه اصلي

سيرکولاسيون طبقه اول در طرح احياء

منابع

 


ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word در 126 صفحه

احداث نهر گناباد در سال 1306 و ایجاد گردشگاه بسیار زیبایی بنام کوهسنگی که تفرجگاه تعداد زیادی از اهالی شهر مشهد در روزهای جمعه بوده است این مرکز تفریحی با درختان متعدد و استخر زیبای خود که آب آن بوسیله ی نهر گناباد تامین می شده است

کوهسنگی این بوستان قدیمی در ضلع جنوب غربی شهر مشهد و در انتهای خیابان کوهسنگی و در میان دامنه ی دو کوه نیمه مرتفع قرار دارد . علاوه بر این که یک تفرجگاه شهری است از جایگاه تاریخی نیز برخوردار است از جمله روایت شده که حضرت امام رضا (ع) هنگامی که از نیشابور به سوی توس عزیمت می نمودند به این کوه تکیه کرده اند و فرمودند که خداوند به آن برکت دهد و نافع به حال مردم گرداند : از آن روز به بعد مردم به آن کوه می رفتند و قطعاتی از آن جدا می نمودند و ظرفها و اشیا سنگی می تراشیبدند . کوهسنگی یکی از زیباترین گردشگاههای شهری است که اخیرا محوطه سازی و فضا ارایی بسیار متنوعی در آن اجرا گردیده و با گل های الوان و درختان سرسبز متنوع پذیرای مجاوران و زایران شهر مشهد می باشد . 

کوهسنگی در زمان استانداری اسدی با ساختمانی در حاشیه جنوبی استخر بر روی زمین آستانه بوجود آمد و هدف اولیه ساخت آن بهره برداری برای شیرخوارگاه بوده ولی بعد ها توسط آقای شهسوار از آستان قدس اجاره شد و بعنوان یک مجوعه تفریحی شامل تاتر – تریا و سالن مراسم کاربرد داشته است لیکن بعدها توسط آقای شهرستانی شهردار اسبق مشهد 1345-1343 از آقای شهسوار گرفته شد و در سال 1344 در اختیار شهرداری قرار گرفت.

 مساحت محدوده ی کوهسنگی  در حدود 400 هکتاراست.

 کوهسنگی از جمله فضاهای سبز با ارزش شهر مشهد می باشد که با دارابودن قدمتی طولانی به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری در ساختار عملکردی چند گانه شهری توریستی همچون مشهد قابل شناسایی است .

این مجموعه بی نظیر و جامع و کامل شامل موارد زیر می باشد:

  عنوان تحقیق :

 • چکیده تحقیق :
 • فهرست مطالب :
 • مقدمه :
 • طرح مسئله :
 • ابعاد مسئله :
 • ضرورت مساله :
 • روش تحقیق :
 • قلمرو و محدوده مکانی تحقیق :

  مبانی نظری عام

تعاریف و مفاهیم مربوط به فضای شهری و تاریخچه شکل گیری

فضای شهری  

ادراک فضای شهری

 تحلیل فضای شهری

احیای فضای شهری

مفهوم فضای باز شهری و تاریخچه شکل گیری ان

 مفهوم خیابان و محور های ارتباطی و تاریخچه ان

 خیابان و فضای شهری

 تاریخ خیابان

 مفهوم خیابان در ایران

 فضای شهری در عصر جدید

 تعاریف و مفاهیم فرهنگ و اوقات فراغت

 تعریف فرهنگ

 فرهنگ عمومی

 فرهنگ و نقش ان

 نظریات تفریح

 طبقه بندی تفرج گاه ها

 عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر ها

 تعریف اوقات فراغت و انواع ان

 ویزگی ها و کارکرد های اوقات فراغت

 مشخصات فراغت در دوران جدید

 عوامل تاثیر گذار بر مفهوم فراغت

 فراغت در ایران

بررسی یک تحقیق در شهر داریها و اوقات فراغت شهر وندان

محل گذران اوقات فراغتت شهر وندان

 نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان

 مشکلات گذران اوقات فراغت شهر وندان

 نتیجه گیری

 بررسی نمونه هاو تجارب موفق استفاده از فضاهای شهری در جهان

معرفی شهر مشهد

 بررسی وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر مشهد 

موقعيت جغرافيايي شهر مشهد 

بررسی دوره های تاریخی شهر مشهد

ساختار کالبدی شهر مشهد

توسعه فیزیکی شهر مشهد

توسعه آینده شهر مشهد

بررسي ساختار فضايي شهريشامل شبكه معابر و ميادين و نقاط عطف در شهر و نحوه ارتباط آنها با هم

نتيجه گيري 

 بررسی ساختار عملکردی در شهر و ویژگی آن

  شالوده عملكرد هاي شهر مشهد

استراكچر اصلي شهر مشهد (ساختار شهر مشهد )

 حوزه های کلان عملکردهای شالوده 

 بررسي ساختار فضايي شهري ( نقاط عطف در شهر )

قطبها و عناصر شاخص

 شالوده های فراغتی شهر مشهد

ميادين موجود (گره ها و نقاط مهم شبكه ارتباطي )دراطراف  منطقه

بررسي ساختار فضايي مناطق در شهر مشهد

جمعيت شهر مشهد در دورهاي مختلف و تفكيك جنسي جمعيت و تحليل ان

مهاجران وارد شده به شهر مشهد بر حسب جنس

جمعيت شناور در شهر مشهد

 پيش بيني جمعيت شهر مشهد

بررسي شرايط ويژه اقليمي و ويژگي هاي زيست محيطي

بررسی ساختار عملکردی در منطقه و ویژگی آن

بررسي خصوصيات ويژه جمعيتي سطح فراگير در مشهد

بررسي ساختار فضاي شهر و تعين سطح مطالعات فراگير در ان

بررسی شبکه حرکتی و دسترسی شهر و نقش سطح فراگیر در آن

بررسی ویژگیهای خاک ، شیب و عوارض طبیعی

بررسی نشانه ها - لبه ها و گره ها در بلافصل

تجزیه و تحلیل swot

معرفي حوزه بلا فصل و نقش ان در حوزه فراگير

بررسی دوره های توسعه حوزه بلافصل  

الگوی جرم گذاری در حوزه بلافصل  

كاربريهاي عمده و تاثير گذار بر روي عناصر همجواردر حوزه بلافصل  

 بررسي شبكه معابر  و دسترسي ها و تاثير ان در هم جواری

بررسي جنس خاك در حوزه بلا فصل

سیما و منظر و کیفیت بصری محیطی حوزه بلافصل

بررسی سازمان ادارکی در حوزه بلافصل 

بررسی نشانه ها ، لبه ها ، گره ها در حوزه بلافصل

تاریخچه خیابان کوهسنگی

SWOT   خیابان کوهسنگی

محدوده مورد مطالعه

مالکیت زمین

ارزش زمین

استانداردهای فضای سبز

معیارهای منظر سازی فضاهای سبز و باز شهری

موقعیت فضای سبز شهر مشهد

ضوابط و مقررات ساخت و ساز

بررسی روند شکل گیری منطقه در روند توسعه شهر

SWOT حوزه بلافصل

طرح های سه بعدی

 


پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان به همراه نقشه های کامل بنا در 56 اسلاید

تاریخچه ساخت این بنا به اول دوره پهلوی برمی گردد که این بنا توسط فردی زرتشتی بنام رستم فرخ زاد ساخته شده است, این بنا قریب به 70 سال در تملک این شخص قرار داشته است و در تمامی این مدت این بنا مسکونی بوده است.

 - بررسی نقشه بنا: کوچه ای که خانه رستم فرخ زاد در آن قرار دارد نظم هندسی خاصی نداشته و کم عرض است.

 -فرم نقشه این خانه درون گرا و به صورت حیاط مرکزی می باشد و به طوری که در 4 طرف حیاط اتاق ها طراحی شده اند. 

 -این خانه یک طبقه می باشد و مصالح آن : خشت, آجر , چوب و گچ می باشد. و نکته مهم دیگر این است که این بنا پلانی قرینه شکل دارد.

این مجموعه بی نظیر به معرفی شهر کرمان، مطالعه و شناخت خانه فرخزاد، تاریخچه بنا، معرفی فضاهای معماری بنا، معرفی سازه بنا، تزئینات بنا به همراه نقشه های کامل بنا، تصاویر و ... می باشد.


معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن در قالب word در 90 صفحه

کاروانسراها در ایران به ویژه در خطه ایالت استرآباد (گرگان) را به دو دسته برون شهری و درون شهری می شد تقسیم نمود. نوع درون شهری آن (کاروانسرای میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان) فقط در شهر استرآباد (عصرقاجار) بودند.

کاروانسراهای درون شهری جزیی از معماری و بافت بازار محسوب می شدند که تقریباً حکم پاساژ امروزی را می یافتند.

چنین کاروانسراهایی در بازارهای استرآباد مخصوصاً در بازا کهنه، در پشت راسته های اصلی و فعال و به ندرت در حاشیه راسته های فرعی احداث می گردیدند که ورودیه آن ها به سوی راسته بود و معماری آن به صورت حیاط مرکزی می باشد.

ولی نوع برون شهری شامل کوهستانی می شدند که مصالح آن از سنگ های کوهستانی و قلوه سنگ رودخانه ای و ملات گچ، آهک و ساروج می باشد سقف این نوع کاروانسراها به صورت گنبدی و برروی طاق های گهواره ای و جرزهای سنگی بسیار قطور استوار شده اند مانند کاروانسرای قزلق، رباط سفید و دیمه لو.

این مجموعه یک فایل جامع و کامل درباره کاروانسراهای شهر گرگان به همراه جانمایی در عکس هوایی، نقشه های کامل معماری بنا، تصاویر از کاروانسراها، معرفی کامل بناها ، آسیب شناسی و ...  می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست:

مقدمه

بخش اول: شناخت استان گلستان

موقعيت جغرافيايي استان گلستان

بخش دوم: شناخت گرگان

موقعيت جغرافيايي شهر گرگان

راه‌هاي شوسه اصلي شهرستان گرگان

موقعيت عمومي شهر گرگان

خصوصيات اقليمي شهر گرگان

تاريخچه شهر گرگان

محله های اصلی شهر گرگان

بافت تاریخی گرگان

دروازه های شهر گرگان

تحولات كالبدي در دورة شهرسازي معاصر

ويژگي‌هاي كالبدي شهر

بخش سوم: سابقه تاريخي وسير تحول كاروانسراهاي ايران

انواع کاروانسرا

عناصر تشكيل دهنده يك كاروانسرا و تحليل كالبدي آن

فرم بنا

خط سیر (راه های ارتباطی مهم ایران)

 

بخش چهارم: معرفی کاروانسراهای شهر گرگان

ویژگی ها و خصوصیات کاروانسراهای گرگان

معرفی کاروانسرای قزلق

معرفی کاروانسرای دیمه لو

معرفی کاروانسرای رباط سفید

معرفی کاروانسرای میدان عباسعلی

معرفی کاروانسرای مهرآیین

مطالعات معماری، مردم شناسی، جغرافیایی و ...

مستندات، اطلاعات فنی و نقشه های کاروانسراهای گرگان

تاریخچه و نحوه شکل گیری کاروانسراهای گرگان

آسیب شناسی کاروانسراها

تشریح شرایط کالبدی فعلی کاروانسرا های گرگان

تیپ بندی کاروانسراهای گرگان

گزارش از حدود عرصه و حرایم کاروانسراها

آرشیو تصاویر کاروانسراهای گرگان

منابع و ماخذ


پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت قدیم نیشابور (ابرشهر)

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت قدیم نیشابور (ابرشهر)

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت قدیم نیشابور (ابرشهر)

پاورپوینت مطالعه وشناخت بافت قدیم نیشابور (ابرشهر) در 100 اسلاید

امام حاكم بناي نيشابور را به انوش بن شيث آدم نسبت مي دهد و بر اين اساس شهر قدمتي طولاني مي يابد.] اما در واقع از زمان ساسانيان است كه نيشابور چهره ي تاريخي و شناخته شده اي به خود گرفته و از هاله ي ابهام و ترديد بيرون مي آيد.

بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان

بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان

بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان

بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان به صورت pdf (قابل کپی به word) در77 صفحه 

موقعیت جغرافیایی: بافت قدیم در شهرستان سمنان در مسیر گذر کهنه دژ، قدمت:قاجار

فرم کلی پلان خانه پر پایه مربع مستطیل شکل گرفته که توسط راهرویی به هشتی و از انجا به محلات قدیمی شهر وصل میشده است. کل بنا از سه طبقه در زیرزمین (همکف و اول) تشکیل شده که بخش زیرزمین در قسمت جنوبی ان واقع گرویده و شامل 3اتاقو یک باد گیر می شود . در طبقه همکف شاهد بخشهای یک حیاط اندرونی شامل اتاقهای متعدد,مطبغ و حیاط خلوت,حیاط مرکزی این بخش و اتاق سروری جنوبی هستیم که بیشتر در تابستانها استفاده می شود. در طبقه اول به جز بخش جنوبی که شامل دو اتاق در طرفین اتاق سروری  همکف می باشد بقه پشت بام همکف اشغال کرده است. مصالح اصلی تشکیل دهنده ساختمان گل و خشت بوده و سطح داخلی اتاقها را اندو گچ پوشانده است.تزیینات بنا شامل گچ بری و اجر چینی می باشد.

این پروژه یک محموعه جامع و کامل درباره یکی از خانه های تاریخی و با ارزش شهر سمنان به همراه تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا، معرفی بافت تاریخی سمنان، معرفی محله کهندژ،و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: معرفی سمنان 

تاريخچه سمنان:                                                                               

وجه تسميه قومس يا كومش:                                                                

 وجه تسميه سمنان:

موقعيت استان سمنان:

ويژگي‌های اقليمی استان سمنان:

معماری مناطق گرم و خشك:

ویژگی‌های معماری ساختمان های سمنان:

پیشنهاد ایده‌های صرفه‌جویی انرژی منطبق بر معماری شهر سمنان:

موقعيت شهر سمنان:

پيدايش شهر سمنان:

مطالعات كالبدي- فضايي:

تعیین محدوده بافت تاریخی:

شناخت و معرفی ساختار قديمی شهر تاريخی:

شناخت عناصر، فضاها، راسته‌ها، ميادين، گذرها، محورها، مجموعه‌ها، لبه‌ها و محوطه‌هاي باارزش تاريخي، فرهنگي، كالبدي و مذهبي:

ارزشمندي بناها برحسب فرهنگي و اجتماعي:

ارزشمندي برخي از مكان‌ها از ديدگاه باستان‌شناسي و علمي:

 فصل دوم:معرفی بنا

 مرکز محله کهندژ:

خانه رنجبران:

مصالح مورد استفاده در بنا:

تزئینات خانه رنجبران:

آسیب های بنا:


پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان در 80 اسلاید

بناي مذكور در استان گلستان، شهرستان گرگان و  با طول جغرافیایی 36 درجه و 48 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54 درجه و 17 دقیقه شرقی در بدنه شمال شرقی روستای خطیر آباد و بخش مرکزی دهستان سدن شرقی شهرستان گرگان و در 15 کیلومتری غرب شهر گرگان قرار گرفته است

 این بنا اولین مدرسه آکادمیک گرگان بوده که ابتدا با کاربری مدرسه طراحی شده و تمامی موارد برای مدرسه ای مناسب و ایده آل رعایت گردیده است.

بیشترین امتداد ساختمان مدرسه در محور شرقی-غربی دیده میشود به شکلی که بیشترین تاثیر را در جریان هوای منطقه و کوران هوا و بهره مندی از آفتاب داشته است.بنای این اثر شبیه به مدرسه ی ایرانشهر وساختمان دادگستری در گرگان است.مصالح عمده ی بکار رفته در معماری مدرسه آجر و سیمان و چوب بوده و پوشش اولیه ی بنا سفالی بوده است.(استفاده از مصالح بوم آورد)...

این پروژه یکی از مدارس تاریخی شهر گرگان می باشد که که به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره مطالعه، شناخت و آسیب شناسی بنا به همراه تصاویر، نقشه های کامل بنا، تصاویر سه بعدی بنا و ... به همراه موادر زیر می باشد:

فصل اول:

مطالعه جغرافیایی و اقلیمی

فصل دوم: 

مطالعه و شناخت بنا

فصل سوم

مطالعات تاریخی

فصل چهارم

مطالعات معماری

فصل پنجم:

مطالعات سازه ای بنا

فصل ششم:

آسیب شناسی و نحوه درمان 


پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی

پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی

پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی

پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی دوره اشکانی در 73 اسلاید

در آغاز دوره اشکانی نمای ورودی بناها از رواق یا ایوانی ستون دار تشکیل شده بود که سقف آن بر ستون متکی بود. به تدریج در روند تکمیل معماری، ایوان های ستون دار جای خود را به ایوان هایی با تاق های ضربی داده اند. رایج شدن ایوان و استفاده از تاق های هلالی در پوشش بناها، سبب شده تا از ستون کمتر استفاده شود. از این رو ستون به عنوان یک عنصر فرعی در معماری اشکانی مطرح بوده است و از جمله ویژگی های معماری سبک پارتی محسوب می شود. اشکانیان با حذف ستون های آزاد در وسط تالار و استفاده از ستون بصورت نیم ستون های چسبیده به دیوار، ابداع تازه ای را در معماری بوجود آوردند.

بر خلاف دوره هخامنشی که معماران تمام تلاش خود را صرف برپایی تالارهای ستون دار و با شکوه کرده اند، در این دوره ستون هایی که در وسط تالار به کار می رفت بصورت جرزهای قطوری درآمده اند که بین دو تاق قرار می گرفت. ستون های دوره اشکانی نسبت به ستون های هخامنشی بطور قابل ملاحظه ای زیبایی و ظرافت و ابهت خود را از دست داده و پرداختن به آن چندان مورد توجه معماران نبوده است.

بیشترین استفاده از ستون در بخش ورودی بناها دیده می شود. ورودی ها بصورت رواق یا ایوان ستون دار بودند که از یک یا دو ردیف ستون تشکیل شده اند. همچنین ستون نماها زینت بخش نمای خارجی بناها بوده است. نیم ستون های چسبیده به دیوار به اشکال چهارگوش و نیم دایره و در مواردی نیم ستون ها با تاق نماها تزئین شده اند.

در قلمرو وسیع امپراتوری اشکانی، سبک های متنوع و متعددی در ساخت ستون بکار رفته است. این سبک ها را به 3 دسته می توان تقسیم نمود:

*سبک یونانی

پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلام

پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلام

پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلام

پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلامی در 60 اسلاید

آخرین پادشاهان عیلامی بر صخره های  سرزمین  خود یادگارهایی رابر جای گذاشته اند که تقریبا همه آنها با مراسم مذهبی وبرگزاری آیینهای نیایش ارتباط دارد.شماری ازاین نقوش برجسته که تاکنون شناخته شده عبارت اند از حجاریهای مال امیر، حجایهای کورانگون و نقش برجسته صخره ای درنقش رستم ، دشت مال امیر (ایذه) دریک کیلومتری شمال شرق شوش واقع شده است .این دشت کوچک باشصت کیلومتر مربع مساحت در میان رشته کوههایی قرار گرفته که بر صخره های این کوهها در چهار سمت حجاریهایی صورت گرفته است که عبارت اند از:

 (1) کول فرح :دره ای باریک در شمال شرق دشت

(2)اشکف سلمان :دره ای تنگ در جنوب غرب دشت

 (3)شاه سوار: درشمال دشت

(4) خونگ نوروزی :درشمال غرب دشت .

به طور کلی دو موضوع اصلی برای حجاری نقوش برجسته عیلام بوسیله عیلامیها مطرح شده است.

الف )موضوعات مذهبی ب )موضوعات غیر مذهبی .   

 الف ) موضوعات مذهبی :   موضوعات صحنه های مذهبی یکسان نیستند بلکه ازچهار گروه متفاوت زیر تشکیل شده اند :

.1صحنه بار عام خدایان

پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی

پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی

پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی

پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی در 58 اسلاید

مطالب گنجانده شده در اینجا به منظور مشخص کردن ویژگی های  سفال از  حدود 250 ق م تا حدود 225 م در نواحی مختلف ایران  کنونی و شناسایی تفاوت های احتمالی بین ویژگیهای مناطق مختلف است که دکتر ارنی هرینک این کار را در مدت 6 سال در قالب پایان نامه دکترا در رشته تاریخ هنر و باستان شناسی در خاور نزدیک به انجام رسانده اند.

براساس ویژگی های سفال ها در دوره اشکانی 9 منطقه تشخیص داده شده به گونه ای که در نقشه  ارائه شده است.

محدوده زمانی مورد نظر در قالب سه دوره ء اولیه، میانه و متاخر  مورد بررسی قرارگرفته است.

این مجموعه یک فایل جامع و کامل درباره بررسی و شناخت سفال های دوره اشکانی در سراسر مناطق ایران به همراه تصویر، طراحی سفال، نقشه پراکنش و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

1- جنوب غربی ایران

الف: دوره اول

ب: دوره دوم یا میانه

ج: دوره سوم یا متاخر

2- غرب ایران

3- آذربایجان

4- شمال ایران

5- شمال غرب ایران

6- شنال شرق ایران

7- شرق ایران

8- جنوب شرق ایارن و منطقه ساحلی

9- جنوب ایران

منابع و ماخذ

 


پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی

پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی

پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی

پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی در 66 اسلاید

مقدمه

"اليمائی ها"از نژاد آسيایی يا زاگر و عيلامی يعنی نه هند و اروپايی و نه سامی بوده كه در سرزمين و كوهستان های بختياری و در شمال شرقی زاگرس ميانی به شيوه ايلياتی می زيستند.
تاريخ شكل گيری حكومت اليمائيان مقارن با اواخر سلوكی و آغاز دوره اشكانی (پارتی) است. آنان از خاكستر عيلام باستان و عيلام نو كه نگار كند هايشان هنوز بر صخره های سنگی معبد كول فرح "نارسينا" و اشكفت سلمان "تاريشا" در ايذه كنونی پابرجاست برخاسته با هخامنشيان "پارس ها" هم پيمان شده و هنگام حمله اسكندر با او درگير شده و اگرچه روزگارشان هم عصر با اشكانيان بوده اما كمتر سلطه آنان را پذيرفته و پيوسته با سلوكيان (جانشينان اسكندر مقدوني) و پارتيان (اشكانيان) كه مقر اصلی شان خراسان و شمال شرقی ايران بود در جنگ و ستيز و رويارويی بودند.
قوم اليمایی سرانجام پس از دوران فترت سلوكی يعنی از سال 162 پس از ميلاد حكومت خود را با فرمانروايان بومی آغاز و در سال 145 پس از ميلاد موفق به فتح شهر بزرگ شوش شدند.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره نقوش برجسته اشکانی الیمایی به همراه تصاویر و طراحی گرافیکی نقش برجسته ها، توصیف نقش برجسته ها و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

نقوش برجسته صخره ای اشکانی

نقش برجسته های بیستون

نقش برجسته مهرداد دوم

نقش برجسته گودرز گئوتپروس

نقش برجسته بلاش (ولخش)

نقش برجسته گودرز در سر پل ذهاب

 سنگ نگاره کال چنگال

سنگ نگاره قیر و کارزین

نقوش برجسته صخره ای منطقه الیمایی در دوران اشکانی

نقش برجسته خونگ نوروزی

نقش برجسته خونگ یارعلیوند

نقش برجسته خونگ کمالوند

نقش برجسته تنگ بتان،شیمبار

نقش برجسته بردبت، کوه تینا

نقش برجسته کوه تراز(تاراز)

نقش برجسته شیرینو موری

نقش برجسته(نگارکند) الگی

نقش برجسته (نگارکند)شیوند

سنگ یادمان (استل)خواسک

نقش برجسته تنگ سروک

نقش برجسته برد گوری جنگ

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

 


طرح بهسازی و نوسازی بافت تاریخی گرگان

طرح بهسازی و نوسازی بافت تاریخی گرگان

طرح بهسازی و نوسازی بافت تاریخی گرگان

طرح بهسازی و نوسازی بافت تاریخی گرگان در قالب pdf ( در 5 فایل) و در 530 صفحه

بافت تاریخی گرگان با مساحت ۱۵۶ هکتار در سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۱ به‌عنوان «اولین بافت تاریخی کشور» در فهرست آثار ملی کشور و سومین بافت با ارزش و دارای سبک معماری، پس از یزد و اصفهان و همچنين وسیع ترین بافت تاریخی شمال ايران می باشد.

این بافت دارای ویژگی‌های شاخص کالبدی و میراث ناملموس است که بیانگر غنای فرهنگی ، تاریخی این منطقه است.

 بافت تاریخی گرگان دارای سه محله قدیمی به نام‌های «سبزه مشهد»، «نعلبندان» و «میدان» است که هر کدام از این محله‌ها دارای محلات فرعی نیز هستند. آنچه اكنون آن را بافت تاريخی گرگان می‌ناميم، بازمانده مجموعه‌ای از يک شهر (استرآباد) و عناصر آن و فضاهای شهری همچون مساجد، آب‌انبارها، قنات‌ها، معابر و واحدهای مسكونی يک يا چند طبقه و... است.

«استرآباد» دروازه‌ها و كاروانسراهای متعددی داشته كه دروازه‌های «چهل دختر»، «بسطام»، «ميدان»، «فوجرد» و «سبزه مشهد» از مهم‌ترين آن‌ها بوده است.

این بافت از دو بخش اداری و مسكونی تشكيل شده است كه هم اكنون بقايای آن موجود است و منازل موجود در بخش مسكونی عمدتاً متعلق به اواخر دوره قاجار و اوايل دوران پهلوی نظير خانه شيرنگی، تقوی، باقری، مفيديان و... است.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره بافت تاریخی گرگان به همراه نقشه، عکس های قدیمی و جدید از بافت تاریخی گرگان،عکس های هوایی سال 1335 و عکس های هوایی جدید ، طرح های پیشنهادی و ضوابط ساخت و ساز و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فایل 1: تعیین هدف و مطالعات پایه در 110 صفحه

فایل 2: مطالعات بخش کالبدی در 131 صفحه

فایل 3: بررسی و آسیب شناسی بافت تاریخی گرگان در 120 صفحه

فایل 4: ارایه راهکارو پیشنهادات در 147 صفحه

فایل 5: گزارش مقررات و ضوابط ساخت و ساز در بافت تاریخی گرگان در 27 صفحه

 


پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای میدان عباسعلی گرگان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای میدان عباسعلی گرگان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای میدان عباسعلی گرگان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای میدان عباسعلی گرگان در 133 اسلاید

کارونسرای تاریخی میدان نزدیک راسته بازار میدان و در یکی از محله های قدیم گرگان به نام محله میدان عباسعلی واقع شده است ، درب اصلی بنا در گذر بازار جنب آن باز می شود و ساخت و سازهای جدید باعث تجاوز به حریم منظری بنا شده است. از لحاظ شیوه معماری و تزئینات آن برمی آید که این بنا احتمالاً مربوط به دوره قاجار می باشد.

اين بنابرروي يك زمين هموار ومسطح احداث گرديده شده است. پلان اين كاروانسرا از نظر معماري مستطیل شکل است و دارای حیاط مرکزی است. ساختمان های کاروانسرا درو را دور حیاط را گرفته اند و متاسفانه ساختمان ضلع غربی در دهه های اخیر تخریب گردیده است. طبقه اول داراي چند اتاق با يك صفه است . مصالح طبقه دوم ضلع جنوب غربیاز چوب می باشد و دارای یک ایوانچه  با تخته كوبي چوبي وپلكان دسترسي آجري با پيشاني چوبي كه امكان ارتباط از صفه به اين طبقه را ميسر مي سازد. اتاقهاي اين ضلع داراي ديوارهاي ضخيمي مي باشد كه درداخل اين ديوارها طاق وطاقچه و رف با تناسب براي قراردادن وسايل مسافران تعبيه شده است. اتاقهاي موجود كه دركاروانسرا براي آسودن مسافران طراحي شده است در سالهاي اخير كاربري تجاري (مغازه) داشته اند.

ورودي اصلي اين بنا درميانه ضلع شمالي بنا قرار گرفته كه در چوبي بزرگ زيبایی دارد. که سمت راسته بازار میدان قرار دارد و از طریق يك راهرو سنگ فرش شده از قلوه سنگ هاي رودخانه اي به حياط مرکزی منتهی می شود که در وضعیت فعلی علف هاي هرز و تل های کوچکی از خاک آن را فرا گرفته است. بالاي سردر كه به آن شاه نشین (فروار) مي گويند داراي تزئينات خاصي از چوب مي باشد. دسترسي به اين اتاق بوسیله پله ها ي آجري که در ضلع شمال غربي تعبیه شده است ميسر مي گردد.

اين كاروانسرا درون شهري به علت قرارگيري در مركز شهر وبازار روزگاري از اهميت خاصي برخوردار بوده است.

این پروژه به عنوان یکی فایل جامع و کامل درباره شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای میدان عباسعلی گرگان به همراه نقشه های کامل بنا، عکس، معرفی بافت تاریخی گرگان، طرح های مرمت و طرح احیاء به صورت سه بعدی و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت

               بخش اول : شناخت استان گلستان 
              
بخش دوم : شناخت گرگان 

               بخش  سوم : تاریخچه کاروانسرا .
              
بخش  چهارم : شناخت بنا 

  فصل دوم : آسیب شناسی

               بخش اول : طبقه بندی عمومی آسیب ها 

              بخش دوم : آسیب های منظری   

             بخش سوم : آسیب های فنی- مرمتی 

             بخش چهارم : آسیب شناسی طبیعی (کالبدی) 

 فصل سوم : طرح مرمت 

   فصل چهارم :  احیاء 


مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان در قالب  pdf (قابل کپی به word) در 324 صفحه

خانه دوزنده واقع در کوچه اکبریه ، در بافت تاریخی شهر لاهیجان و در محله گابنه که از محلات بسیار قدیمی این شهر است واقع شده است.سند دقیقی از تاریخ احداث خانه وجود ندارد ، اما طبق نوشته های سر در قدمت آن از 150 سال میگذرد. از طرف دیگر نوع معماری و تزئینات بیرون و
داخل خانه و پلان آن به سبک دوره قاجاریه باز می گردد. از لحاظ اقدامات مرمتی بنا ، دخل و تصرف کمی در آن انجام شده و بنا از لحاظ پلان و تا حدودی نمای طبقه اول ( که ورودی آن جنس درب ورودی آن تغییر کرده ) و نما ی طبقه دوم و تمامی تزئینات و عناصر داخل خانه بکر باقی
مانده است، البته در قسمت هایی از سا ختار بنا و تزئینات بیرون وداخل آن آسیب های جدی به چشم می خورد که وجود این آسیب ها ، ممکن است در بلند مدت به کل بنا آسیب جدی وارد کند وباعث تخریب بخشی از خانه شود.

لذا در این پروژه به شناخت عناصر معماری خانه و تزئینات و پلان و نما و مقطع ترسیم شده از آن  و بررسی آسیب های موجود در بنا می پردازیم تا با شناخت کامل و صحیح بتوانیم راه حل مناسبی برای درمان و ارائه طرح مرمتی پسندیده ای برای این خانه باشیم و در آخر طرح احیا این خانه با طرح های سه بعدی ارایه می گردد و شامل موارد زیر می باشد
1فصل اول

1 1 معرفی سرزمین گیلان 
1 1 1 آب و هوای گیلان
2 1 1 درجه حرارت 
3 1 1 باد ها
4 1 1 باران و برف 
1 1 1 عوامل جوی و تاثیر آن بر شکل گیری معماری در سرزمین گیلان 
6 1 1 جامعه جلگه ای جنگلی سرزمین گیلان 
7 1 1 بررسی معماری بومی سرزمین جلگه ای گیلان 
2 1 بررسی موقعیت اقلیمی، طبیعی و حدود شهر لاهیجان.
1 2 1 وجه تسمیه و نام گذاری شهر لاهیجان 
3 1 تاریخ لاهیجان
1 3 1 حکومت ناصروندان 
2 3 1 حکومت کیاییان 
3 3 1 دوره معاصر 
4 1 گستره شهر شناسی 
1 4 1 پیدایش و گسترش شهر 
2 4 1 شهر در دوره ساسانیان 
3 4 1 شهر در دوره صفویه 
4 4 1 شهر در دوره قاجاریه

1 4 1 شهر در دوره پهلوی 
6 4 1 شواهد احتمالی شهر در دوره اشکانیان و ساسانیان
1 1 جغرافیا
6 1 آب و هوا

7 1 جانداران  
2 1 محلات 
1 2 1 محلات اصلی 
2 2 1 محلات فرعی
3 2 1 دهستانها
8 1 جمعیت شناسی 
10 1 زبان
12 1 توریسم
13 1 کشاورزی
14 1 اماکن دیدنی. 
1 14 1 طبیعی و تفریحی 
2 14 1 تاریخی 
11 1 آموزش
16 1 حمل و نقل
17 1 خدمات شهری 
 بیمارستانها 
2 17 1 فرهنگ  
3 17 1 سینماها 
12 1 نامداران 
2فصل دوم: 
1 2 وجه تسمیه خانه دوزنده: 
1 1 2 دسترسی بنا
2 2 شناخت 1 شا خه آمیختگی از دید وضع موجود
1 2 2 شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه کاربردی:
2 2 2 عکس های داخلی اتاق پایین سمت راست 
3 2 2 اتاق پایین وسط
4 2 2 تاق پایین سمت چپ 
1 2 2 اتاق بالا سمت راست
 اتاق وسط بالا
7 2 2 اتاق بالا سمت چپ 
2 2 2 غلام در گردشی 
8 2 2 عکس خارجی 
 شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه شکلی 
1 3 2 اتاق پایین سمت راست 
2 3 2 اتاق پایین سمت چپ
3 3 2 اتاق بالا سمت راست 
4 3 2 اتاق وسط بالا 
1 3 2 اتاق بالا سمت چپ 
6 3 2 غلام در گردشی: 
4 2 شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه کالبدی 
1 4 2 تحلیل پلان 

1 2 شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه ساختاری:
1 1 2 معرفی اجزاء مختلف در بناهای چوبی
6 2 شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه پیوند های محیطی:
7 2 تحلیل و بررسی معماری بومی گیلان
2 2 بررسی شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی گیلان. 
1 2 2 مطالعه فضاهای معماری در خانه های سنتی گیلان 
2 2 2 ویژگی های اصلی معماری روستایی سنتی گیلان  
3 2 2 عکس های هوایی سال های قبل لاهیجان 
3فصل سوم:
1 3 بازشناخت (آسیب شناسی)
2 3 باز شناخت 1 شاخه آمیختگی از دید وضع موجود 
1 2 3 باز شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه کاربردی: 
2 2 3 باز شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه شکلی و کالبدی:
3 2 3 باز شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه ساختاری: 
4 2 3 باز شناخت شاخه آمیختگی از دیدگاه پیوند های محیطی:  
4فصل چهارم 
1 4 روش های متداول باززنده سازی یا مرمت معماری.  
1 1 4 مرمت و باززندهسازی حفاظتی
2 1 4 بازسازی سبکی یا آناستیلوزی
3 1 4 پاکسازی سبکی  
4 1 4 مرمت تکمیلی، مرمت الحاقی 
1 1 4 باززنده سازی یا مرمت تاریخی 

6 1 4 مرمت استحکامی  
7 1 4 باززنده سازی جامع 
2 4 توسعه پایدار 
1 2 4 ابعاد پایداری
2 2 4 شهر پایدار
3 2 4 برنامه ریزی توسعه پایدار شهری 
4 2 4 توسعه پایدار محله 
 منشور بین المللی گردشگری (توریسم) فرهنگی  در مورد مدیریت گردشگری در اماکن دارای
 مقدمه 
2 3 4 تعامل پویا میان گردشگری و میراث فرهنگی 
 اهداف منشور 
4 3 4 اصول منشور گردشگری فرهنگی
 منشور آتن دربارهی مرمت یادمان های تاریخی
1 4 4 نتابج و تصمیم گیری های کلی کنفرانس آتن
1 4 منشور ونیز
1 1 4 مقدمه
2 1 4 تعریف ها
- - 3 1 4 هدف
4 1 4 حفاظت
6 1 4 محوطههای تاریخی 
7 1 4 حفاری
2 1 4 نشر
6 4 نظریه پردازان مرمتی : 
( اوژن ویوله لودوک ) 1278 
(  جان راسکین  ) 1800 
( کامیلو بویی تو ) 1246 1814 
 کامیلوسیت  

( لوکا لبترامی ) 1214 1833 
( لوکور بوزیه ) 1861 
 (لئوناردو بنه ولو ) 1833 
 (لودویکوکوارونی) 
8 6 4 گوستاو جیووانی: 
10 6 4 پاتریک گدی 
7 4 نمونه موردی
1 7 4 داخلی
2 7 4 خارجی
3 7 4 باززنده سازی انبار قدیمی 
1فصل پنجم
1 1 واژه شناسی 
1 1 1 فرسایش و فرسودگی 
2 1 1 طرح مرمت
2 1 جمع بندی آسیب ها با تفکیک فضا. 
1 2 1 آسیب های ورودی 
2 2 1 آسیب های دیوارهای خارجی
3 2 1 آسیب های حیاط 
4 2 1 آسیب های نما 
1 2 1 آسیب های داخلی بنا 
3 1 پیشنهادات ارائه شده برای مرمت آسیب های اولیه خانه دوزنده
 ورودی
 دیوارهای خارجی حیاط  

 نما
 داخل بنا
 معرفی کاربری جدید 
- 1 1 برنامه فیزیکی
1 1 1 استانداردهای طراحی اقامتگاه 
2 1 1 استفاده از استاندارد ها در طرح پیشنهادی 
3 1 1 نکات مهم در طراحی اقامتگاه 
4 1 1 نکات مهم در طرح پیشنهادی اقامتگاه 
6 1 نکاتی که در امر مرمت خانه دوزنده باید توجه نمود
1 6 1 همکف
2 6 1 طبقه اول
3 6 1 پلکان خارجی 
4 6 1 حیاط
7 1 نقشه های طرح پیشنهادی مرمتی 
2 1 مقطعی هایی از طرح پیشنهادی مرمتی  
10 1 تصاویر سه بعدی طرح پیشنهادی: 


طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل در قالب pdf در 129 صفحه به همراه نقشه های کامل معماری بنا و طرح های احیاء به صورت سه بعدی

خانه آقا جان نسب در مرکز شهر بابل جنب موزه واقع شده است این خانه به جا مانده از خانه های دورا ن قاجاریه می باشد که در زمینی به مساحت 800 مترمربع درسه طرف شمال ، جنوب و غرب بنا گردیده و به صورت دو طبقه در دو حیاط بنا شده است. در این بنا همانند تمام بناهای دوران قاجاریه از مصالحی چون: سفال، چوب، شیشه ساده و رنگی، آجر چهارگوش، نی، خاک لویی (گرزمال)، آهک، قلوه سنگ در پی ساختمان، کاه استفاده شده است.

درهر طبقه از این ساختمان یک اتاق پنج دری، یک اتاق سه دری و یک اتاق ارتباط که بین این دو اتاق ارتباط واقع شده است وجود دارد در اتاق ارتباط از پنجره ارسی استفاده شده است و ...

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و طرح احیاء خانه آقا جان نسب بابل به همراه نقشه های کامل بنا، تصاویر، معرفی شهر بابل، طرح های احیاء به صورت سه بعدی و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

چکیده

اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن

هدف های تحقیق

سوالات یا فرضیه های تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق

فصل اول: کلیات

بررسی موقعیت استان مازندران

جمعیت شناسی

مذهب

زبان 

نژاد

محدوده طبیعی استان مازندران

ویژگی های اقلیمی استان مازندران

ویژگی های زمین شناسی استان مازندران

تاریخ زندگی در مازندران

تپورستان باستانی، تبرستان و مازندران

بررسی موقعیت شهرستا بابل

تقسیمات کشوری

آب و هوا

نام شناسی

تاریخ بابل

بابل در دوران سید قوام الدین مرعشی

بابل در زمان تیموریان

بابل در زمان زندیه

بابل در زمان قاجاریه

بابل و فرقه بابیه

بارفروش به عنوان مرکز مازندران

بابل در زمان مشروطیت

بابل در زمان اشغال ایران توسط متفقین

بابل در دوران معاصر

نقش شهر در ادوار مختلف تاریخی

محلات تاریخی بابل

مکان های تفریحی

اماکن تاریخی

فصل دوم: معرفی خانه آقا جان نسب

مطالعه تاریخی خانه

عناصر مختلف خانه

انواع خانه ها

ویژگی معماری خانه های شهر بابل

آشنایی با ویژگی های معماری عصر قاجار

نخستین مقطع سبک هنری قاجار

دومین مقطع سبک هنری قاجار

خانه آقا جان نسب

آشنایی با ویژگی های معماری عصر قاجار در خانه آقا جان نسب

ویژگی های ساختاری بنا

ارزش های هنری و تزئینات

مطالعات تطبیقی

الگوی خانه های قدیمی بابل

نتیجه گیری

فصل سوم: آسیب شناسی و آسیب نگاری

عوامل مخل در بناهای تاریخی

آسیب نگاری

فصل چهارم: طرح مرمت

مبانی نظری مداخله

طرح حفاظت

فهرست اقدامات و فعالیت هایی که در طرح حفاظت انجام می پذیرد

فصل پنجم: طرح احیاء

مبانی احیاء در بناهای تاریخی

ارزیابی پتانسیل های موجود جهت تعریف جدیدی از کاربری بنا

کاربری خانه آقا جان نسب در طرح احیاء

طرح های پیشنهادی

نقشهه ای معماری بنا

منابع و ماخذ

 


طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری در قالب pdf (قابل کپی به word) در 226 صفحه

عمارت سردار جليل در کوچه اي به همين نام و در بافت قديم ساري واقع است. اين بنا در سه طبقه و با پلان مستطيل شکل ساخته شد . طبقه اول بنا داراي سه اتاق مرکزي که در اضلاع مختلف داراي فضاي باز و کريدور شکل مي باشد . اين اتاق ها از داخل به وسيله درهاي چوبي به يکديگر ارتباط داشته و نور اتاق ها از طريق در هايي که در بدنه بنا قرار دارد تامين مي شود ، همچنين سوراخ هاي متعددي در بالاي اين درها نمايان است که احتمالا جنبه تزييني نيز در بنا داشته است .طبقه دوم کاملا مشابه طبقه اول بوده وداراي نه در بوده که اين درها تامين کننده نور به داخل فضاي کريدور و اتاق ها مي باشند . بخش فوقاني اين درها داراي شيشه هاي رنگي در چوب هاي آلت کاري شده است . طبقه سوم همانند طبقه اول و دوم داراي سه اتاق در قسمت وسط و فاقد کريدور مي باشد . در اين طبقه به جاي کريدور ، تراس دور تا دوراضلاع قرار گرفته که احتمالا جهت فصول گرم سال مورد استفاده قرار مي گرفته. بام بنا توسط چوب ها تيرريزي شده و پوشش آن سفالي است . ستون هاي بخش تراس بنا که نگه دارنده سقف مي باشند داراي سر ستون هايي به شکل شير سر مي باشند.

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های آرامگاهی رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان در قالب pdf و در 234 صفحه

برجهای آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران و در استان های مازندران و گلستان واقع شده اند. این سه برج به دوره ی حکومت باوندیان تعلق داشته و دارای بدنه ای با تزئینات آجری و گچبری های گیاهی برگرفته از نقوش دوران ساسانی هستند. باوندیان از سلسله های اصلی تبرستان بودند که از زمان ساسانیان آغاز می شوند. آنها مدت ۷۰۷ سال، یعنی از سال ۴۵ هجری ( ۶۵ میلادی) تا ۷۵۰ هجری (۱۳۴۹ میلادی) در تبرستان فرمانروایی کردند. فرمانروایان این سلسله به ملک الجبال ملقب بودند، و عنوان اسپهبد (اصفهبد) داشتند و با اینکه جلگه های تبرستان را از دست دادند تا مدتهای مدید، کوهستانهای آن سرزمین در دست ایشان بود. این سلسله به سه شاخه تقسیم میشوند: کیوسیه، اسپهبدیه (اصفهبدیه)، کینخواریه، که این سه برج در زمان باوندیان اسپهبدیه ساخته شده اند. در هر سه برج از نقوش تزئینی گیاهی و کتیبه ها به خط کوفی و پهلوی برای تزئین استفاده شده است.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره برج های آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران به همراه نقشه، تصاویر، معرفی کامل تاریخ مازندران و گلستان، معرفی سبک معماری رازی، و ... به همراه موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

عنوان

فصل ۱ مقدمه و کلیات.

۱ - ۱ مقدمه

۲ - ۱ کلیات تحقیق

 فصل ۲ مازندران 

۱ - ۲ وضعیت جغرافیایی مازندران

۱ - ۲ - ۲ محوطه ها و بناهای ارزشمند تاریخی مازندران

۳ - ۲ واژه شناسی مازندران

۴ - ۲ مختصری از تاریخ مازندران از پیش از اسلام تا انتهای مرعشیان

۱ - ۴ - ۲ اوایل اسلام تا سلجوقیان (۲۱ تا ۱۴۲۹ق)

۵ - ۲ علویان تبرستان (۲۵۰-۳۱۶هق)

۱ - ۵ - ۲ مرعشیان مازندران (۷۶۰-۱۰۰۶ه.ق)

۲ - ۵ - ۲ آل زیار (۳۱۵ - ۴۶۲ ه ق)

۶ - ۲آل بویه (۳۲۰-۴۴۷ ه. ق )

۷ - ۲ اصل و نسب اسپهبدان

۱ - ۷ - ۲ قارنیان یا سوخرانیان (۵۰ قبل از هجرت -۲۲۴ ه.ق)

۲ - ۷ - ۲ باوندیان (۴۵-۷۵۰ه.ق)

۳ - ۷ - ۲ پادوسپانیان (۴۵-۱۰۰۶ه.ق)

فصل ۳ سبک های معماری

- ۱ - ۳ شیوه های هفت گانه معماری ایران

۲ - ۳شیوه رازی

۱ - ۲ - ۳ معماری شیوه رازی

۳ - ۳ بناهای آرامگاهی

۱ - ۳ - ۳ آرامگاه ها در آغاز اسلام.

۲ - ۳ - ۳ آرامگاهها در ایران

۳ - ۳ - ۳ معماری برج های آرامگاهی

۴ - ۳ تزئینات وابسته به معماری

۱ - ۴ - ۳ هنرهای تزئینی ایران

۲ - ۴ - ۳ تقسیم بندی نقوش تزیینی.

۳ - ۴ - ۳ کتیبه

۳ - ۴ - ۳ -زبان های ایرانی

۲ - ۳ - ۴ - ۳ خط و زبان پهلوی

۳ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی

۴ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی تزئینی

۵ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی در ایران

۵ - ۳ موضوعات تزئین

۶ - ۳ تکنیک های تزئین.

۱ - ۶ - ۳ -هنر گچبری در آثار هنر اسلامی

۲ - ۶ - ۳ آجر

۲ - ۶ - ۳ -بند کشی

۳ - ۶ - ۳ قوس، گنبد و مقرنس

فصل ۴ معرفی برجهای رسگت، لاجیم و رادکان

۱ - ۴ معرفی برج رسگت (دودانگه ساری - مازندران)

۲ - ۴ معرفی برج لاجیم...

۳ - ۴ معرفی میل رادکان (شهرستان کردکوی استان گلستان)

۴ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رسگت

۱ - ۴ - ۴ کتیبه های برج رسگت

۲ - ۴ - ۴ مواد و مصالح به کار رفته در برج رسگت

۵ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج لاجیم

۱ - ۵ - ۴ کتیبه های برج لاجیم

۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رادکان...

۷ - ۴بررسی تشابه برج های رسگت، لاجیم ، رادکان و گنبد قابوس

۴- ۸ بررسی نقوش و کتیبه ها با نمونه های مشابه برای پیشینه یابی آنها

۸ - ۴- انقوش گیاهی برج رسگت

۲ - ۸ - ۴ کتیبه های برج رسگت..

۳ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج لاجیم..

۴ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج رادکان

۹ - ۴ نتیجه گیری.

فهرست منابع

منابع لاتین

 

 

 

 

 


گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان (بردنکون)شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری در قالب pdf (قابل کپی  به word) و در34 صفحه 

سفالهای ساسانی این محوطه از نظرشکل، ویژگیهای فنی و شیوه تزیینی در حوزه ی فرهنگی غرب و جنوب غرب ایران
قرار می گیرند، چرا که بیشترین شباهت ها را با محوطه های این مناطق دارند، این شباهتها براساس مقایسات انجام شده بر
روی فرم ظروف و نوع تزیین شناسایی شدند . در غرب ایران نمونه های مشابه سفال های تپه بردنکون با قلعه سیرم شاه
در دره شهر یافت شد و در جنوب غرب بیشترین شباهت را با سفالهای حاجی آباد فارس، سیراف ، بیشاپور و در حاشیه غربی فلات مرکزی با سفالهای ساسانی ماه نشان  دارند. این مشابهت ها بیانگر ارتباطات درون منطقه ای و برون منطقه ای می باشد.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره تعیین عرصه و حریم تپه برد نکان شهرستان فارسان به همراه نقشه، تصویر، عکس هوایی، گزارش گمانه ها، تصاویر سفال یاارزش، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و... می باشد.


پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 43 صفحه

داده های باستانشناسی شامل فضاهای  معماری، قطعات  سفالینه های  از اواخر قرن دو هجری تا قرن هفتم هجری به همراه قطعات شکسته ای از ظروف شیشه ای قرون سوم تا ششم هجری و یکسری ازقطعات ظروف فلزی می باشند که با نمونه های بدست مدهی مشابه از شهر تاریخی سیمره (دره شهر کنونی) بعضی از محوطه های حوضه آبگیر سدسیمره همچون محوطه برقه چال ، قلا گوری رماوند و نمونه هایی از جیرفت بیشاپور،بیشاپور، قلعه  یزگرد، شوش، دوران اسلامی و دیگر محوطه های همسان مشابه و هم دوره می باشند.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان به همراه شرح کامل گمانه ها،نقشه، تصاویر، عکس های هوایی، تصاویر سفال های باارزش محوطه، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و ... می باشد


بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان، بخش مرکزی شهرستان زیرکوه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه

به طور کلی در پروژه بررسی و شناسای ی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه، 42 اثر اعم ازآب انبار، مسجد، مزار، قلعه، برج، رباط، محوطه استقراری و صنعتی مورد شناسای ی قرار گرفت. از این تعداد حدود 37 درصد آنها محوطه های استقراری و 17 درصد آنها محوطه هایصنعتی میباشند. با توجه به بررسی حاضر از اوایل دوره اسلامی تا اواخر آن شاهد رشد جمعیتی در این منطقه هستیم به طوریکه از کل42 اثر شناسای ی شده تعداد 12 محوطه متعلق به قرون اولیه اسلامی(1 - 4 ه.ق.) است که از این تعداد تنها یک محوطه تک دورهای بوده ودر مابقی محوطه ها شاهد استمرار استقرار از قرن اولیه اسلامی تا قرن 13 ه.ق. هستیم.

این پروژه به معرفی کامل شهرستان زیرکوه و بررسی وشناسایی باستان شناختی دهستان پترگان به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، عکس از سفال، نقشه پراکنش سفال و ... می پردازد


گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 105 صفحه

1 - شهر تاریخی و باستانی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره ایلخانی(اقامتگاه تابستانی خاندان شاهی ایلخانی) در جنوب شهر امروزی بستان آباد آذربایجان شرقی است که در دوره غازان خان ایلخانی بازسازی و مورد استفاده قرار گرفته است.
2 - بنا بر گفته منابع تاریخی این شهر قبل از دوره ایلخانی بخصوص در دوره سلجوقیان هم وجود داشته است. این شهر در پی حوادث مختلف از جمله زلزله و جنگهای متعدد نتوانسته موجودیت خود را به عنوان یک شهر مهم و استراتژیک حفظ کند و تنها در دورۀ ایلخانی است
که این شهر به شکوه و رونق شایستۀ خود دست می یابد.
3 - چون هر شهر یا بنای تاریخی معرفِ بخشی از وضعیت سیاسی، مذهبی و اجتماعی است که در پیِ تغییر و تحولات سیاسی بوجود آمده است، یکی از مهمترین تحولات اجتماعی دوره ایلخانی پیدایش شهرهایی با ماهیت هنر معماری وشهرسازی خاص است.

این مجموعه یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه درباره شناسایی و گمانه زنی عرصه و حریم شهر تاریخی اوجان بستان آباد واقع در استان آذربایجان شرقی به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر، نمونه سفال، طراحی سفال، تصاویر تاریخی شهر،بررسی کاوش ها، ضوابط عرصه و حریم، نقشه عرصه و حریم و .. می باشد و شامل موارد زیر می باشد.

فهرست

1- پیشینه تاریخی شهرایلخانی اوجان

2 موقعیت جغرافیای شهر تاریخی اوجان

3 چگونگی کشف شهر اوجان

4 محوطه کوللر اشرف آباد

5- تصاویر دیگر از محوطه کوللر اشرف آباد

6 نقشه توپوگرافی محوطه کوللر

7- محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

8 -تصویر محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

9- تصویر دیوارهای دالی درسی با مصالح سنگ وساروج

10 -تصویر دور نمای ازمحوطه دالی درسی اوجان

11 -نقشه توپوگرافی محوطه دالی درسی اوجان

12- شهر تاریخی اوجان بر اساس منابع تاریخی

13- تصویر بخشی از شهر اوجان بر اساس نقاشی مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی( 940 - 942 قمری )

14- یکی از منابع اوجان بیان منازل مطراقچی است

15 -نمونه تصاویر شهر تبریز وسلطانیه از کتاب بیان منازل مطراقچی

16- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

17- نقشه توپوگرافی عرصه شهر ایلخانی اوجان

18- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

19- تصویر هوایی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

20- یافته های باستان شناسی براساس بررسی آثار سطحی

21- از نمونه سفالهای محوطه اوجان سفال اسکرافیاتو:

22- تصویر نمونه سفالهای اسکرافیاتو شهر تاریخی اوجان

23- از نمونه سفالهای شهر اوجان سفال آقکند می باشد:

24 -تصویر نمونه سفالهای آقکند اوجان:

25 -نمونه سفالهای نقوش قالب زده شهر اوجان – ایلخانی:

6 2- تصویر نمونه سفالهای آقکند ومحلی شهر اوجان - ایلخانی

27- نمونه سکه های مسی بدست آمده از شهر اوجان

8 2-قبرستانهای ایلخانی غرب و جنوب شرق شهر اوجان:

29- آثار معماری دو برج آرامگاهی در داخل شهر اوجان ویک برج در شمال غرب:

30- تصویر نمونه برج آرامگاهی مدور بستان آباد

31- نمونه کاشهای خورد شده دوبرج آرامگاهی شهر اوجان

32- مجوز تعیین عرصه و حریم

33-  روش کار وشناسایی آثار فرهنگی تاریخی شهر اوجان

34- بررسی ومطالعه محلهای خاکبرداری شده شرکتهای راهداری برای ساخت اتوبان به عمق 4 تا 8 متر در جبهه غربی

35- نمونه ای از آثار فرهنگی وغیر فرهنگی محدوده خاکبرداری

36 بررسی جبهه جنوبی شهر حد فاصل اتوبان تبریز- زنجان تا منطقه خاکبرداری بزرگ جنوبی

7 3-شروع گمانه زنی در جبهه غربی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

38 -موقعیت وشرح گمانه A در جبهه جنوبی

39- داده ها وبرش گمانه A

40 -نتیجه گیری گمانه A

41- شرح وتوصیف گمانه B

42 -موقعیت گمانه B

43- تصاویر داده ها ویافته های گمانه B

44 -شرح وتوصیف گمانه C

5 4-موقعیت گمانه C

46- نتیجه گیری دلایل توقف کاوش در گمانه C

7 4- موقعیت وتوصیف گمانه A1 در جنوب غربی شهر

8 4- موقعیت گمانه A1 در نقشه هوایی منطقه

49 وضعیت وبرش گمانه A1

50- نتیجه گیری گمانه A1

51- داده ها ویافته های گمانه A1

52 توصیف موقعیت گمانه B1

3 5- موقعیت گمانه B1 در نقشه

4 5- نتیجه گیری از گمانه B1

55- تصویر گمانه وبرش و داده های از گمانه B1

56- توصیف موقعیت گمانه C1

57- موقعیت گمانه C1

58- نتیجه گیری گمانه C1

59- شرح وتوصیف گمانه A2

60 - موقعیت مکانی گمانه A2

61 - تصاویر برش و گمانه A2

62- تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

63 - نتیجه گیری گمانه A2

4 6-تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

65 -شرح وتوصیف گمانه B2

66- موقعیت مکانی گمانهB2

67- نتیجه گیری و تصویر وبرش گمانه B2

8 6-شرح وتوصیف گمانه C2

69-موقعیت مکانی گمانه C2

70- تصویر گمانه وبرش گمانه وداده های گمانه C2

71- نمونه سفالها وکاشی های یافت شده از گمانه C2

72- نتیجه گیری گمانه C2

73- شرح وتوصیف گمانه D

74- موقعیت مکانی گمانه D شهر تاریخی اوجان

75- تصویر گمانه وبرش گمانه D

76-  یافته های فرهنگی گمانه D

77 -نتیجه گیری گمانه D

8 7- شرح وتوصیف گمانه D

9 7-موقعیت مکانی گمانه D

80- تصویر گمانه و یافته ها وبرش گمانه E

81- نتیجه گیری گمانه E

82 - شرح ونوصیف گمانه F

83- موقعیت مکانی گمانه F

4 8- تصویر داده های تدفینی گمانه F

85- نتیج گیری ویافته های سفالی گمانه F

86 -شرح وتوصیف گمانه G

87- موقعیت مکانی گمانه G

88- تصویر داده ها ولایه های وبرش گمانه G

89- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه G

90- شرح وتوصیف گمانه H

91- موقعیت مکانی گمانه H

92- داده ها ویافته های گمانه H

93 -داده ها ویافته های سفالی گمانه H

94- شرح وتوصیف گمانه I

95- موقعیت مکانی گمانه I

96- تصویر داده ها وبرش گمانه I

97- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه I

98- شرح وتوصیف گمانه K

99- موقعیت گمانه K

100- تصویر گمانه وداده های گمانه K

101 - بر اساس گمانه های حفر شده عرصه وحریم شهر اوجان در این محدود ه پیشنهاد می گردد

102- ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه شهر باستانی اوجان

103 -ضوابط و مقررات حفاظتی حریم شهر باستانی اوجان:

105- نقشه شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

 


گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه

از لحاظ گاهنگاری قدیمی ترین محوطه های یافت شده مربوط به دوران اشکانی-ساسانی می باشد که شاخص ترین محوطه های این دوره را می توان به ترتیب تپه کوره محمد آباد، تپه انبز پشته راه آبیز، قبرستان و انبز تپه سالک آباد، تپه دارج سفلی، محوطه دیودال، محوطه ریگ آهنگران، محوطه دزگ و محوطه بند تجنود ذکر کرد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی به همراه عکس، نقشه، تصاویر سفال، طراحی سفال، و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 

فهرست

مقدمه

پرسش ها

اهداف

موقعیت زیرکوه

پیشینه ی تاریخی منطقه زیرکوه با استناد برمطالعات باستان شناسی و منابع تاریخی

چشم انداز طبیعی

منابع آبی

طبیعت و اقلیم

توانمندی های زراعی، دامی و صنعتی دهستان زیر کوه

ترکیب جمعیتی

راه ها و مسیر های ارتباطی

تاثیرات اقلیم و فرهنگ مردم در معماری و زیست منطقه

روش بررسی

تعداد آثار شناسایی شده به تفکیک دوره تاریخی

نوع و کارکرد آثار

پراکنش آثار

سهم و پراکندگی جغرافیای آثار شناسایی شده به تفکیک دوره و عملکرد

بحث و تحلیل

علل شکل گیری آثار و استقرار ها

تاریخ گذاری، ارتباطات فرهنگی و سفال

پیشنهادات

منابع

 


گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 56 صفحه

محوطه قلعه جوق در ناحیه ی میان دره ای با کوه های سر به فلک کشیده آهکی ازطریق جاده آسفالته در فاصله 2200 متری روستای قلعه جوق قرار گرفته است.
 این محوطه تاریخی قلعه جوق فامنین در بین زون زمین شناسی با چین خوردگی های کوه های آهکی قرار گرفته است. وجود شکل گیری استقرارها در این محوطه و ساخت فضاهای دستکند(گوردخمه)در این بخش از منطقه بی شک بی تأثیر ازساختار کوه زایی آهکی منطقه نیست.
 در تمامی فضاهای معماری این مجموعه تاریخی از لاشه سنگ های آهکی موجود در سطح محوطه و صخره های همجوار بهره برده اند.
 مهم ترین و اصلی ترین منبع تأمین آب در این محوطه قلعه جوق چشمه های متعدد و قنواتی است که از گذشته های دور در این محوطه وجود داشته است. این چشمه ها از داخل بستر کوه های آهکی منطقه شکل می گیرند و از طریق قنوات حفر شده به سوی باغات و روستای قلعه جوق سرازیر می شوند.

این پروژه به گزارش تعیین عرصه و حریم قلعه جوق شهرستان فامنین از توابع استان همدان به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر سفال، گزارش گمانه ها و ...  می پردازد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست و عنوان

بیان مساله

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

پیشینه پژوهش

ضرورت انجام پژوهش

کلیات جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی استان همدان

موقعیت جغرافیایی شهرستان فامنین

موقعیت جغرافیایی روستای قلعه جوق

سیمای مسکونی روستا

موقعیت جغرافیایی محوطه قلعه جوق

چشم انداز محوطه قلعه جوق

سیستم ثبت و طبقه بندی داده ها و مواد فرهنگی

آسیب شناسی طبیعی محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی و تخریب های مشهود عوامل انسانی در محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی طبیعی و انسانی محوطه قلعه جوق در عکس و عکس هوایی

نقشه برداری و شبکه بندی و تراز بندی کار گاه ها

وضعیت محدوده گورستان

وضعیت گمانه زنی در محدوده گورستان

موقعیت مکانی گمانه6 در محدوده گورستان

وضعیت گمانه 6 در محدوده گورستان

نقشه و عکس هوایی موقعین قرارگیری گمانه ها در محد.ده گورستان

موقعیت مکانی محدوده استقراری در عکس هوایی و برج سنگی

نمای کلی از محدوده استقرار محوطه

وضعیت آثار محدوده استقراری 

نمای کلی محدوده اسقراری محوطه

گمانه های محدوده استقراری

ویژگی های گمانه ها

موقعیت قرارگیری گمانه شماره 14 واقع در دهانه دره چلوس

وضعیت گمانه شماره 14 در محدوده استقراری

وضعیت قرارگیری گمانه ها در محدوده استقراری بر روی عکس هوایی

موقعیت مکانی گمانه ها در محدوده استقراری بر روی نقشه

وضعیت دره دربند واقع در محوطه

وضعیت دره دربند نسبت به موقعیت مکانی محوطه

سیمای کلی یاغات دره دربند

محدوده گوردخمه قلعه جوق

موقعیت دستکند قلعه جوق

وضعیت گور دخمه

نمای کلی و بیرونی گور دخمه

دسکتندهای صخره ای محدوده گور دخمه

گاهنگاری نسبی و دوره بندی سفال های قلعه جوق

دسته بندی کلی نمونه تکه سفال های گردآوری شده از سطح محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

نمونه سفال های جلینگی دوره اشکانی در بررسی سطحی به دست آمده از پیرامون گور دخمه و برج سنگی

نمونه سفال های گردآوری شده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

بازخوانی داده های سنگی محوطه قلعه جوق

نمونه داده های سنگی به دست آمده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

ضوابط عرصه

ضوابط پیشنهادی محدوده حریم استحفاظی

نقشه نهایی محدوده عرصه و حریم حفاظتی درجه یک محوطه قلعه جوق

ضوابط حریم دید و منظر

نقشه نهایی محدوده حریم دید و منظر محوطه قلعه جیق

منابع و ماخذ

 


بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک در قالب pdf در 52 صفحه

این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک قزوین از دوران پارینه سنگی تا دوره اسلامی به همراه تصاویر، نقشه محوطه، عکس هوایی، طراحی سفال، عکس از سفال و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

نقشه جانمایی محوطه های باستانی 

نقشه پراکنش محوطه های دوران  پارینه سنگی شناسایی شده 

فهرست محوطه های برسی و شناسایی شده شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه وزمه دشت

نقشه پراکنش محوطه های دوران مس و سنگ شناسایی شده 

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه آقچری

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه قلامحله

بررسی و شناسایی باستان شناختی تپه دونه

نقشه پراکنش محوطه های عصر آهن شناسایی شده 

بررسی و شناسایی باستان شناختی گورستان مزرا- قلعه مزرا

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه های تاریخی

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه الیکدر

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه کافر قلعه

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه های تاریخی اسلامی

بررسی و شناسایی باستان شناختی بنا و امام زاده علی

 


مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 106 صفحه

باغ فردوس پس از قلعه محمودیه برای یکی از درباریان محمد شاه ساخته شد. ستوده حاج میرزا آقاسی را پایه گذار این باغ میداند و چنار های كهن باغ را یادگار حسنعلی ممیرزا حاكم وقت تهران بر می شمارد.

وقتی محمد شاه در سال 1264 ق. شروع به ساختن قصر محمدیه در شمیران كرد،هر یك از رجال دربار او در همان حدود اقدام به احداث باغ و عمارت ییلاقی كردند؛ از جمله این باغ ها باغی در نزدیکی تجریش بود كه بعدها نام باغ فردوس بر آن نهاده شد
ستوده نیز اشاره میکند كه این باغ دارای چندین دستگاه ساختمان مجلل و با عظمت بوده كه یکی از آنها قصر محمودیه نام داشته است. بنابر گفته ستوده، باغ فردوس كه محلی در شمیران بوده است دو باغ ساخته شد، یکی برای محمد شاه كه محمودیه نام گرفت و دیگری برای درباریان كه باغ فردوس نامیده شد. بعد ها باغ محمدیه متروك و مخروبه شد اما باغ فردوس تا مدت ها پس از آن آباد ماند.

باغ فردوس نامی است كه در حال حاضر به پارك ومحوطه مشجر كوچکی در حوالی تجریش گفته میشود كه موزه سینما
در آن قرار دارد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناخت باغ فردوس تهران و معماری آن به همراه معرفی کامل تهران قدیم به همراه تصاویر، تاریخچه کامل باغ فردوس به همراه تصاویر، نقشه، عکس هوایی، معرفی عمارت باغ فردوس و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: کلیات (مقدمه)
جغرافیای طبیعی
 طول و عرض جغرافیایی 
 ارتفاع از سطح دریا 
 گسل ها 
 وضعیت باد (ساعات آفتابی)
 بارندگی 
 منابع آب 
 دمای هوا 
 رطوبت 
 اقلیم 
جغرافیای انسانی
 نژاد(جمعیت)
 ترکیب سنی(اشتغال)
جغرافیای تاریخی
 محیط فرهنگی
 جاذبه های طبیعی 
 جاذبه های فرهنگی تاریخی 
 جاذبه های انسان ساخت (مصنوعی)
فصل دوم : ویژگی های معماری و هنری
 نگاهی به باغ فردوس 
 موقعیت و نحوه شکل گیری 
 وضعیت موجود باغ 
 نگاهی به سیر تحولات باغ

نگاهی به بستر و عرصه 
 نقشه فضای پر وخالی 
 نقشه فضای باز و بسته 
 ورودی خیابان های باغ 
 نقشه ورودی و دسترسی ها 
 منابع آب و نحوه گردش 
 درختان باغ 
 بنا های باغ 
 نثشه معرفی فضاها 
 سیرکولاسیون 
 توصیف و تحلیل فضا 
 تقارن در پلان و نما 
 عکس های بنا 
 مدول و پیمون 
 نقشه نظام پیمون بندی تزیئنات 
 نقشه تزئینات 
 نقشه تیپولوژی در و پنجره 
 عکس های تیپولوژی در و پنجره 
 فصل سوم: ویژگی ساختاری، کالبدی
 بازیابی ساختار و شکل باغ فردوس 
 عرصه های فضایی درون مجموعه 
 عناصر شاخص تعیین کننده ساختار اصلی باغ 
 نحوه ارتباط سه باغ با یکدیگر 
 شکل باغ

نقشه عناصرباربرها 
 پوشش ها 
فصل چهارم: ویژگی های تاریخی
 سفر نامه (مادام ژان دیولافوا) 
 متون تاریخی 
 مقاله 
 فصل پنجم: مقایسه تطبیقی
 ویژگی معماری دوره قاجار 
 تزئینات دوره قاجار 
 رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار 
 بناهای مسکونی دوره قاجار 
 از آثار بنا 
 تزئینات بکاررفته در خانه ها 
 ویزگی باغهای قاجار 
 كاخ صاحبقرانیه 
 تشریح پلان و عکس های كاخ صاحبقرانیه 
 نقشه عناصر اصلی تشکیل دهنده طرح در فضا 
 سلسله مراتب فضایی و نحوه استقرار و تركیب فضاها در پلان 
 خانه قوام الدوله 
 تحلیل نما های عمارت باغ فردوس، كاخ صاحبقرانیه و خانه قوام الدوله

 


پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله)تهران در 126 اسلاید

خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در خیابان امیرکبیر و در کوچه شهید جاویدی «میرزا محمود وزیر» انتهای کوچه مدرس که جز اولین معابر ایجاد شده در تهران است واقع شده است.در نقشه های 1275 هجری و1309 هجری شهر تهران ان معبر که در محله ی عود لاجان واقع می شده جزء مهم ترین معابر شهر وده که علاوه بر اهمیت ان از جهت مسکونی دارای بار تجاری نیز بوده است .و با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی‌مانده که به صورت گره کاری بوده و متعلق به پنجره ای ارسی تالار شاه نشین می باشد ، تاریخ ۱۲۷۲ روی آن حک شده، این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است.

این بنای تاریخی در سال 1383.به شماره 10847.در فهرست اثار ملی ایران ثبت رسیده است

 

این خانه متعلق به میرزا عبد الوهاب خان بود که ناصر الدین شاه او را نصیر الدوله لقب داد.نصیر الدوله دو بار وزیر تجارت شد یکی در سال 1290 ق. و دیگری در سال 1299ق. که تا سال 1301 ق. وزارت وی به طول انجامید و مامور خراسان و ملقب به اصف الدوله گردید.نصیر الدوله در سال 1304ق. به علت سکته درگذشت.

خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت‌های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است.

این پروژه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره خانه نصیرالدوله تهران به همراه معرفی کامل بافت تاریخی تهران، تصاویر از تهران و خانه نصیرالدوله، نقشه های کامل معماری و ... به همراه موارد زیر می باشد:

- شناخت بنا

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار در 161 اسلاید

گذر پامناریکی از گذرهای قدیمی سبزوار است از گذشته تا کنون نام های مختلفی داشته است از جمله گود انبار،آیت ا... سیادتی و...

مسجد پامنار و خانه آیت ا... سیادتی دو عنصر شاخص درون این بافت می باشد. این گذر به مرور زمان دست خوش تغییرات بسیاری شده است و اکثر خانه های قدیمی آن تخریب شده است.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره گذر تاریخی پامنار سبزوار به همراه معرفی شهر تاریخی سبزوار، محله های قدیمی آن، مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء گذرپامنار، تصاویر ، نقشه ، عکس هوایی، پروفیل طولی و عرضی از گذر پامنار و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

-بخش اول ( شناخت سبزوار )

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء و ساماندهی محوطه خورهه در 73 اسلاید

خرابه‌های یک معبد (خورهه) مربوط به دوره سلوکیان است و در شمال شرق شهرستان محلات، روستای خورهه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۳۱ به‌عنوان یکی ازآثار ملی به ثبت رسیده است.این بنا در منطقه پشت گدار قرار دارد و از شمال به رشته کوه‌های هفتاد قله و از جنوب به رشته کوه‌های یخچال مرتبط شده است و تا شهر محلات به میزان ۴۸ کیلومتر بعد مسافت دارد.

حفاری‌های باستانی این مکان در تابستان ۱۹۵۵ (میلادی) توسط اداره باستان‌شناسی ایران به عمل آمد و در خلال این کاوش‌ها، تعدادی سفال و چند تکله نقره متعلق به دوره سلوکیان کشف شد. در پایان این کاوش‌ها، باستان‌شناسان کشف کردند که ساختمان خورهه مرکب از ۳ ساختمان مرتبط به هم بوده‌اند.

این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره محوطه و معبد خورهه به همراه نقشه های معماری، تصاویر، گزارشات باستان شناسی خورهه ، طرح بهسازی و ساماندهی محوطه و ... به همراه موارد زیر می باشد:

موقعیت جغرافیایی خورهه

وجه تسمیه خورهه

پیشینه کاوش های باستان شناسی خورهه

توپوگرافی منطقه

گزارشات باستان شناسی 1355

پی گردی دیوارهای اتاق در پشت ایوان

گزارشات باستان شناسی 1375

ساقه ستون ها

سرستون ها و جرزها

پایه ستون ها

گزارش کاوش

ماخذ سنجش اطلاعات

شبکه بندی

نقشه محوطه و معبد خورهه

تنها طاق مکشوفه در خورهه

نتیجه کاوش های اخیر

طرح بهسازی و توسعه محوطه خورهه

طراحی سایت محوطه خورهه


پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها) در 170 اسلاید

کاروانسرای سبزوار کتیبه تاریخی برای احداث ندارد و با استناد به شیوه ی معماری که شباهت های مهمی به کاروانسرای مزینان که مربوط به دوره ی صفوی بوده و دارای کتیبه می باشد، احتمالا" دریک دوره ی زمانی احداث شده باشند.

از نظر منطقه ای این کاروانسرا در میانه دو کاروانسرای مهم مزینان در غرب (به سمت سمنان) و زعفرانیه در شرق (به سمت نیشابور) واقع شده است. و این فواصل به اندازه ی دو اتراق یک کاروان است.کاروانسرا امروزه درون شهر است و طبیعتا" بافت پیرامون آن نیز جزو مجموعه ی جدید و توسعه یافته ی شهر محسوب می شوند.

همان طور که در بررسی انواع کاروانسراها اشاره شد، کاروانسرای سبزوار در گروه کاروانسراهای متفرقه دسته بندی شده بود.شاید عاملی که باعث شده است این کاروانسرا را متفرقه قلمداد کنند، حیاط جبهه شمال غربی آن است که آن هم ثابت نشده است که آیا از ابتدا بصورت حیاط بوده یا بنابر دلایلی تخریب شده است.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره کاروانسرای سبزوار (عرب ها) شهر سبزوار به همراه معرفی کامل بافت تاریخی سبزوار، عکس های هوایی، تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت

              
بخش اول : شناخت استان خراسان رضوی
              
بخش دوم : شناخت سبزوار
              
بخش  سوم : شناخت بنا

فصل دوم : آسیب شناسی

              بخش اول : طبقه بندی عمومی آسیب ها

             آسیب شناسی بنا : 1- آسیب انسانی  2- آسیب طبیعی

             بخش دوم : 1-1) آسیب های منظری  

             بخش سوم : 2-1) آسیب های فنی – مرمتی

             بخش چهارم : 1-2) آسیب شناسی طبیعی (کالبدی)

 

 

         فصل سوم : طرح مرمت

 

        فصل چهارم :  طرح احیاء

 

 


پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله)تهران در 126 اسلاید

خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در خیابان امیرکبیر و در کوچه شهید جاویدی «میرزا محمود وزیر» انتهای کوچه مدرس که جز اولین معابر ایجاد شده در تهران است واقع شده است.در نقشه های 1275 هجری و1309 هجری شهر تهران ان معبر که در محله ی عود لاجان واقع می شده جزء مهم ترین معابر شهر وده که علاوه بر اهمیت ان از جهت مسکونی دارای بار تجاری نیز بوده است .و با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی‌مانده که به صورت گره کاری بوده و متعلق به پنجره ای ارسی تالار شاه نشین می باشد ، تاریخ ۱۲۷۲ روی آن حک شده، این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است.

این بنای تاریخی در سال 1383.به شماره 10847.در فهرست اثار ملی ایران ثبت رسیده است

 

این خانه متعلق به میرزا عبد الوهاب خان بود که ناصر الدین شاه او را نصیر الدوله لقب داد.نصیر الدوله دو بار وزیر تجارت شد یکی در سال 1290 ق. و دیگری در سال 1299ق. که تا سال 1301 ق. وزارت وی به طول انجامید و مامور خراسان و ملقب به اصف الدوله گردید.نصیر الدوله در سال 1304ق. به علت سکته درگذشت.

خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت‌های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است.

این پروژه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره خانه نصیرالدوله تهران به همراه معرفی کامل بافت تاریخی تهران، تصاویر از تهران و خانه نصیرالدوله، نقشه های کامل معماری و ... به همراه موارد زیر می باشد:

- شناخت بنا

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار در 161 اسلاید

گذر پامناریکی از گذرهای قدیمی سبزوار است از گذشته تا کنون نام های مختلفی داشته است از جمله گود انبار،آیت ا... سیادتی و...

مسجد پامنار و خانه آیت ا... سیادتی دو عنصر شاخص درون این بافت می باشد. این گذر به مرور زمان دست خوش تغییرات بسیاری شده است و اکثر خانه های قدیمی آن تخریب شده است.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره گذر تاریخی پامنار سبزوار به همراه معرفی شهر تاریخی سبزوار، محله های قدیمی آن، مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء گذرپامنار، تصاویر ، نقشه ، عکس هوایی، پروفیل طولی و عرضی از گذر پامنار و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

-بخش اول ( شناخت سبزوار )

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های آرامگاهی رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان در قالب pdf و در 234 صفحه

برجهای آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران و در استان های مازندران و گلستان واقع شده اند. این سه برج به دوره ی حکومت باوندیان تعلق داشته و دارای بدنه ای با تزئینات آجری و گچبری های گیاهی برگرفته از نقوش دوران ساسانی هستند. باوندیان از سلسله های اصلی تبرستان بودند که از زمان ساسانیان آغاز می شوند. آنها مدت ۷۰۷ سال، یعنی از سال ۴۵ هجری ( ۶۵ میلادی) تا ۷۵۰ هجری (۱۳۴۹ میلادی) در تبرستان فرمانروایی کردند. فرمانروایان این سلسله به ملک الجبال ملقب بودند، و عنوان اسپهبد (اصفهبد) داشتند و با اینکه جلگه های تبرستان را از دست دادند تا مدتهای مدید، کوهستانهای آن سرزمین در دست ایشان بود. این سلسله به سه شاخه تقسیم میشوند: کیوسیه، اسپهبدیه (اصفهبدیه)، کینخواریه، که این سه برج در زمان باوندیان اسپهبدیه ساخته شده اند. در هر سه برج از نقوش تزئینی گیاهی و کتیبه ها به خط کوفی و پهلوی برای تزئین استفاده شده است.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره برج های آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران به همراه نقشه، تصاویر، معرفی کامل تاریخ مازندران و گلستان، معرفی سبک معماری رازی، و ... به همراه موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

عنوان

فصل ۱ مقدمه و کلیات.

۱ - ۱ مقدمه

۲ - ۱ کلیات تحقیق

 فصل ۲ مازندران 

۱ - ۲ وضعیت جغرافیایی مازندران

۱ - ۲ - ۲ محوطه ها و بناهای ارزشمند تاریخی مازندران

۳ - ۲ واژه شناسی مازندران

۴ - ۲ مختصری از تاریخ مازندران از پیش از اسلام تا انتهای مرعشیان

۱ - ۴ - ۲ اوایل اسلام تا سلجوقیان (۲۱ تا ۱۴۲۹ق)

۵ - ۲ علویان تبرستان (۲۵۰-۳۱۶هق)

۱ - ۵ - ۲ مرعشیان مازندران (۷۶۰-۱۰۰۶ه.ق)

۲ - ۵ - ۲ آل زیار (۳۱۵ - ۴۶۲ ه ق)

۶ - ۲آل بویه (۳۲۰-۴۴۷ ه. ق )

۷ - ۲ اصل و نسب اسپهبدان

۱ - ۷ - ۲ قارنیان یا سوخرانیان (۵۰ قبل از هجرت -۲۲۴ ه.ق)

۲ - ۷ - ۲ باوندیان (۴۵-۷۵۰ه.ق)

۳ - ۷ - ۲ پادوسپانیان (۴۵-۱۰۰۶ه.ق)

فصل ۳ سبک های معماری

- ۱ - ۳ شیوه های هفت گانه معماری ایران

۲ - ۳شیوه رازی

۱ - ۲ - ۳ معماری شیوه رازی

۳ - ۳ بناهای آرامگاهی

۱ - ۳ - ۳ آرامگاه ها در آغاز اسلام.

۲ - ۳ - ۳ آرامگاهها در ایران

۳ - ۳ - ۳ معماری برج های آرامگاهی

۴ - ۳ تزئینات وابسته به معماری

۱ - ۴ - ۳ هنرهای تزئینی ایران

۲ - ۴ - ۳ تقسیم بندی نقوش تزیینی.

۳ - ۴ - ۳ کتیبه

۳ - ۴ - ۳ -زبان های ایرانی

۲ - ۳ - ۴ - ۳ خط و زبان پهلوی

۳ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی

۴ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی تزئینی

۵ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی در ایران

۵ - ۳ موضوعات تزئین

۶ - ۳ تکنیک های تزئین.

۱ - ۶ - ۳ -هنر گچبری در آثار هنر اسلامی

۲ - ۶ - ۳ آجر

۲ - ۶ - ۳ -بند کشی

۳ - ۶ - ۳ قوس، گنبد و مقرنس

فصل ۴ معرفی برجهای رسگت، لاجیم و رادکان

۱ - ۴ معرفی برج رسگت (دودانگه ساری - مازندران)

۲ - ۴ معرفی برج لاجیم...

۳ - ۴ معرفی میل رادکان (شهرستان کردکوی استان گلستان)

۴ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رسگت

۱ - ۴ - ۴ کتیبه های برج رسگت

۲ - ۴ - ۴ مواد و مصالح به کار رفته در برج رسگت

۵ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج لاجیم

۱ - ۵ - ۴ کتیبه های برج لاجیم

۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رادکان...

۷ - ۴بررسی تشابه برج های رسگت، لاجیم ، رادکان و گنبد قابوس

۴- ۸ بررسی نقوش و کتیبه ها با نمونه های مشابه برای پیشینه یابی آنها

۸ - ۴- انقوش گیاهی برج رسگت

۲ - ۸ - ۴ کتیبه های برج رسگت..

۳ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج لاجیم..

۴ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج رادکان

۹ - ۴ نتیجه گیری.

فهرست منابع

منابع لاتین

 

 

 

 

 


گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان (بردنکون)شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری در قالب pdf (قابل کپی  به word) و در34 صفحه 

سفالهای ساسانی این محوطه از نظرشکل، ویژگیهای فنی و شیوه تزیینی در حوزه ی فرهنگی غرب و جنوب غرب ایران
قرار می گیرند، چرا که بیشترین شباهت ها را با محوطه های این مناطق دارند، این شباهتها براساس مقایسات انجام شده بر
روی فرم ظروف و نوع تزیین شناسایی شدند . در غرب ایران نمونه های مشابه سفال های تپه بردنکون با قلعه سیرم شاه
در دره شهر یافت شد و در جنوب غرب بیشترین شباهت را با سفالهای حاجی آباد فارس، سیراف ، بیشاپور و در حاشیه غربی فلات مرکزی با سفالهای ساسانی ماه نشان  دارند. این مشابهت ها بیانگر ارتباطات درون منطقه ای و برون منطقه ای می باشد.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره تعیین عرصه و حریم تپه برد نکان شهرستان فارسان به همراه نقشه، تصویر، عکس هوایی، گزارش گمانه ها، تصاویر سفال یاارزش، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و... می باشد.


پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 43 صفحه

داده های باستانشناسی شامل فضاهای  معماری، قطعات  سفالینه های  از اواخر قرن دو هجری تا قرن هفتم هجری به همراه قطعات شکسته ای از ظروف شیشه ای قرون سوم تا ششم هجری و یکسری ازقطعات ظروف فلزی می باشند که با نمونه های بدست مدهی مشابه از شهر تاریخی سیمره (دره شهر کنونی) بعضی از محوطه های حوضه آبگیر سدسیمره همچون محوطه برقه چال ، قلا گوری رماوند و نمونه هایی از جیرفت بیشاپور،بیشاپور، قلعه  یزگرد، شوش، دوران اسلامی و دیگر محوطه های همسان مشابه و هم دوره می باشند.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان به همراه شرح کامل گمانه ها،نقشه، تصاویر، عکس های هوایی، تصاویر سفال های باارزش محوطه، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و ... می باشد


بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان، بخش مرکزی شهرستان زیرکوه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه

به طور کلی در پروژه بررسی و شناسای ی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه، 42 اثر اعم ازآب انبار، مسجد، مزار، قلعه، برج، رباط، محوطه استقراری و صنعتی مورد شناسای ی قرار گرفت. از این تعداد حدود 37 درصد آنها محوطه های استقراری و 17 درصد آنها محوطه هایصنعتی میباشند. با توجه به بررسی حاضر از اوایل دوره اسلامی تا اواخر آن شاهد رشد جمعیتی در این منطقه هستیم به طوریکه از کل42 اثر شناسای ی شده تعداد 12 محوطه متعلق به قرون اولیه اسلامی(1 - 4 ه.ق.) است که از این تعداد تنها یک محوطه تک دورهای بوده ودر مابقی محوطه ها شاهد استمرار استقرار از قرن اولیه اسلامی تا قرن 13 ه.ق. هستیم.

این پروژه به معرفی کامل شهرستان زیرکوه و بررسی وشناسایی باستان شناختی دهستان پترگان به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، عکس از سفال، نقشه پراکنش سفال و ... می پردازد


گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 105 صفحه

1 - شهر تاریخی و باستانی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره ایلخانی(اقامتگاه تابستانی خاندان شاهی ایلخانی) در جنوب شهر امروزی بستان آباد آذربایجان شرقی است که در دوره غازان خان ایلخانی بازسازی و مورد استفاده قرار گرفته است.
2 - بنا بر گفته منابع تاریخی این شهر قبل از دوره ایلخانی بخصوص در دوره سلجوقیان هم وجود داشته است. این شهر در پی حوادث مختلف از جمله زلزله و جنگهای متعدد نتوانسته موجودیت خود را به عنوان یک شهر مهم و استراتژیک حفظ کند و تنها در دورۀ ایلخانی است
که این شهر به شکوه و رونق شایستۀ خود دست می یابد.
3 - چون هر شهر یا بنای تاریخی معرفِ بخشی از وضعیت سیاسی، مذهبی و اجتماعی است که در پیِ تغییر و تحولات سیاسی بوجود آمده است، یکی از مهمترین تحولات اجتماعی دوره ایلخانی پیدایش شهرهایی با ماهیت هنر معماری وشهرسازی خاص است.

این مجموعه یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه درباره شناسایی و گمانه زنی عرصه و حریم شهر تاریخی اوجان بستان آباد واقع در استان آذربایجان شرقی به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر، نمونه سفال، طراحی سفال، تصاویر تاریخی شهر،بررسی کاوش ها، ضوابط عرصه و حریم، نقشه عرصه و حریم و .. می باشد و شامل موارد زیر می باشد.

فهرست

1- پیشینه تاریخی شهرایلخانی اوجان

2 موقعیت جغرافیای شهر تاریخی اوجان

3 چگونگی کشف شهر اوجان

4 محوطه کوللر اشرف آباد

5- تصاویر دیگر از محوطه کوللر اشرف آباد

6 نقشه توپوگرافی محوطه کوللر

7- محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

8 -تصویر محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

9- تصویر دیوارهای دالی درسی با مصالح سنگ وساروج

10 -تصویر دور نمای ازمحوطه دالی درسی اوجان

11 -نقشه توپوگرافی محوطه دالی درسی اوجان

12- شهر تاریخی اوجان بر اساس منابع تاریخی

13- تصویر بخشی از شهر اوجان بر اساس نقاشی مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی( 940 - 942 قمری )

14- یکی از منابع اوجان بیان منازل مطراقچی است

15 -نمونه تصاویر شهر تبریز وسلطانیه از کتاب بیان منازل مطراقچی

16- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

17- نقشه توپوگرافی عرصه شهر ایلخانی اوجان

18- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

19- تصویر هوایی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

20- یافته های باستان شناسی براساس بررسی آثار سطحی

21- از نمونه سفالهای محوطه اوجان سفال اسکرافیاتو:

22- تصویر نمونه سفالهای اسکرافیاتو شهر تاریخی اوجان

23- از نمونه سفالهای شهر اوجان سفال آقکند می باشد:

24 -تصویر نمونه سفالهای آقکند اوجان:

25 -نمونه سفالهای نقوش قالب زده شهر اوجان – ایلخانی:

6 2- تصویر نمونه سفالهای آقکند ومحلی شهر اوجان - ایلخانی

27- نمونه سکه های مسی بدست آمده از شهر اوجان

8 2-قبرستانهای ایلخانی غرب و جنوب شرق شهر اوجان:

29- آثار معماری دو برج آرامگاهی در داخل شهر اوجان ویک برج در شمال غرب:

30- تصویر نمونه برج آرامگاهی مدور بستان آباد

31- نمونه کاشهای خورد شده دوبرج آرامگاهی شهر اوجان

32- مجوز تعیین عرصه و حریم

33-  روش کار وشناسایی آثار فرهنگی تاریخی شهر اوجان

34- بررسی ومطالعه محلهای خاکبرداری شده شرکتهای راهداری برای ساخت اتوبان به عمق 4 تا 8 متر در جبهه غربی

35- نمونه ای از آثار فرهنگی وغیر فرهنگی محدوده خاکبرداری

36 بررسی جبهه جنوبی شهر حد فاصل اتوبان تبریز- زنجان تا منطقه خاکبرداری بزرگ جنوبی

7 3-شروع گمانه زنی در جبهه غربی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

38 -موقعیت وشرح گمانه A در جبهه جنوبی

39- داده ها وبرش گمانه A

40 -نتیجه گیری گمانه A

41- شرح وتوصیف گمانه B

42 -موقعیت گمانه B

43- تصاویر داده ها ویافته های گمانه B

44 -شرح وتوصیف گمانه C

5 4-موقعیت گمانه C

46- نتیجه گیری دلایل توقف کاوش در گمانه C

7 4- موقعیت وتوصیف گمانه A1 در جنوب غربی شهر

8 4- موقعیت گمانه A1 در نقشه هوایی منطقه

49 وضعیت وبرش گمانه A1

50- نتیجه گیری گمانه A1

51- داده ها ویافته های گمانه A1

52 توصیف موقعیت گمانه B1

3 5- موقعیت گمانه B1 در نقشه

4 5- نتیجه گیری از گمانه B1

55- تصویر گمانه وبرش و داده های از گمانه B1

56- توصیف موقعیت گمانه C1

57- موقعیت گمانه C1

58- نتیجه گیری گمانه C1

59- شرح وتوصیف گمانه A2

60 - موقعیت مکانی گمانه A2

61 - تصاویر برش و گمانه A2

62- تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

63 - نتیجه گیری گمانه A2

4 6-تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

65 -شرح وتوصیف گمانه B2

66- موقعیت مکانی گمانهB2

67- نتیجه گیری و تصویر وبرش گمانه B2

8 6-شرح وتوصیف گمانه C2

69-موقعیت مکانی گمانه C2

70- تصویر گمانه وبرش گمانه وداده های گمانه C2

71- نمونه سفالها وکاشی های یافت شده از گمانه C2

72- نتیجه گیری گمانه C2

73- شرح وتوصیف گمانه D

74- موقعیت مکانی گمانه D شهر تاریخی اوجان

75- تصویر گمانه وبرش گمانه D

76-  یافته های فرهنگی گمانه D

77 -نتیجه گیری گمانه D

8 7- شرح وتوصیف گمانه D

9 7-موقعیت مکانی گمانه D

80- تصویر گمانه و یافته ها وبرش گمانه E

81- نتیجه گیری گمانه E

82 - شرح ونوصیف گمانه F

83- موقعیت مکانی گمانه F

4 8- تصویر داده های تدفینی گمانه F

85- نتیج گیری ویافته های سفالی گمانه F

86 -شرح وتوصیف گمانه G

87- موقعیت مکانی گمانه G

88- تصویر داده ها ولایه های وبرش گمانه G

89- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه G

90- شرح وتوصیف گمانه H

91- موقعیت مکانی گمانه H

92- داده ها ویافته های گمانه H

93 -داده ها ویافته های سفالی گمانه H

94- شرح وتوصیف گمانه I

95- موقعیت مکانی گمانه I

96- تصویر داده ها وبرش گمانه I

97- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه I

98- شرح وتوصیف گمانه K

99- موقعیت گمانه K

100- تصویر گمانه وداده های گمانه K

101 - بر اساس گمانه های حفر شده عرصه وحریم شهر اوجان در این محدود ه پیشنهاد می گردد

102- ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه شهر باستانی اوجان

103 -ضوابط و مقررات حفاظتی حریم شهر باستانی اوجان:

105- نقشه شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

 


گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه

از لحاظ گاهنگاری قدیمی ترین محوطه های یافت شده مربوط به دوران اشکانی-ساسانی می باشد که شاخص ترین محوطه های این دوره را می توان به ترتیب تپه کوره محمد آباد، تپه انبز پشته راه آبیز، قبرستان و انبز تپه سالک آباد، تپه دارج سفلی، محوطه دیودال، محوطه ریگ آهنگران، محوطه دزگ و محوطه بند تجنود ذکر کرد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی به همراه عکس، نقشه، تصاویر سفال، طراحی سفال، و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 

فهرست

مقدمه

پرسش ها

اهداف

موقعیت زیرکوه

پیشینه ی تاریخی منطقه زیرکوه با استناد برمطالعات باستان شناسی و منابع تاریخی

چشم انداز طبیعی

منابع آبی

طبیعت و اقلیم

توانمندی های زراعی، دامی و صنعتی دهستان زیر کوه

ترکیب جمعیتی

راه ها و مسیر های ارتباطی

تاثیرات اقلیم و فرهنگ مردم در معماری و زیست منطقه

روش بررسی

تعداد آثار شناسایی شده به تفکیک دوره تاریخی

نوع و کارکرد آثار

پراکنش آثار

سهم و پراکندگی جغرافیای آثار شناسایی شده به تفکیک دوره و عملکرد

بحث و تحلیل

علل شکل گیری آثار و استقرار ها

تاریخ گذاری، ارتباطات فرهنگی و سفال

پیشنهادات

منابع

 


گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 56 صفحه

محوطه قلعه جوق در ناحیه ی میان دره ای با کوه های سر به فلک کشیده آهکی ازطریق جاده آسفالته در فاصله 2200 متری روستای قلعه جوق قرار گرفته است.
 این محوطه تاریخی قلعه جوق فامنین در بین زون زمین شناسی با چین خوردگی های کوه های آهکی قرار گرفته است. وجود شکل گیری استقرارها در این محوطه و ساخت فضاهای دستکند(گوردخمه)در این بخش از منطقه بی شک بی تأثیر ازساختار کوه زایی آهکی منطقه نیست.
 در تمامی فضاهای معماری این مجموعه تاریخی از لاشه سنگ های آهکی موجود در سطح محوطه و صخره های همجوار بهره برده اند.
 مهم ترین و اصلی ترین منبع تأمین آب در این محوطه قلعه جوق چشمه های متعدد و قنواتی است که از گذشته های دور در این محوطه وجود داشته است. این چشمه ها از داخل بستر کوه های آهکی منطقه شکل می گیرند و از طریق قنوات حفر شده به سوی باغات و روستای قلعه جوق سرازیر می شوند.

این پروژه به گزارش تعیین عرصه و حریم قلعه جوق شهرستان فامنین از توابع استان همدان به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر سفال، گزارش گمانه ها و ...  می پردازد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست و عنوان

بیان مساله

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

پیشینه پژوهش

ضرورت انجام پژوهش

کلیات جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی استان همدان

موقعیت جغرافیایی شهرستان فامنین

موقعیت جغرافیایی روستای قلعه جوق

سیمای مسکونی روستا

موقعیت جغرافیایی محوطه قلعه جوق

چشم انداز محوطه قلعه جوق

سیستم ثبت و طبقه بندی داده ها و مواد فرهنگی

آسیب شناسی طبیعی محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی و تخریب های مشهود عوامل انسانی در محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی طبیعی و انسانی محوطه قلعه جوق در عکس و عکس هوایی

نقشه برداری و شبکه بندی و تراز بندی کار گاه ها

وضعیت محدوده گورستان

وضعیت گمانه زنی در محدوده گورستان

موقعیت مکانی گمانه6 در محدوده گورستان

وضعیت گمانه 6 در محدوده گورستان

نقشه و عکس هوایی موقعین قرارگیری گمانه ها در محد.ده گورستان

موقعیت مکانی محدوده استقراری در عکس هوایی و برج سنگی

نمای کلی از محدوده استقرار محوطه

وضعیت آثار محدوده استقراری 

نمای کلی محدوده اسقراری محوطه

گمانه های محدوده استقراری

ویژگی های گمانه ها

موقعیت قرارگیری گمانه شماره 14 واقع در دهانه دره چلوس

وضعیت گمانه شماره 14 در محدوده استقراری

وضعیت قرارگیری گمانه ها در محدوده استقراری بر روی عکس هوایی

موقعیت مکانی گمانه ها در محدوده استقراری بر روی نقشه

وضعیت دره دربند واقع در محوطه

وضعیت دره دربند نسبت به موقعیت مکانی محوطه

سیمای کلی یاغات دره دربند

محدوده گوردخمه قلعه جوق

موقعیت دستکند قلعه جوق

وضعیت گور دخمه

نمای کلی و بیرونی گور دخمه

دسکتندهای صخره ای محدوده گور دخمه

گاهنگاری نسبی و دوره بندی سفال های قلعه جوق

دسته بندی کلی نمونه تکه سفال های گردآوری شده از سطح محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

نمونه سفال های جلینگی دوره اشکانی در بررسی سطحی به دست آمده از پیرامون گور دخمه و برج سنگی

نمونه سفال های گردآوری شده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

بازخوانی داده های سنگی محوطه قلعه جوق

نمونه داده های سنگی به دست آمده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

ضوابط عرصه

ضوابط پیشنهادی محدوده حریم استحفاظی

نقشه نهایی محدوده عرصه و حریم حفاظتی درجه یک محوطه قلعه جوق

ضوابط حریم دید و منظر

نقشه نهایی محدوده حریم دید و منظر محوطه قلعه جیق

منابع و ماخذ

 


بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک در قالب pdf در 52 صفحه

این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک قزوین از دوران پارینه سنگی تا دوره اسلامی به همراه تصاویر، نقشه محوطه، عکس هوایی، طراحی سفال، عکس از سفال و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

نقشه جانمایی محوطه های باستانی 

نقشه پراکنش محوطه های دوران  پارینه سنگی شناسایی شده 

فهرست محوطه های برسی و شناسایی شده شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه وزمه دشت

نقشه پراکنش محوطه های دوران مس و سنگ شناسایی شده 

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه آقچری

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه قلامحله

بررسی و شناسایی باستان شناختی تپه دونه

نقشه پراکنش محوطه های عصر آهن شناسایی شده 

بررسی و شناسایی باستان شناختی گورستان مزرا- قلعه مزرا

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه های تاریخی

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه الیکدر

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه کافر قلعه

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه های تاریخی اسلامی

بررسی و شناسایی باستان شناختی بنا و امام زاده علی

 


مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 106 صفحه

باغ فردوس پس از قلعه محمودیه برای یکی از درباریان محمد شاه ساخته شد. ستوده حاج میرزا آقاسی را پایه گذار این باغ میداند و چنار های كهن باغ را یادگار حسنعلی ممیرزا حاكم وقت تهران بر می شمارد.

وقتی محمد شاه در سال 1264 ق. شروع به ساختن قصر محمدیه در شمیران كرد،هر یك از رجال دربار او در همان حدود اقدام به احداث باغ و عمارت ییلاقی كردند؛ از جمله این باغ ها باغی در نزدیکی تجریش بود كه بعدها نام باغ فردوس بر آن نهاده شد
ستوده نیز اشاره میکند كه این باغ دارای چندین دستگاه ساختمان مجلل و با عظمت بوده كه یکی از آنها قصر محمودیه نام داشته است. بنابر گفته ستوده، باغ فردوس كه محلی در شمیران بوده است دو باغ ساخته شد، یکی برای محمد شاه كه محمودیه نام گرفت و دیگری برای درباریان كه باغ فردوس نامیده شد. بعد ها باغ محمدیه متروك و مخروبه شد اما باغ فردوس تا مدت ها پس از آن آباد ماند.

باغ فردوس نامی است كه در حال حاضر به پارك ومحوطه مشجر كوچکی در حوالی تجریش گفته میشود كه موزه سینما
در آن قرار دارد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناخت باغ فردوس تهران و معماری آن به همراه معرفی کامل تهران قدیم به همراه تصاویر، تاریخچه کامل باغ فردوس به همراه تصاویر، نقشه، عکس هوایی، معرفی عمارت باغ فردوس و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: کلیات (مقدمه)
جغرافیای طبیعی
 طول و عرض جغرافیایی 
 ارتفاع از سطح دریا 
 گسل ها 
 وضعیت باد (ساعات آفتابی)
 بارندگی 
 منابع آب 
 دمای هوا 
 رطوبت 
 اقلیم 
جغرافیای انسانی
 نژاد(جمعیت)
 ترکیب سنی(اشتغال)
جغرافیای تاریخی
 محیط فرهنگی
 جاذبه های طبیعی 
 جاذبه های فرهنگی تاریخی 
 جاذبه های انسان ساخت (مصنوعی)
فصل دوم : ویژگی های معماری و هنری
 نگاهی به باغ فردوس 
 موقعیت و نحوه شکل گیری 
 وضعیت موجود باغ 
 نگاهی به سیر تحولات باغ

نگاهی به بستر و عرصه 
 نقشه فضای پر وخالی 
 نقشه فضای باز و بسته 
 ورودی خیابان های باغ 
 نقشه ورودی و دسترسی ها 
 منابع آب و نحوه گردش 
 درختان باغ 
 بنا های باغ 
 نثشه معرفی فضاها 
 سیرکولاسیون 
 توصیف و تحلیل فضا 
 تقارن در پلان و نما 
 عکس های بنا 
 مدول و پیمون 
 نقشه نظام پیمون بندی تزیئنات 
 نقشه تزئینات 
 نقشه تیپولوژی در و پنجره 
 عکس های تیپولوژی در و پنجره 
 فصل سوم: ویژگی ساختاری، کالبدی
 بازیابی ساختار و شکل باغ فردوس 
 عرصه های فضایی درون مجموعه 
 عناصر شاخص تعیین کننده ساختار اصلی باغ 
 نحوه ارتباط سه باغ با یکدیگر 
 شکل باغ

نقشه عناصرباربرها 
 پوشش ها 
فصل چهارم: ویژگی های تاریخی
 سفر نامه (مادام ژان دیولافوا) 
 متون تاریخی 
 مقاله 
 فصل پنجم: مقایسه تطبیقی
 ویژگی معماری دوره قاجار 
 تزئینات دوره قاجار 
 رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار 
 بناهای مسکونی دوره قاجار 
 از آثار بنا 
 تزئینات بکاررفته در خانه ها 
 ویزگی باغهای قاجار 
 كاخ صاحبقرانیه 
 تشریح پلان و عکس های كاخ صاحبقرانیه 
 نقشه عناصر اصلی تشکیل دهنده طرح در فضا 
 سلسله مراتب فضایی و نحوه استقرار و تركیب فضاها در پلان 
 خانه قوام الدوله 
 تحلیل نما های عمارت باغ فردوس، كاخ صاحبقرانیه و خانه قوام الدوله

 


پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله)تهران در 126 اسلاید

خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در خیابان امیرکبیر و در کوچه شهید جاویدی «میرزا محمود وزیر» انتهای کوچه مدرس که جز اولین معابر ایجاد شده در تهران است واقع شده است.در نقشه های 1275 هجری و1309 هجری شهر تهران ان معبر که در محله ی عود لاجان واقع می شده جزء مهم ترین معابر شهر وده که علاوه بر اهمیت ان از جهت مسکونی دارای بار تجاری نیز بوده است .و با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی‌مانده که به صورت گره کاری بوده و متعلق به پنجره ای ارسی تالار شاه نشین می باشد ، تاریخ ۱۲۷۲ روی آن حک شده، این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است.

این بنای تاریخی در سال 1383.به شماره 10847.در فهرست اثار ملی ایران ثبت رسیده است

 

این خانه متعلق به میرزا عبد الوهاب خان بود که ناصر الدین شاه او را نصیر الدوله لقب داد.نصیر الدوله دو بار وزیر تجارت شد یکی در سال 1290 ق. و دیگری در سال 1299ق. که تا سال 1301 ق. وزارت وی به طول انجامید و مامور خراسان و ملقب به اصف الدوله گردید.نصیر الدوله در سال 1304ق. به علت سکته درگذشت.

خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت‌های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است.

این پروژه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره خانه نصیرالدوله تهران به همراه معرفی کامل بافت تاریخی تهران، تصاویر از تهران و خانه نصیرالدوله، نقشه های کامل معماری و ... به همراه موارد زیر می باشد:

- شناخت بنا

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله)تهران در 126 اسلاید

خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در خیابان امیرکبیر و در کوچه شهید جاویدی «میرزا محمود وزیر» انتهای کوچه مدرس که جز اولین معابر ایجاد شده در تهران است واقع شده است.در نقشه های 1275 هجری و1309 هجری شهر تهران ان معبر که در محله ی عود لاجان واقع می شده جزء مهم ترین معابر شهر وده که علاوه بر اهمیت ان از جهت مسکونی دارای بار تجاری نیز بوده است .و با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی‌مانده که به صورت گره کاری بوده و متعلق به پنجره ای ارسی تالار شاه نشین می باشد ، تاریخ ۱۲۷۲ روی آن حک شده، این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است.

این بنای تاریخی در سال 1383.به شماره 10847.در فهرست اثار ملی ایران ثبت رسیده است

 

این خانه متعلق به میرزا عبد الوهاب خان بود که ناصر الدین شاه او را نصیر الدوله لقب داد.نصیر الدوله دو بار وزیر تجارت شد یکی در سال 1290 ق. و دیگری در سال 1299ق. که تا سال 1301 ق. وزارت وی به طول انجامید و مامور خراسان و ملقب به اصف الدوله گردید.نصیر الدوله در سال 1304ق. به علت سکته درگذشت.

خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت‌های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است.

این پروژه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره خانه نصیرالدوله تهران به همراه معرفی کامل بافت تاریخی تهران، تصاویر از تهران و خانه نصیرالدوله، نقشه های کامل معماری و ... به همراه موارد زیر می باشد:

- شناخت بنا

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار در 161 اسلاید

گذر پامناریکی از گذرهای قدیمی سبزوار است از گذشته تا کنون نام های مختلفی داشته است از جمله گود انبار،آیت ا... سیادتی و...

مسجد پامنار و خانه آیت ا... سیادتی دو عنصر شاخص درون این بافت می باشد. این گذر به مرور زمان دست خوش تغییرات بسیاری شده است و اکثر خانه های قدیمی آن تخریب شده است.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره گذر تاریخی پامنار سبزوار به همراه معرفی شهر تاریخی سبزوار، محله های قدیمی آن، مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء گذرپامنار، تصاویر ، نقشه ، عکس هوایی، پروفیل طولی و عرضی از گذر پامنار و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

-بخش اول ( شناخت سبزوار )

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء و ساماندهی محوطه خورهه در 73 اسلاید

خرابه‌های یک معبد (خورهه) مربوط به دوره سلوکیان است و در شمال شرق شهرستان محلات، روستای خورهه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۳۱ به‌عنوان یکی ازآثار ملی به ثبت رسیده است.این بنا در منطقه پشت گدار قرار دارد و از شمال به رشته کوه‌های هفتاد قله و از جنوب به رشته کوه‌های یخچال مرتبط شده است و تا شهر محلات به میزان ۴۸ کیلومتر بعد مسافت دارد.

حفاری‌های باستانی این مکان در تابستان ۱۹۵۵ (میلادی) توسط اداره باستان‌شناسی ایران به عمل آمد و در خلال این کاوش‌ها، تعدادی سفال و چند تکله نقره متعلق به دوره سلوکیان کشف شد. در پایان این کاوش‌ها، باستان‌شناسان کشف کردند که ساختمان خورهه مرکب از ۳ ساختمان مرتبط به هم بوده‌اند.

این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره محوطه و معبد خورهه به همراه نقشه های معماری، تصاویر، گزارشات باستان شناسی خورهه ، طرح بهسازی و ساماندهی محوطه و ... به همراه موارد زیر می باشد:

موقعیت جغرافیایی خورهه

وجه تسمیه خورهه

پیشینه کاوش های باستان شناسی خورهه

توپوگرافی منطقه

گزارشات باستان شناسی 1355

پی گردی دیوارهای اتاق در پشت ایوان

گزارشات باستان شناسی 1375

ساقه ستون ها

سرستون ها و جرزها

پایه ستون ها

گزارش کاوش

ماخذ سنجش اطلاعات

شبکه بندی

نقشه محوطه و معبد خورهه

تنها طاق مکشوفه در خورهه

نتیجه کاوش های اخیر

طرح بهسازی و توسعه محوطه خورهه

طراحی سایت محوطه خورهه


پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها) در 170 اسلاید

کاروانسرای سبزوار کتیبه تاریخی برای احداث ندارد و با استناد به شیوه ی معماری که شباهت های مهمی به کاروانسرای مزینان که مربوط به دوره ی صفوی بوده و دارای کتیبه می باشد، احتمالا" دریک دوره ی زمانی احداث شده باشند.

از نظر منطقه ای این کاروانسرا در میانه دو کاروانسرای مهم مزینان در غرب (به سمت سمنان) و زعفرانیه در شرق (به سمت نیشابور) واقع شده است. و این فواصل به اندازه ی دو اتراق یک کاروان است.کاروانسرا امروزه درون شهر است و طبیعتا" بافت پیرامون آن نیز جزو مجموعه ی جدید و توسعه یافته ی شهر محسوب می شوند.

همان طور که در بررسی انواع کاروانسراها اشاره شد، کاروانسرای سبزوار در گروه کاروانسراهای متفرقه دسته بندی شده بود.شاید عاملی که باعث شده است این کاروانسرا را متفرقه قلمداد کنند، حیاط جبهه شمال غربی آن است که آن هم ثابت نشده است که آیا از ابتدا بصورت حیاط بوده یا بنابر دلایلی تخریب شده است.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره کاروانسرای سبزوار (عرب ها) شهر سبزوار به همراه معرفی کامل بافت تاریخی سبزوار، عکس های هوایی، تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت

              
بخش اول : شناخت استان خراسان رضوی
              
بخش دوم : شناخت سبزوار
              
بخش  سوم : شناخت بنا

فصل دوم : آسیب شناسی

              بخش اول : طبقه بندی عمومی آسیب ها

             آسیب شناسی بنا : 1- آسیب انسانی  2- آسیب طبیعی

             بخش دوم : 1-1) آسیب های منظری  

             بخش سوم : 2-1) آسیب های فنی – مرمتی

             بخش چهارم : 1-2) آسیب شناسی طبیعی (کالبدی)

 

 

         فصل سوم : طرح مرمت

 

        فصل چهارم :  طرح احیاء

 

 


طرح تفصیلی شهر کرج

طرح تفصیلی شهر کرج

طرح تفصیلی شهر کرج

طرح تفصیلی شهر کرج در قالب pdf در 108 صفحه

پروژه طرح تفصیلی شهر کرج در قالب pdf و در 108 صفحه می باشد. این مجموعه یک مجموعه کامل و جامع درباره طرح تفصیلی  شهر کرج می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

کلیات و تعاریف

دسته بندی گونه های کاربری زمین و کارکردهای زیر گروه آنها

- مسکونی

- آموزشی

- آموزش عالی و حرفه ای

- فرهنگی 

-مذهبی 

- درمانی - بهداشتی

- ورزشی 

- سبز و باز شده

- جهانگردی و پذیرایی

 - اداری - انتظامی

-تاسیسات و تجهیزات شهری

- حمل و نقل و انبار

- مجموعه کارگاهی مشاغل مزاحم شهری و صنایع سبک

- مختلط شهری 

- تاریخی 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری پایه کاربری مسکونی 

بافت مسکونی متداول شهری (مسکونی تراکم متوسط و زیاد) 

ضوابط و مقررات تفکیک زمین

ضریب اشغال ساختمان

استقرار ساختمان در قطعه ، حیاطها و فضاهای باز

- تراکم ساختمانی 

زیربنای خالص و ناخالص

پهنه ممنوعیت تفکیک قطعه زمینهای موجود

ضوابط و مقررات تفکیک و تجميع زمین

- ضریب اشغال ساختمان

- استقرار ساختمان در قطعه ، حیاطها و فضاهای باز تراکم ساختمانی

 بافت مسکونی نیازمندطرح ویژه بهسازی

ضوابط و مقررات تفکیک و تجميع زمین

ضریب اشغال ساختمان

تراکم ساختمانی

زیربنای خالص و ناخالص

ضوابط و مقررات عمومی

بافت مسکونی باغ - شهری (مسکونی تراکم بسیار کم و كم )

- ضوابط و مقررات تفکیک زمین

- ضریب اشغال ساختمان

- استقرار ساختمان در قطعه ، حیاطها و فضای باز

- تراکم ساختمانی

کاربری مختلط درون بافتی

استفاده های مجاز زمین

- ضوابط ابعاد و مساحت زمین

- ضریب اشغال و ضوابط استقرار ساختمان

- تراکم ساختمانی مجاز

- ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

ضوابط ساختمانی

کاربری تجاری

باغهای تثبیت شده

- حد نصاب تفکیک زمین

استفاده های مجاز زمین

کاربری مختلط شهری

استفاده های مجاز زمین

 ضوابط ابعاد و مساحت زمین

ضریب اشغال و ضوابط استقرار ساختمان

فضاهای باز و ارتباطی

 تراکم ساختمانی مجاز

ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

- ضوابط ساختمانی

- حقوق پایه (استحقاقی) زمین شهری و راهکارهای محاسبه امتیازها و خسارت های ناشی از اجرای طرح

حقوق پایه (استحقاقی) زمین شهری

حقوق مکتسبه 

اعطای امتیاز

جبران خسارت 

کاربری های خدمات عمومی

 ضوابط و مقررات کلی 

ضوابط و مقررات کارکردهای خدمات عمومی مجاز حوزه کاربری مسکونی

کاربری سبز و باز

استفاده های مجاز زمین 

ضوابط ابعاد و مساحت زمین

ضریب اشغال و ضوابط استقرار ساختمان

 تراکم ساختمانی مجاز

ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

گستره طرحهای ویژه

ضوابط و مقررات عمومی

کاربریهای مجاز و سهم بندی آنها

ضریب اشغال ساختمان

استقرار ساختمان در گستره و حیاطها و فضای باز

تراکم ساختمانی

ضوابط و مقررات کلی مشترک

پارکینگ

ضوابط و مقررات عمومی

پارکینگ مجهز به جله جا کننده برفی - مکانیکی

ضوابط و مقررات پارکینگ در کاربری مسکونی

ضوابط و مقررات پارکینگ در کاربری های دیگر 

ضوابط و مقررات کاربری صنعتی (صنایع سبک )

ضوابط و مقررات عمومی

کارکردهای مجاز

معیارها و ضوابط ساخت و ساز

شبکه رفت و آمد و دسترسی

محورهای ارتباطی مقیاس شهری

محورهای ارتباطی مقیاس درون بافتی

ضوابط و مقررات عمومی ضوابط 

مقررات پخ تقاطع ها

گذرگاههای دسترسی

پیوست ۱: روش محاسبه تعداد واحد مسکونی و سهم خدمات زمین های مسکونی

 


نهاد خانواده و ارزش های اجتماعی ان

نهاد خانواده و ارزش های اجتماعی ان

نهاد خانواده و ارزش های اجتماعی ان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : ورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت  )

تعداد صفحه : 86 صفحه

مقدمه :

جهان شيرين است و خدا شما را در آن جاي داده است تا ببنيد چه مي كنيد .

پيامبر اكرم (ص)

خانواده يك نهاد اجتماعي است و هيچ بنايي و نهادي در تاريخ فرهنگ و تمدن انسان به اندازه آن قدمت ندارد . خانواده سنگ بناي جامعه بزرگ انساني است و در استواري روابط اجتماعي و رشد وتعالي يكايك اعضاي جامعه نقش بنيادين دارد. تلاش در جهت استحكام خانواده ارج نهادن به ارزشهاي پايدار زندگي مشترك در خانواده ، در روابط درون اين نهاد اجتماعي ، زمينه را براي سلامت اخلاقي و سعادت عمومي مردم يك جامعه فراهم مي كند . 

ازدواج يك سنت ديرينه اجتماعي است كه از زمانهاي بسيار كهن و از آغاز زندگي اجتماعي انسان مرسوم بوده است . همه اديان الهي بويژه دين مبين اسلام بر اين سنت ديرينه و نياز به خواست زن و مرد تاكيد بسيار دارد . چنانكه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد :

"هيچ بنايي در نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نيست "

ازدواج و تشكيل خانواده براي انسانها يك نياز طبيعي است كه از آفرينش ويژه آنان سرچشمه مي گيرد و نبايد آن را يك قرارداد متعارف اجتماعي كرد ، زيرا اگر اين بنيان مقدس آسيب ببيند پيامدهايي را به تحول ساختار كلي جامعه و نظام ارزشي و فرهنگي آن وارد خواهد ساخت (حسيني بيرجندي ، 1375 ، ص 25)

ازدواج يك امر طبيعي و هميشگي و معمولي همه انسانها بوده است و نمي توان از آن صرف نظر كرد . بر همين اساس بايد هر گونه مشكلات و دست اندازها را از سرراه بر طرف كرده و وصول به آن را همه آسان نمود .خانواده يك نهاد اجتماعي است كه در اجتماعي كردن فرزندان و برآوردن برخي نيازهاي بنيادين جامعه مسئوليت مهمي را به عهده دارد . "خانواده از گروهي از افراد تركيب مي شوند كه از راه خون وزناشويي و يا فرزند پذيري با يكديگر ارتباط مي يابند و طي يك دوره زماني نامشخص با هم زندگي مي كنند "(كوئن ، 1370 ،ص 127)

خانواده را مي توان سازمان اجتماعي محدود و نهاد سازنده اي دانست كه از طريق ازدواج كه يك قرارداد اجتماعي است تشكيل مي شود .(فرجاد ،1327 ، ص 27)

هر پسر و دختري كه به سن بلوغ مي رسند بزرگترين آرزويشان اينست كه ازدواج كنند . با تاسيس زندگي مشترك زناشويي ، استقلال و آزادي بيشتري به دست آورند ،يار و مونس ، مهربان و محرم رازي داشته باشند . آغاز زندگي سعادتمندانه خويش را از زمان ازدواج حساب كنند و برايش جشن مي گيرند . زن براي مرد آفريده شده و مرد براي زن و مانند مغناطيسي يكديگر را جذب مي كنند . زناشويي و تاسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي است كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده است و اين خود يكي از نعمت هاي بزرگ الهي است .

راستي به غير از كانون گرم خانوادگي كجا را سراغ داريد كه براي جوانان پناهگاه مطمئن باشد ؟ علاقه به خانواده است كه جوانان را از افكار پراكنده و اضطرابهاي دروني نجات مي دهد . درآنجاست كه مي توانند يار و مونس با وفا و مهرباني پيدا كنند كه در شدائد و گرفتاريها ياروغمگسارشان باشد. 

پيمان مقدس زناشويي رشته ايست آسماني كه دلها را به هم پيوند مي زند ، دلهاي پريشان را آرامش مي دهد ، افكار پراكنده را به يك هدف متوجه مي سازد . خانه ، جايگاه عشق و محبت ، كانون انس و مودت و بهترين آسايشگاه است .

خداوند بزرگ در قرآن مجيد از اين نعمت بزرگ ياد كرده و مي فرمايد : يكي از آيات خدا اين است كه از خود شما برايتان همسران آفريد تا با آنها انس بگيريد و آرامش خاطر پيدا كنيد و در ميانتان دوستي و مهرباني افكند و در اين موضوع براي انديشمندان آيات و نشانه هايي است . (سوره روم ، آيه 21)


بيان و تعريف مساله :

انتخاب همسر يكي از مهمترين تصميم ها در طول زندگي ماست و در حقيقت همه هيجانات ، توليد مثل ، تربيت نسل آينده ، درآمد ، مسئوليت ، تامين نيازها و چالشهاي آينده زندگي ما به آن بستگي دارد . هر چند ازدواج به عنوان يك نهاد همچنان پايدار است و پايدار خواهد ماند ، لكن نرخ ازدواج در دهه هاي اخير افزايش نيافته است و بر عكس نرخ طلاق بويژه در جوامع غربي از جمله آمريكا رو به افزايش است . (نوابي نژاد ، 1380 ، ص 23)

روانشناسان و متخصصان خانواده (بركس و ديگران ، 1979) معتقدند كه هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات وسيع تري نسبت به يكديگر داشته باشند ، بهتر مي توانند موفقيت و يا شكست زناشويي خود را پيش بيني كنند . هر ازدواجي اگر از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گيرد ازدواج مركبي است زيرا علي رغم تلاش طرفين در انتخاب همسري با تشابهات بيشتر ذاتي و اكتسابي ، باز هم زن ومرد تفاوت هاي بسيار چشمگير با يكديگر خواهند داشت .

بنابراين آنان بايد ياد بگيرند كه با اين تفاوت ها زندگي كنند ثمره اين زندگي يك ازدواج شاد ورضايت بخش مي باشد . متغيرهاي مورد بررسي ما در اين تحقيق ملاكهاي همسر گزيني قبل و بعد از ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد كه شامل ملاكهاي : 1 – اخلاقي – مذهبي 2 – شخصيتي – عاطفي 3 – شناختي 4 – جسماني 5 – اجتماعي 6 – ساير ملاكها . كه هر كدام از اين ملاكها ي اصلي شامل ملاكهاي فرعي ديگري مي باشد .

اهداف تحقيق :

مساله ازدواج يك موضوع حياتي است . براي هر كسي در طول زندگي اش اين فرصت پيش مي آيد . حياتي بودن امر ازدواج از اين نظر كه زن وشوهر و يا دختر و پسري مي خواهد براي خود شريكي در زندگي انتخاب نمايد شريكي كه تا پايان عمر با او خواهد بود ، از همه اسرار و رموز او با خبر خواهد شد ، شريكي كه شب وروز در خدمتش خواهد بود ، شريكي كه فرزندان او را تربيت كند ، شريكي كه در صورت خوب بودن به او آبرو خواهد داد ودر صورت بد بودن آبروي او را به خطر خواهد انداخت .

بنابراين شرط عقل اين است كه درباره همسرش تحقيق نمايد . در خصوصيات اخلاقي و ويژگيهاي روحي او بررسي كند . مطالعه كند كه اين همسر توسط چه پدري پرورش يافته و در دامن چه مادري بزرگ شده و در چه محيط و مكاني رشد كرده و ويژگيهاي روحي او را بررسي كند ؟ آيا در محيط خانوادگي آنان اختلافات وسيع و دامنه داري وجود داشته است يا نه ؟

 مطالعه اين ويژگيها اگر صددرصد شناخت و آگاهي لازم درباره همسر ندهد ، لااقل شناختي كه بتوان در پرتو آن به هويت اخلاقي و روحي او به طور نسبي پي برد ، خام و ناآگاه در امر ازدواج اقدام ننمود .

ازدواج باهمه محاسن ، چنانچه براساس شناخت و رعايت اصول و موازين مربوط انجام نگيرد مواجه با مشكلاتي مي شود كه در پاره اي مورد حل آنها در گرو گسستن  پيوند زناشويي ، افسردگي واحساس شكست مي شود . كسي كه مي خواهد ازدواج كند بايد بداند كه هدف از ازدواج چيست ؟ و هدفهاي انحرافي آن كدام است ؟ انتخاب همسر چه براي مرد و چه براي زن يك مرحله جديد و سرنوشت ساز است . آنها مي خواهند تا آخر عمر شريك غم وشادي يكديگر باشند ، بنابراين نبايد در انتخاب همسر سطحي عمل كرد بلكه دقت و توجه عميق و مشورت و بررسيهاي ديگر لازم است . هم بايد مرد در انتخاب همسر دقت كند و هم زن درانتخاب شوهر . هر دو بايد بدانند كه نقش مهمي از خوشبختي و يا بدبختي آنها در رابطه با همسرشان است.


طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن در قالب  pdf (قابل کپی به word) در 281 صفحه

كنيساي عزرا يعقوب با وسعت 524.48 متر مربع، يكي از كنيساهاي قديمي و بزرگ يهوديان است كه از نظر معماري نمونه اي ارزشمند محسوب مي شود. قدمت بنا به اواخر قرن نوزدهم ميلادي مقارن با حكومت ناصرالدين شاه قاجار مي رسد و اگر چه بارها بناي آن ترميم يا نوسازي شده، ولي
هنوز بافت اوليه ي خود را حفظ كرده است. اين بنا با حياطي بزرگ، مشتمل بر دو كنيساي جدا از هم و در مقابل يكديگر و در فاصله ي يك متر بالاتر از سطح حياط ساخته شده است. كنيساي بزرگ تر در ضلع جنوبي حياط با سقفي بلند، در و پنجره هاي عريض و شيشه هاي مشبك با گنجايش
بيش از 200 نفر بنا شده و مدت هاست كه به شكل مسكوني استفاده مي شود. كنيساي كوچك تر در ضلع شمالي حياط با گنجايش حدود 150 نفر، پنجره هاي كوتاه و طاقچه هاي هشتي شكل در اطراف قرار دارد سال ها بخشي از اطاق هاي ضلع جنوبي به پخت مصاي تنوري(سنتي) اختصاص داده شده بود كه از سال 1346 ، خورشيدي پخت مصا در كنيساي عزرا يعقوب متوقف شد
در سال 1383 ، خورشيدي كنيساي عزرا يعقوب به جهت داشتن ويژگي هاي معماري خاص دوران قاجار، با همت انجمن كليميان و حمايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در رديف آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

این مجموعه یکی از بهترین پروژه درباره کنیسه عزرا یعقوب و بافت تاریخی تهران و محله عودلاجان و جداره های اطراف کنیسه می باشد این مجموعه به همراه نقشه های کامل تهران قدیم، عکس های هوایی تهران و محله عودلاجان ، کنیسه عزرا یعقوب، نقشه های کامل کنیسه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیا کنیسه و جداره های اطراف کنیسه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست :
كليات طرح
فصل اول : بيان مسئله
1) بيان مساله تحقيق
2 ) اهميت موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن
3) هدفهاي تحقيق 
4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق
5) چهارچوب نظري وپيشينه تحقيق
6)استراتژي پژوهش
7 )روش پژوهش و گرد آوري اطلاعات
8)روش تجزيه و تحليل اطلاعات
9) واژه هاي كليدي تاريخي
طرح مسأله 
- اهميت و ضرورت پژوهش 
- هدف پروژه

- پيشينه تحقيق
- روش تحقيق

فصل دوم : جغرافيايي تاريخي تهران
1 - ويژگيهاي تاريخي تهران
2 - ويژگيهاي انساني
3 - ويژگيهاي تاريخي
4 - محله عودلاجان در مركز تاريخي تهران
5 - سابقه سكونت يهوديان در تهران و محلات يهودي نشين
فصل سوم :معرفي محله و گذر برهمه
1 - موقعيت محله
2 – موقعيت گذر برهمه
3 - ويژگيهاي كالبدي _ كيفي و تاريخي گذر برهمه  
فصل چهارم :شناخت و معرفي كنيسه عذرا يعقوب
1 - موقعيت 
2 - دسترسي
3 - ويژگيهاي معماري و هنري
4 – ويژگيهاي كالبديبستر
- پي
- بارها

پوشش 
 مصالح بكار رفته در بنا
تكنيكهاي ساختماني
5 – ويژگيهاي تاريخي
تاريخ احداث
باني بنا
مالكيت بنا 
روند تغييرات تاريخي بنا 
فصل پنجم :مقايسه تطبيقي
1 – مقايسه تطبيقي براي گذر برهمه _ ( كوچه مروي )
2 – مقايسه تطبيقي براي كنيسه عذرا يعقوب _ ( كنيسه حيم )
فصل ششم :آسيب شناسي و آسيب نگاري
-1 مباني آسيب شناسي
-2 آسيب شناسي گذر برهمه
-3 آسيب شناسي كنيسه عذرا يعقوب

فصل هفتم :طرح حفاظت و ساماندهي گذر برهمه و مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب
-1 مباني نظري
-2 تجربيات ملي و جهاني
-3 طرح ساماندهي گذر برهمه
-1-3 اهداف
-2-3 راهبردها
-3-3 طرح
-4 طرح مرمت واحيائ كنيسه عذرا يعقوب
-1-4 طرح مرمت
-2-4 برنامه هاي حفاظتي فوري 
-3-4-7 طرح پيشنهادي و احياي كنيسه عذرا يعقوب
4-4-7 طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب
5-4-7 برنامه هاي نگهداري و مطالعات دوره اي
6-4-7 نتيجه گيري 


پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام

پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام

پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام

حفاظت و مرمت مسجد جامع بسطام در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 342 صفحه

مجموعه بناهای بسطام یکی از مجموعه های مذهبی و تاریخ ی ایران در دور هی اسلامی است كه ساخت آن از قرن سوم هجری آغاز شده و بناها در دوره ی سلجوقی،ایلخانی،تیموری،صفوی و قاجار ساخت و مرمت گردیده است.این مجموعه دارای نقوش تزیینات ی اسلیمی،هندسی و كتیبه(كوفی،ثلث
و نستعلیق)می باشد.نقوش تزییناتی مجموعه،بسیار غنی و در عین حال استادانه بوده ودارای قابلیت فراوان در هنر ترسیمی امروز است.
این مجموعه تقریبا در میانه شهر كهن قرار داشته و امروزه در كنار میدان اصلی شهر ودر مركز شهر واقع شده كه بخ شهای مختلف این مجموعه عبارتند از: مسجد و منار سلجوقی ، صومعه بایزید ، گنبد غازان خان، ایوان اولجایتو ،بقعه امامزاده محمد ابن جعفر ،آرامگاه بایزید بسطامی مسجد بایزید
مدرسه شاهرخیه، حمام قاجاری، مسجد جامع بسطام و برج كاشانه.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره محموعه بسطام و مسجد جامع بسطام می باشد و به همراه مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت، احیاء، نقشه های کامل معماری، معرفی کامل مجموعه بسطام، تصاویر جدید و قدیم مجموعه، طرح های سه بعدی و ... به همراه موارد زیر می باشد:

فصل اول: کلیات
. مقدمه 
. -1-1 بیان مساله تحقیق
-2-1 اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن
. -3-1 هدفهاي تحقیق
-4-1 سوالات یا فرضیه هاي تحقیق
-5-1 چهارچوب نظري و پیشینه تحقیق 
. -6-1 استراتژي پژوهش
-7-1 روش تحقیق یا رویکرد پژو هشی
-8-1 روش پژو هش یا روش گرد آوري اطلاعات 
-9-1 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
-10-1 واژه هاي کلیدی
. فصل دوم: شناخت
. -1-2 موقعیت جغرافیایی استان سمنان
. -2-2 جغرافیاي تاریخی
-3-2 جغرافیاي طبیعی
-1-3-2 ویژگیهای اقلیمی استان 
-2-3-2 رودهای استان 
ب
-3-3-2 پوشش گیاهی استان 
-4-3-2 پوشش جانوری 
-4-2 جغرافیاي انسانی(ویژگیهاي جمعیتی)
-1-4-2 زبان مردم 
-2-4-2 دین و مذهب 
-3-4-2 پوشاک مردم 
-5-2 جغرافیاي اقتصادي و معیشتی
-1-5-2 کشاورزی 
-2-5-2 دامداری 
-3-5-2 صنایع کارخانه ای 
-4-5-2 صنایع دستی 
-6-2 موقعیت شهرستان شاهرود در استان سمنان
روند شکل گیري شاهرود 
-7-2 معرفی بسطام وچگونگی پیدایش آن
-8-2 موقعیت جغرافیایی بسطام
-1-8-2 بررسی دما در شهر بسطام 
-2-8-2 بررسی میزان بارندگی و رطوبت نسبی در شهر بسطام 
-3-8-2 بررسی باد در شهر بسطام 
-4-8-2 بررسی تعداد روزهای یخبندان در شهر بسطام 
-5-8-2 منابع آب 
-6-8-2 بررسی زلزله خیزی منطقه بسطام 
-9-2 آثار تاریخی شهر بسطام
-1-9-2 قلعه پارت ها 
ج
-2-9-2 تپه سنگ چخماق 
-3-9-2 مجموعه تاریخی بسطام 
-4-9-2 حصار تاریخی شهر بسطام 
-5-9-2 آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی 
-10-2 جغرافیاي انسانی بسطام
-1-10-2 جمعیت 
-2-10-2 سواد 
-3-10-2 ویژگیهای فرهنگی و زبانی 
-11-2 تقسیمات اقلیمی ایران
-12-2 ضوابط طراحی مسجد در دشت ها و سرزمین هاي کویري
-13-2 بررسی عکس هاي هوایی و بافت پیرامونی مسجد جامع بسطام
-14-2 بررسی هاي آسیب شناختی بافت
-1-14-2 عوامل مخرب درونی

-2-14-2 عوامل مخرب بیرونی 
-1-2-14-2 عوامل مربوط به محیط طبیعی .
-2-2-14-2 عوامل محیط مصنوع (انسانی ) 
-1-2-2-14-2 عوامل اجتماعی 
-2-2-2-14-2 عوامل اقتصادی 
-3-2-2-14-2 عوامل کالبدی 
نتیجه گیري 
ضوابط عرصه و اعیان ابنیه تاریخی
نقشه عرصه وحریم مجموعه تاریخی بسطام
-15-2 بررسی مسیرهاي دسترسی به مسجد جامع
-16-2 درجه بندي معابر اطراف مسجد جامع
د
-17-2 معرفی مسجد جامع بسطام
-1-17-2 شبستان ایلخانی 
. -2-17-2 شبستان قاجاری 
-3-17-2 حیاط مسجد 
-4-17-2 ایوان مسجد و محراب 
. -5-17-2 هشتی ورودی 
-6-17-2 ورودی مسجد 
-7-17-2 فضاهای خدماتی مسجد
-18-2 معرفی برج کاشانه 
-19-2 دوره هاي ساخت مسجد جامع بسطام
-20-2 معماري ایلخانی.
-21-2 کتیبه هاي مسجد جامع بسطام.
گچبري
-22-2 شاخصه هاي گچبري دوره ایلخانی.
آجر.. 
-23-2 شناخت اجزاي کالبدي
-1-23-2 تکنیک ساخت 
-2-23-2 مصالح 
-3-23-2 تحلیل نیروها 
-4-23-2 نور و تهویه 
12.. -5-23-2 زیبایی شناسی
-6-23-2 دیتیل های اجرایی 
ه
فصل سوم: دوره هاي مرمتی مسجد جامع بسطام
مرمت و توضیحاتی در باب آن
-1-3 مرمت 
-1-1-3 بهسازي12.6
-1-1-1-3 بازیافت 
-2-1-1-3 مراقبت و حمایت 
-3-1-1-3 استحکام بخشي 
-4-1-1-3 توانبخشی 
-5-1-1-3 بهبود بخشی 
-2-1-3 نوسازي
-1-2-1-3 احیا 
-2-2-1-3 تجدید حیات 
--2-1-3 انطباق و به روز کردن 
-4-2-1-3 تبدیل و دگرگونی 
-5-2-1-3 حفاظت 
-6-2-1-3 نوشدن 
-7-2-1-3 تعمیر 
-3-1-3 بازسازي
-1-3-1-3 تخریب 
-2-3-1-3 پاکسازي ، آوار برداري 
-3-3-1-3 دوباره سازي 
معاصرسازي ساماندهی و تجمیع
-2-3 دوره هاي مرمتی مسجد جامع بسطام
-1-2-3 دوره قاجاریه 
-2-2-3 پیش از انقلاب در سال 57
3-3-2-3 از اواسط دهه 70 تا اواخر دهه 70
-1-3-2-3 مرمت گچ بریهاي محراب 
-2-3-2-3 مرمت دیوارها و پشت بندها 
-3-3-2-3 مرمت پشت بام شبستان شرقی 
-4-3-2-3 استحکام بخشی نماي سردر ورودي 
-5-3-2-3 بازسازي ایوان ورودي مسجد با آجر 
-6-3-2-3 استحکام بخشی دیوار ضلع غربی و جنوب غربی از سمت خارج بنا
-7-3-2-3 مرمت کاشیکاریهاي برج کاشانه 
-4-2-3 دوره آخر که از سال 85 شروع و تا 92
-3-3 حفاظت
-1-3-3 اقداماتی وفعالیت هایی که در طرح حفاظت انجام می گردد
-2-3-3 اقدامات حفاظتی صورت گرفته در مسجد جامع بسطام
-3-3-3 اقدامات حفاظتی براي حفاظت بناي تاریخی در برابر زلزله
فصل چهارم: آسیب شناسی 
-1-4 تقسیم بندي عوامل مخل و آسیب رسان
-1-1-4 عوامل مخل داخلی
-1-1-1-4 موقعیت نامتجانس استقرار بنا در اقلیم 
-2-1-1-4 ضعف شناخت در به کارگیری صحیح فنون اجرایی (ضعف اجرا)(
ز
-3-1-1-4 ضعف شناخت در به کارگیری فن ساخت عناصر و اجزاء 
-2-1-4 عوامل مخل خارجی 
-1-2-1-4 عوامل طبیعی 
-2-2-1-4 عوامل اجتماعی (انسانی) 
-2-4 بیماري شناسی
-1-2-4 عارض ه ها و عدم تعادل ها
-2-2-4 عدم تعادلها و عوامل مخل 
-3-2-4 عوامل مخل و درمانها 
-3-4 آسیبهاي ساختاري
-1-3-4 ضعف عناصر
-2-3-4 ضعف تکنیکی تاق و قوس یا ضعف هندسه
-3-3-4 مصالح: مشکلات ساختاری در مصالح 
-4-4 عوامل محیطی فرساینده
-1-4-4 آسیب های ناشی از رطوبت در سنگ
-2-4-4 تاثیرات رطوبت بر روی مصالح آجری
-3-4-4 نمک ها و منابع آن
-4-4-4 آسیب شناسی رطوبت در بنا
1-4-4-4 انواع رطوبت در بنا های تاریخی 
-1-1-4-4-4 رطوبت صعودی 
-2-1-4-4-4 رطوبت نزولی 
-5-4-4 عوامل شیمیائی و الکتروشیمیائی
-6-4-4 عوامل آسیب رسان گیاهی
-8-4-4 گاز های جوی
ح
-5-4 عوامل انسانی
-6-4 آسیب هاي مرمتی
-7-4 بررسی آسیب هاي سازهاي
-8-4 آسیب شناسی موردي در بناي مسجد جامع بسطام
-1-8-4 رطوبت صعودی ونزولی 
-2-8-4 شوره زدن آجرها
-3-8-4 تخریب تزئینات وگچبری
-4-8-4 تخریب اندود گچی شبستان 
-5-8-4 فرسوده شدن آجرها وملات قسمت پایینی دیوار خارجی
-6-8-4 آسیب های انسانی و دخالت های معاصر
-7-8-4 آبروها و ناودان های نا مناسب.
-8-8-4 ترک خوردن و پوسیدگی اندود گچکاری نمای سردر و ریختن بخشهایی از اندود و کاشی های معقلی 
-9-8-4 ایجاد ترک در نیم گنبد ایوان ورودی
-10-8-4 ترک خوردگی کتیبه ورودی مسجد که به علت سرما ویخبندان هایمتوالی به وجودآمده است 
-11-8-4 ایجاد ترک در اندود نمای ایوان
-12-8-4 ایجاد ترک در تیزه ی تویزه پیشانی ایوان
-13-8-4 ترک ها و شکاف های عمقی در تاق ها و تویزه ها
-14-8-4 متورم شدن کف
-15-8-4 موریانه زدگی .
-16-8-4 ترک خوردن حد فاصل کاهگل بام و رخ بام آجری دور بام
-17-8-4 رویش گیاهان بر روی سقف که باعث ایجاد ترک و نفوذ رطوبت به داخل بنا می گردد..... 195
-18-8-4 رطوبت صعودی
ط
-19-8-4 آسیب های تأسیساتی
-20-8-4 آسیب های بصری مبلمان در نمای داخلی
-21-8-4 آسیب های بصری
-22-8-4 فرسودگی هره آجری رخبام و بندکشی سیمانی
-23-8-4 فرسایش بند گچی و بندکشی با سیمان
-24-8-4 عدم پیش بینی فضای لازم برای اجرای تاسیسات برقی
-25-8-4 فقدان تزئینات گچی و برهم خوردن ریتم تکرارشونده تزئینات
-26-8-4 پرکردن غیر اصولی ورودی پشت و ایجاد آسیب بصری
-27-8-4 صدمه فیزیکی و شیمیایی پرندگان به تزئینات و جداره ها
-28-8-4 فرسوده شدن بند کشی مابین آجرها
-29-8-4 فقدان پوسته خارجی گنبد و در معرض رطوبت بودن آجرهای پوسته زیرین
-30-8-4 آسیب بصری و نقص در تناسبات کلی بنا به دلیل تخریب و حذف پوسته بیرونی
-31-8-4 وجود گلسنگ روی آجرها و خطر فرسایش زود هنگام مصالح
-32-8-4 تخریب کاشیهای بالای برج کاشانه در اثر رطوبت 
-33-8-4 آسیب های فیزیکی و شیمیایی پرندگان 
-34-8-4 استفاده از اندود گچ برای پوشاندن قسمت هایی از ورودی راه پله برچ و استفاده از ملات سیمانی 
فصل پنجم: مبانی نظري 
-1-5 نظریه پردازان مرمتی
-1-1-5 ویوله لودو) 1879 1814 م(فرانسه
2-1-5 -جان راسکین) 1900 1818 م(انگلستان
-3-1-5 کامیلو بویی تو) 1914

4-1-5 -لوکا بلترامی) 1933
ي
-5-1-5 لئوناردو بنه ولو) 1933 م(ایتالیا

6-1-5 لودویکو کوارونی) 1987

7-1-5 -گوستاو جیووانی) 1947

- 8-1-5 -لوکوربوزیه) 1965
-2-5 قطع نامه ها و کنوانسیون هاي مرمتی
-1-2-5 قطعنامه آتن ) 1933
-2-2-5 معاهده لاهه ) 1954
 -3-2-5 کنگره گوبیو) 1960
-4-2-5 توصیه نامه یونسکو) 1962
-5-2-5 کنگره ونیز ) 1964
 6-2-5 - معیارهای کیوتو )اکوادور 1967
 7-2-5 - اجلاس پاریس) 1968
8-2-5 -کنگره رم ) 1972
 -9-2-5 معاهده پاریس ) 
 -10-2-5 بیانیه بوداپست ) 1972
 -11-2-5 بیانیه ی روتنبرگ ) 1975
 -12-2-5 معاهده حفظ میراث و فرهنگ جهانی ) 1973
 13-2-5 -شورای اروپا ) 1975
-14-2-5 قطعنامه آمستردام ) 1975
-3-5 قطع نامه ها و مصوبه هاي داخلی در باب مرمت
 -1-3-5 قطع نامه سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی ) 1350
 -2-3-5 قطع نامه سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران)تهران، 1368
-4-5 نگاهی ویژه برقطعنامه ها و کنوانسیونهاي مرمت.
ك
-1-4-5 منشور آتن
-2-4-5 منشور ونیز( 1964 م)
-3-4-5 معاهده پاریس( 1972 م)
-4-4-5 توصیه نامه نایروبی( 1976 م)
-5-4-5 بیانیه درسدن) 1982 م(
-6-4-5 منشور واشنگتن( 1987 م)
-7-4-5 معاهده ماستریخت( 1992 م)
-8-4-5 منشور بورا) 1996 م(استرالیا
-9-4-5 بیانیه مکزیکو سیتی( 1999 م)مکزیک
-10-4-5 بیانیه مکزیکوسیتی( 2000 م)مکزیک
-11-4-5 منشور زیمباوه( 2003 م)
-5-5 مبانی نظري لزوم اجراي طرح حفاظت ومرمت مسجد جامع بسطام
فصل ششم: طرح حفاظت و مرمت
-1-6 انواع مداخله.
-1-1-6 مداخله نو گرایانه 
-2-1-6 مداخله فرهنگ گرایانه 
-3-1-6 مداخله فرا نو گرایانه 
-4-1-6 مداخله مردم گرایانه 
-2-6 روشهاي مداخله در بافتهاي تاریخی
-1-2-6 روش حفاظتی _ بهداشتی 
-2-2-6 روش حفاظتی – تزئینی 
-3-2-6 روش بازسازی شهری 
-4-2-6 روش مداخله موضعی – موضوعی 
-5-2-6 روش جامع مرمت شهری 
ل
-3-6 راهکارهاي کلان ساماندهی و احیاء بافت تاریخی پیرامون مسجد جامع
-1-3-6 توجه به مسائل اجتماعی ،فرهنگی و محیطی بافت و ساکنین آن 
-2-3-6 بهبود وضعیت اقتصادی ساکنین بافت تاریخی بسطام . 
-3-3-6 ساماندهی وضعیت کالبدی و فیزیکی بافت در راستای رفع نیازهای مردم و گردشگران
-4-6 مرمت و ساماندهی بافت
-5-6 استحکام بخشی و مرمت تک بناهاي با ارزش
-6-6 طرح کفسازي معابر
-7-6 ساماندهی مبلمان و اثاثیه در بافت
-8-6 نورپردازي در بافت
-9-6 تهیه الگو طراحی جهت ساخت و سازهاي جدید.
-10-6 ضوابط عمومی مرمت
-11-6 طرح حفاظت مسجد جامع بسطام
-12-6 طرح مرمت مسجد جامع بسطام
-1-12-6 تغییرات پلان 
-2-12-6 پوشش حیاط 
-3-12-6 مرمت ترک های ایوان ورودی 
-4-12-6 ایجاد کانال ناکش به صورت سرتاسری در خارج بنا به منظور حفاظت در برابررطوبت صعودی 
-5-12-6 تراشیدن اندود و ملات فرسوده در اثر رطوبت نزولی 
-6-12-6 کش های چوبی شبستان شرقی 
-7-12-6 برطرف کردن اغتشاش بصری 
-8-12-6 تعویض مصالح فرسوده و استحکام بخشی قسمتهای قابل مرمت
-9-12-6 مرمت تزئینات 
-10-12-6 حذف الحاقات زائد و کشف خطوط اصلی بنا مانند محراب الحاقی
م
-11-12-6 اجرای کف سازی سنتی و هم خوان با روح بنا در کلیه فضاها 
-12-12-6 بازسازی سطح پله ها (کف پله ها) . 
-13-12-6 اجرای رخبام بنا 
-14-12-6 سبک سازی بام 
-15-12-6 اجرای ناودانها 
-16-12-6 محوطه سازی اطراف بنا 
-17-12-6 نگهداری مستمر 
-18-12-6 مرمت کاشیهای بالای برج کاشانه 
-19-12-6 اجرای پوسته بیرونی گنبد برج کاشانه 
-20-12-6 اجرای تاسیسات گرمایش و سرمایش 
-21-12-6 حفاظت از محراب 
-22-12-6 دوخت و دوز ترک تاق ها 
-23-12-6 مرمت درب چوبی ورودی 
-24-12-6 مرمت ترک های موضعی در دیوار شرقی صحن 
-25-12-6 ضوابط نورپردازی 
ضمائم
ضمیمه 1: نقشه های بنا شامل پلان ، نماها ، برش ها ، سایت پلان ، پرسپکتیوها و 
فهرست منابع 


پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان در 100 صفحه

محله دروازه نو یا درب نو  در ناحیه مرکزی و در غرب شهر استراباد (گرگان) در بین محلات نعلبندان در مرکز و میدان در  غرب قرار  داشته است. در متون قدیمی از جمله سفرنامه ها از محله دروازه نو به عنوان یکی از محلات فرعی محله اصلی یا ناحیه میدان نام برده شده است. مرکز محله دروازه نو که مانند بسیاری دیگر از مراکز محلات شهر فضای درونی تکایا یا میدانگاه تکایا است هندسه ای ذوزنقه شکل دارد و  از نظر موقعیت قرارگیری حدودا در مرکز محله در راستای شمال جنوبی و متمایل به جهت غرب تقریبا در راستای مرکز محله میدان قرار دارد. محدوده عملکردی فعلی محله دروازه نو به خاطر خیابان کشی های صورت گرفته در دوره پهلوی تغییر کرده است.

این مجموعه یک پاورپوینت جامع و کامل به همراه معرفی بافت تاریخی گرگان، معرفی محلات تاریخی گرگان، معرفی کامل محله درب نو به همراه نقشه، عکس های جدید و قدیم از بافت گرگان و محله درب نو می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت                                                                                                                                                                                  
بخش اول : شناخت استان گلستان 
بخش دوم : شناخت گرگان  
بخش سوم : شناخت بافت قدیم گرگان  

 بخش  چهارم : شناخت محله دروازه نو (دربنو)  

 فصل دوم : بررسی

  بخش اول : بررسی گذر و کالبد محله  بررسی موقعیت بناهای شاخص در محله دروازه نو  

 بخش سوم : معرفی خصوصیات معماری بافت محله دروازه نو  

  منابع و ماخذ 

  

 


پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت با ارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 169 صفحه

روستای شاهکوه سفلی از نوع روستاهای متمرکز و به شکل طولی و پلکانی در مناط کوهستانی محسوب می شود. بافت درونی روستا در یک نگاه کلی شامل مجموعه ای متراکم و به هم فشرده در تواحی مرکزی و بافتی نیمه متراکم در نواحی حاشیه ای و خصوصاً مناطق جنوبی روستا می باشد.
در روستا با طبیعت پلکانی که خاص مناطق کوهستتانی است ، خانه ها نسبت به یکدیگر در ارتفاع متفاوتی ساخته می شوند.

روستا دارای یک بافت کالبدی فشرده و به هم تنیده است که کوچه های باریک واغلب پر ییچ و خم در میان آن به چشم می خورد.اکثر واحدهای مسکونی دو طبقه بوده وطبقه پایین به فضای دامی و طبقه بالا به فضای انسانی اختصاص دارد.
خانه های پلکانی از پایین کوه تا نزدیکی قله با شیبی ملایم گسترده شدند و مانند سایر روستاهای پلکانی، رودخانه ای در پایین کوه وجود دارد که ایجاد لبه می کند.
روستای شاهکوه در ابتدای مسیر پس از پیچ و تاب ورودی روستا و پس از طی گردنه ابتدایی بافت با خط آسمان پلکانی که به نرمی به سوی افق پیش می رود و از فرم روستا تبعیت می نماید نمایان می گردد.

این پروژه یکی از بهترین و جامع ترین مجموعه درباره شاهکوه و معماری روستا به همراه نقشه های کامل روستا، عکس از روستا، گونه شناسی بناهای واجد ارزش معماری تاریخی ، معرفی شبکه معابر، ضوابط ساخت و سازو ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

شناخت 
 بررسی عوامل محیطی و طبیعی بر بافت کالبدی و معماری ابنیه و شناسایی ارزش های پایدار 
 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بار بافات کالبدی و شکل گیری محلات و معماری ابنیه 
 بررسی تاثیر عوامل اقتصاد و معیشت بر بافت کالبدی و معماری ابنیه 
 شناخت ارزش های کالبدی روستا 
در مقیاس بافت 
بررسی استخوان بندی روستا 
 بررسی سیما و منظر در روستا در مقیاس ابنیه روستا

 بررسی ویژ گی های معماری و فرهنگی بناهای عمومی
بررسی ویژ ی های معماری، فرهنگی و تاریخی عناصار تاار یخی و ارزشامند روستا مثل مسجد، امامزاده، حمام، آب انبار، آسیاب و..
 گونه شناسی الگوهای مسکونی روستا  
 بررسی ویژ گی های واحد ها ی مسکونی (قدیم و جدید) و همجواریها، عرصه و اعیان، فضای پر و خالی، تعداد طبقات و جهت استقرارشناسایی جزئیات عناصر معماری روستا  
 بررسی روش های ساخت و نگهداری بناهای قدیمی مسیونی و عمومی در روستا 
 شناسایی الگوهای موجود در جزئیا اجرائی نظیر بازشوها، پله، پوشش بام ، ایوان، ازاره، ناودان، رنگ غالب و .

تحلیل آسیب شناسی 

بررسی و تحلیل برنامه های سازمانها و دستگاه های اجرایی مرتبط روستا 
 تحلیل و ارزیابی طرح هادی روستا 
 تحلیل و ارزیابی طرح هادی ( نظاام کااربر ی ها، شبکه معابر روستایی و ضوابط و مقررا ساخت و ساز)

تحلیل و ارزیابی اثرات طرح هادی 
تحلیل آسیب شناسی محیطی و گردشگری و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و کالبدی و فضایی طبق مطالعات انجام گرفته در طرح امکان سنجی روستا 
 تحلیل آسیب شناسی ارزش های کالبدی 
 تحلیل و آسیب شناسی ویژ گیهای بافت روستا شامل: خط آسمان، کشش، خوانایی، نفوذ پذیری، انطباق پذیری و تنوع، پوشش گیاهی 
 تحلیل و آسیب شناسی ویژ گیهای ابنیه (حجم، تاکیدات افق یا عمود ی، نوع و جنس پوشش سقف، عناصر الحاقی، تناسبات ، مصالح و رنگ) 
 تحلیل آسیب شناسی ویژ گیهای جزئیات ابنیه ( بازشوها، ناودان، نرده و..) و پالایش آن 
جمع بندی نهایی 
 تدوین چشم اندازها و ارائه راهبردهای پیشنهادی طرح بهسازی بافت با ارزش 
 برنامه ریزی ( ارائه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی) 
 ارائه طرح های پیشنهادی در زمینه های (محیطی و گردشاگری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) . 
 ارائه پروژه های طرح های پیشنهادی کالبدی و فضایی

ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در خصوص شبکه معاابر (طرح شبکه دسترسی پیشنهادی، دسترسی سواره پیاده، کفسازی و نحوه پوشش معابر اصلی و فرعی)
 ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در ساماندهی ورودی روستا، فضاها ی عمومی،فضاهای با ارزش، مراکز محله ، میادین، ره های اصلی، مراکز تجمع و فعالیت ها ی روزانه

 ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در زمینه اصلا ح و مرمت بدنه ها و جداره ساز یمعابر روستا 
 ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در زمینه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و پیشنهاد اصلاح تاسیسات زیر بنایی در محدوده طراحی . . . . . . 
 ارائه برنامه های پیشنهادی در خصوص تکمیل و تجهیز فضاها ی باارزش، مراکزمحلات ، میادین و راه های اصلی شامل مبلمان، علا ئم محیطی، یادمانها و... 
 ارائه برنامه های پیشنهادی در ساماندهی بناها و فضاهای تاریخی موجود و ارزشمند وارائه پیشنهاد در مورد تغییر کاربری، احیاء ابنیه و استفاده مجدد از آنها و... 
اولویت بندی برنامه های و پروژه های پیشنهادی 
 بررسی میزان تحقق پذیری برنامه های و پروژه های پیشنهادی به لحاظ  فنی، توجیه اقتصادی، اجتماعی (تملک اراضی)  ارائه برآورد اولیه پروژه های پیشنهادی و اولویت بندی 
 طراحی

 طرح پیشنهادی و اصلاحی در خصوص کاربری ها و شبکه معابر طرح هادی روستا 
 طراحی مسیر های پیشنهادی در محدوده طراحی
طرح مربوط به کفسازی و نحوه پوشش معابر و فضاهای عمومی 
 طرح اصلاح و مرمت بدنه ها و جداره سازی معابر 

طرح های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و پیشنهاد ی و اصلاح تاسیسات زیربنایی در محدوده طراحی

طراحی پروژه های پیشنهادی در محدوده طراحی 
 طرح ساماندهی بناهای تاریخی با ارزش و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر کاربر ی، احیاءابنیه و استفاده مجدد از آنها 
 طرح فضاهای خاص مثل ورودی، ره های اصلی و مراکز محله 
طرح مبلمان روستایی و جانمایی آنها در بافت 

 طراحی مسکن پیشنهادی 
طراحی حداقل 5 تیپ الگوی مسکن پیشنهادی به صور پلان، نما، مقطع و سه بعد ی 

 اولویت بندی پروژه های پیشنهادی در مسیر های محدوده طراحی در سطح روستا 
 ضوابط و مقررات 

 ضوابط نوسازی در مقیاس ابنیه و بافت در حوزه های مسکونی، تجاری، اداری و... 
 ضوابط حفاظت و استحکام بخشی در مقیاس ابنیه و بافت روستا 
ضوابط مرمت و بهسازی، احیاء و بازسازی در مقیاس ابنیه و بافت با ارزش 
ضوابط احیا و بازسازی در مقیاس ابنیه و بافت با ارزش  
 ضوابط مربوط به نما، سیما و منظر کالبدی روستا

 


طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج در قالب pdf(قابل کپی به word) در 278 صفحه

عمارت وکیل درمحله قطار چیان واقع شده است . این محله در قسمت جنوب غربی بافت قدیم سنندج واقع است،که از طرف غرب به خیابان فردوسی از طرف شمال به محله میان قلعه و ازجنوب به خیابان وکیل (کشاورز کنونی)محدود است.مساحت کل عمارت همراه با باغات آن در8/1 هکتار بوده است .این عمارت مجموعه اي بزرگ شامل یک بخش اصلی در وسط و قسمت هاي دیگر در پیرامون است.این مجموعه شامل 3 عمارت شمالی،مرکزي و جنوبی میباشد ،که در گذشته پیوسته بوده ولی اکنون از هم جدا شده اند و متعلق به 3 برادر وکیل الملک،وکیل الممالک و وکیل السلطان میباشد. در اطراف این مجموعه ، مسجد وکیل،بازار وکیل و حمام وکیلقرار دارد. در قسمت غربی این بنااصطبل و در اطراف بنا باغی که هم اکنون به پارك سپیدارتبدیل شده است.این مجموعه حدود 6700 متر مربع مساحت دارد،آب مصرفی این مجموعه از 2 قنات میانی (نزدیک خسرو آباد و کنار (اواسط خ آبیدر)تاسیسشده است. قسمت اصلی این مجموعه دراواخردوران زندیه توسط حاج محمد رشید بیگ وکیل ساخته و در دوران قاجاروپهلوي تغییرات متعدد و قابل توجهی در آن ایجاد کرده اند.ساختمان قدیمی به علل مختلف قبل از انقلاب تخریب شد اما با سعی و تلاش مالک آن ،با همان سبک قدیمی بازسازي شد. در واقع ساختمان مرکزي در حال حاضر 50 سال بیشتر قدمت ندارد چون کاملا تخریب شده و با همان پلان قدیم آنرا نو سازي کردند.عمارت شمالی یا عمارت وکیل الملک که در سال 1355 با همان سبک قدیم خود بازسازي شد در حال حاضر جدیدترین بخش مجموعه میباشد و دقیقا قرینه

عمارت وکیل السلطان است.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل به همراه متن، نقشه های کامل معماری، تصاویر اثر، آسیب شناسی اثر، طرح مرمت، طرح احیا و باززنده سازی  و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول

کلیات طرح 1

بیان مسئله تحقیق 1

هدف تحقیق 1

سوالات و فرضیه هاي تحقیق 4

واژه هاي کلیدي 4

روش تحقیق 5

محدودیت ها و مشکلات تحقیق 5

کلیات استان 6

1-1 استان کردستان 6

1-1-1 جغرافیاي استان کردستان 7

-2-1-1 پوشش گیاهی 8

-3-1-1 میزان بارش هاي سالیانه 8

-4-1-1 جغرافیاي تاریخی 9

-5-1-1 جغرافیاي انسانی 10

-2-1 شهرستان سنندج 14

-2-2-1 جغرافیاي تاریخی سنندج 14

-3-2-1 وجه تسمیه سنندج 15

-4-2-1 پیدایش هسته اولیه شهر 16

-5-2-1 ساختارهاي تاریخی شهر در دوره هاي مختلف 16

-6-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در دوره صفویه و قاجار 16

17 1320 – -7-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1300

18 1340 – -8-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1320

18 1357 – -9-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1340

-10-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1357 تا کنون

فصل دوم

شناخت و معرفی اثر 25

-1-2 محله قطار چیان 25

-2-2 مشخصات جغرافیایی بافت 27

-3-2 محور هاي دسترسی و حرکتی محله 27

-4-2 ارتباط فضایی با محلات همجوار 28

-5-2 عناصر تشکیل دهنده مرکز محله و نحوه استقرارآنها 28

-6-2 موقعیت قرار گیري مرکز اصلی و مراکز فرعی محله قطار چیان 29

-7-2 معرفی بنا 30

-1-7-2 موقعیت جغرافیایی مجموعه 30

-2-7-2 موقعیت عمارت وکیل در متون قدیمی 30

-3-7-2 توصیف بنا 31

-4-7-2 مجموعه عمارت وکیل 32

-5-7-2 عمارت وکیل الممالک 33

-6-7-2 عمارت وکیل الملک 34

-7-7-2 عمارت وکیل السلطان 34

-8-7-2 حمام وکیل 35

-9-7-2 مسجد وکیل 35

-10-7-2 موقعیت اثر و دسترسی هاي مجموعه 35

-11-7-2 توصیف معماري اثر 38

-12-7-2 مجموعه عکسهاي عمارت وکیل 40

-13-7-2 پلان ها ، نماها و مقاطع عمارت وکیل 40

-14-7-2 تجزیه و تحلیل معمارانه اثر 46

-8-2 بررسی تزیینات 53

-1-8-2 مصالح مورد استفاده در معماري سنندج 53

-2-8-2 بررسی تزیینات در مجموعه عمارت وکیل 54

-9-2 بررسی ویژگی هاي ساختاري اثر

-1-9-2 بستر بنا 64

-2-9-2 پی بنا 64

-3-9-2 دیوارهاي باربر و غیر باربر 65

-4-9-2 پوشش ها 67

-5-9-2 پر کننده ها 70

-6-9-2 چسباننده ها 71

-7-9-2 بررسی انواع قوسهاي بکار رفته در عمارت وکیل 72

-8-9-2 تحلیل نیرو در بخشی از سازه 77

-9-9-2 جداول ساختاري اثر 78

-10-2 بررسی ویژگی هاي تاریخی اثر 85

-1-10-2 مطالعه پیشینه تاریخی 85

-2-10-2 وجه تسمیه بنا 86

-3-10-2 تاریخچه خانواده وکیل 86

-4-10-2 مصاحبه با پسر وکیل السلطان 87

فصل سوم

ارزیابی آسیب شناسی و آسیب نگاري 89

-1-3 عوامل مخل داخلی 90

-2-3 شناسایی ارزشهاي نهفته در بنا 91

-3-3 ارزش هاي میراث فرهنگی در عمارت وکیل 95

ارزش هاي احساسی در عمارت وکیل 95

-هویت در ساختمان 96

-ارزش هاي فرهنگی 96

-قدمت بنا 96

-4-3 ارزش هاي معماري در مجموعه عمارت وکیل 96

-ارزش منظر شهري 97

-ارزش هاي کارکردي 98

- ارزش اقتصادي

-اصالت و یکپارچگی در عمارت وکیل 98

-اصالت در مجموعه عمارت وکیل 99

-اصالت طرح بنا 99

-اصالت مصالح 99

-یکپارچگی 100

-5-3 ارزیابی آسیب شناسی در مجموعه عمارت وکیل سنندج 100

-1-5-3 گزارش آسیب شناسی در حوزه ي معماري 102

-حذف ها و الحاقات 102

-مسدودن کردن بازشوها 102

-آسیب شناسی سازه 114

-اثر گذاري رطوبت 114

-اثر رطوبت برسقف و بام 114

اثر رطوبت بر دیوارها و ستون ها 115

رطوبت در پی ها و زیر زمین ها 116

رطوبت و کفسازي ها 116

رطوبت در فضاهاي داخلی 116

ترك 124

آسیب شناسی تاسیسات: 128

آسیب شناسی تاسیسات مکانیکی 128

شبکه لوله کشی آب مصرفی 128

شبکه جمع آوري و دفع فاضلاب ، آب باران و آبهاي سطحی 130

سیستم گرمایشی ، تعویضهوا و تهویه مطبوع 130

آسیب شناسی تاسیسات الکتریکی 131

آسیب شناسی فضا(عوامل آسیب رسان محیطی، اقلیمی و زیست محیطی 134

زمین لرزه و آسیب پذیري معماري 134

اثر باد بر بنا 135

اثر باد بر دیواره شمالی

12

آسیب شناسی در حوزه ي محوطه 140

آسیب نگاري 141

فصل چهارم

مبانی نظري طرح مرمت و استحکام بخشی 152

تعاریف 153

قوانین و دستورالعمل هاي حفاظت و مرمت یادمان هاي تاریخی 157

مبانی مداخله در وضع کالبدي مجموعه عمارت وکیل سنندج 167

اهداف کلان طرح 170

راهبرد هاي طرح 171

راهبردهاي هدف اول 171

راهبردهاي هدف دوم 172

سیاست ها 172

باززنده سازي و نمایش ساختارهاي عملکردي فعالیت هاي فرهنگی براي عموم 173

روش شناسی مبانی نظري و ارزش گذاري عمارت وکیل 174

دستور العمل هاي پیشنهادي 176

فصل پنجم

طرح مرمت و استحکام بخشی و تجدید ساختار 178

عملیات رفع خطر در مجموعه عمارت وکیل 180

طرح درمان و مرمت عمارت وکیل 181

طرح درمان دفع رطوبت در فضاهاي مختلف عمارت وکیل 182

طرح درمان براي آسیب هاي وارده در حوزه معماري 184

طرح درمان شاه نشین وکیل السلطان 184

طرح مرمت کفسازي در فضاي باز(حیاط) در عمارت وکیل 193

طرح درمان ایوان شرقی 196

طرح درمان ترکهاي موجود در ایوان عمارت وکیل 196

عملیات سبک سازي بام 198

عملیات دفع رطوبت نزولی از بام

استحکام بخشی پی عمارت وکیل 200

درمان آسیب هاي گیاهی 208

-روش هاي مکانیکی کندن گیاهان از ریشه 208

طرح درمان اتاق هاي نماي جنوبی از داخل حیاط 209

تعیین حریم 211

فصل ششم

طرح احیا 219

طرح احیاي مجموعه عمارت وکیل 219

مراحل انجام طرح احیا 221

برنامه ریزي طرح احیا 221

کاربري پیشنهادي 221

-شناخت طیف کاربران و نیازهاي آنان 222

-ارائه برنامه ي فیزیکی طرح 223

مکانیابی عملکردها و ارایه ي برنامه ي نهایی 225

طراحی تاسیسات مجموعه 237

فصل هفتم

نتیجه گیري 241

منابع و ماخذ 244

چکیده انگلیسی 246

 


پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری در 224 اسلاید

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری در 224 اسلاید می باشد. خانه فاضلی مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر ساریمی شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل دربارهخانه فاضلی ساری به همراه نقشه، عکس، تصاویر سه بعدی احیاء و تغییر کاربری بنا،معرفی شهر تاریخی ساری و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مطالعات كلي استان مازندران 

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان در 104 اسلاید

پاورپوینت شناخت، طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان در 104 اسلاید می باشد. خانه پوستی زاده مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر همدان می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره خانه پوستی زاده به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی همدان و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

¨مقدمه

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان در 61 اسلاید

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان در 61 اسلاید می باشد. خانه دکتر باخدا  مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر کرمان می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره خانه دکتر باخدا کرمان به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی کرمان و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

معرفی شهر کرمان

پیش از اسلام

پس از اسلام

درباره کرمان

موقعیت بنا

بناهای تاریخی با ارزش در حومه خانه دکتر با خدا

مسیرهای دسترسی به بنا

درجه بندی معابر

انواع گذرها

دیاگرام آزاد فضاهای اولیه خانه

دکتر باخدا

دیاگرام آزاد فضاهای کنونی خانه دکتر باخدا

نقشه های معماری بنا

تاریخچه، وجه تسمیه و قدمت بنا

فنون ساخت و مصالح به کار رفته در بنا

عناصر تشکیل دهنده بنا

بررسی اقلیمی بنا

بررسی کالبد اصلی بنا و وضع موجود آن

ضوابط عرصه خانه دکتر باخد

پوشش کلنبو

پوشش کرمانی پوش

پوشش آهنگ

 

آسیب شناسی بنا

احیاء بنا

فضاهای مورد نیاز برای یک خانه هنر

ورودی

اطلاعات

آتلیه طراحی

نمایشگاه

سالن مطالعه

کتابخانه

کارگاه خوشنویسی

 

بخش مدیریت

 

 

بوفه

آبدارخانه

فضاهای دیگر

پلان معرفی فضاهای خانه هنر

نماهایی از ساختمان بعد از مرمت

 

 

 

 


پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران تهیه شده توسط مهندسین مشاور آرمانشهر به همراه ۱۰ جلد مطالعات طرح تفصیلی و گزارش اصلاحی آن به صورت پاورپوینت در 75 صفحه برای دانلود قرار داده شده است.

منطقه ۲ شهر تهران یکی از مناطق شمالیِ شهره ، که از جنوب به خیابان آزادی ، از شمال به محدوده قانونی شهر ، از شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه و از غرب به بزرگراه های اشرفی و جناح و مسیل فرحزاد ختم می شود . این منطقه ۴۷۶۳ هکتار مساحت و ۶۰۶۷۳۴ نفر جمعیت دارد .
این منطقه همچنین شامل ۱۴ محله می شود . ( محلاتی همچون آریاشهر ، طرشت ، برق آلستوم ، آزمایش ، …. )
طرح تفصیلی این منطقه توی سال ۱۳۸۲ توسط شرکت مهندسین مشاور سراوند تهیه شده است.

ده جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران عبارتند از: کاربری زمین، سازمان فضایی و سیمای شهری، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست، جمعیتی و اقتصادی، مسکن، مالیه شهری، مدیریت شهری، طرح های بالادست، خلاصه مطالعات و جمع بندی، گزارش اصلاحی

فهرست مطالب گزارش طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

 • محدوده و وسعت
 • جمعیت
 • تقسیمات ( به تفکیک نواح ی و محلات برحسب محدوده ، وسعت و جمعیت)
 • پیشینه تغییرات محدوده و گسترش کالبدی
 • شاخص های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و… معرف منطقه
 • تحلیل وضعیت منطقه (SWOT) و مسایل اصلی

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵

 • چشم اندازهای طرح جامع و منطقه
 • اهداف توسعه طرح جامع و منطقه
 • راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه
 • جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع

الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه

 • الگوی فضایی موجودمنطقه(سازمان فضایی منطقه وعناصراصلی آن)
 • الگوی توسعه منطقه و ارکان آن
 • سازمان فضایی پیشنهادی منطقه و عناصر اصلی آن
 • تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)
 • مراکز و محورها در سازمان فضایی پیشنهادی منطقه
 • هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار
 • جمعیت منطقه در افق طرح به تفکیک نواحی و محلات

شبکه معابر

 • اصول و مبانی نظام حرکت
 • مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه
 • سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به شبکه معابر و تاسیسات حمل و نقل
 • شبکه های حمل و نقل منطقه ۲

پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه

 • مبانی و اصول پهنه بندی
 • ساختار پهنه بندی منطقه
 • مشخصات زیرپهنه ها
 • اراضی ذحیره توسعه و نوسازی شهری

کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مقایسه پهنه بندی با کاربری ها
 • کاربری ها و عملکردهای مجاز در پهنه ها
 • ابنیه و بافت های ارزشمند و تاریخی (محدوده و حریم آثار تاریخی باارزش)
 • کاربری های مهم و غیرقابل تغییر

خدمات

 • ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه
 • برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه)
 • خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک محلات
 • کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات
 • نحوه تامین کمبودهای خدماتی و پوشش مراکز خدماتی منطقه

طرح های موضعی

 • عرصه های مداخله و ضرورت های آن
 • طرح های موضعی طرح جامع در منطقه ۲
 • طرح های موضعی پیشنهادی منطقه
 • مشخصات و شناسنامه طرح ها
 • اولویت بندی و تدقیق مراجع تهیه و تصویب طرح های موضعی
 • طرح های موضوعی منطقه ۲

بافت های فرسوده

 • مبانی و معیارهای تعیین محدوه بافت های فرسوده
 • محدوده بافت های فرسوده(بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و محدوده های پیشنهادی مشاور)
 • شیوه های مداخله
 • اولویت های مداخله
 • وضعیت آتی بافت های فرسوده

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 157 صفحه

بناي تاريخي تيمچه اكبريا ن(يهوديها)؛در گذشته،توسط شخصي بنام داود كليمي ساخته مي شود؛قدمت بنا را كسبه محل حدود ٣٠٠ سال پيش تخمين مي زنند؛ولي به گفته مالك فعلي بنا؛معمار معروف اصغر شعرباف طي بازديدي كه از محل كرده؛قدمت بنا را با توجه به شيوه ساخت و نوع معماري آن؛به دوره قاجار نسبت داده است. بناي تاريخي تيمچه اكبريان از همان ابتدا به منظور محلي به عنوان بانك رهني در نظر گرفته مي شود و تا اوايل انقلاب كه بنا در دست يهوديان بودبه فعاليت خود در بازار ادامه مي دهد.بعد از انقلاب كه يهوديان از اين محل ميروند؛ شخصي بنام حيدر اكبريان ؛كه او نيز از كسبه بازار بود و املاك زيادي هم داشت؛اين ملك را از داود كليمي خريداري كرده و كاربري آن را تغيير مي دهد.

بناي مورد نظرواقع در خيابان پانزده خرداد،كوچه صغيرها؛راسته كوچه عودلاجان؛ مقابل كوچه حكيم پلاك ٨٨ ؛معروف به تيمچه اكبريان(يهوديها)مي باشد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره تیمچه اکبریان (یهودی ها) به همراه معرفی کامل شهر تهران در دوره های تاریخی به همراه تصاویر و نقشه و مطالعه و شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) به همراه نقشه های کامل معماری بنا و تصاویر می باشد و شامل موارد زیر می باشد.

مقدمه

بخش اول : مطالعه و شناخت

موقعيت طبيعي و جغرافيايي شهر تهران

ناهمواريهاي استان تهران

آب و هوا

منابع آب

پيشينه تاريخي استان تهران

تهران در دوره صفويه

تهران در دوره تسلط افغانها

تهران در دوره افشاريه

تهران در دوره زنديه

تهران در دوره قاجاريه

تهران در دوره پهلوي

تهران در دوره انقلاب اسلامي

جغرافياي انساني

جغرافياي سياسي و اقتصادي

منابع اقتصادي

وجه تسميه تهران

محلات و بافتهاي قديمي

سابقه تاريخي محله عودلاجان

محله هاي عودلاجان

معرفي بنا

تعريف تيمچه

سابقه تاريخي بنا

موقعيت قرارگيري بنا در بافت شهري

نقشه دسترسي ها

عکس هوايي

پلان طبقات

مقاطع

موقعيت بنا در راسته بازار عودلاجان

فضاهاي معماري

معرفي نماها

مواد و مصالح

تزئينات

شناخت کالبدي بنا

عناصر ساختاري بنا

الف) پي ها

ب) جرزها

ج) طاقها

طاق زني به روش رومي

طاق زني به روش ضربي

 طاق آهنگ(گهواره اي لوله اي ، کوره پوش)

روشهاي مهار نيروهاي رانشي و فشاري در طاقها

الف)استفاده از چوب کش

ب)استفاده از کلاف بندي

ج) استفاده از ترکيب هاي آجرچيني

معرفي چفدها

قوس پنج و هفت تند

قوس پنج و هفت کفته

کاربندي

تعريف کاربندي

نقش کاربندي در فضاهاي داخلي

کاربندي سرسفت

انواع کاربندي

زمينه کاربندي

بخش دوم : آسيب شناسي

تشخيص ضايعات در بنا ، مجموعه يا بافت شهري

عوامل موثر در تخريب بنا

الف) عوامل طبيعي با عملکرد آني سيل

زمين لرزه

ب) عوامل طبيعي با عملکرد مداوم

تغييرات دما

وزش باد

رطوبت

عوامل اجتماعي و سوانح

عوامل تخريب مربوط به شيوه خاص زندگي ماشيني

عوامل تخريب مستقيم به وسيله مردم و حکام

بخش سوم : طرح مرمت

مراحل مختلف مرمت

رفع خطر

مرمت استحفاظي و استحکامي

مرمت جامع يا کامل

عايق بندي سقف تير پوش

عايق بندي سقف گنبدي

الکترواسمزي يا تراوش الکتريکي

دتايل عايق بندي سقف تير پوش

دتايل عايق بندي سقف گنبدي

دتايل شيب بندي جهت دفع آبهاي روي بام

دتايل نحوه اجراي ناوداني

دتايل نحوه اجراي ناوداني و کف خواب

دتايل کاربندي زير گنبد

دتايل نحوه آجر چيني پله

دتايل تيپ بندي در و پنجره

بخش چهارم: طرح احياء

نيازهاي قابل پيشبيني ابنيهابنيه قديمي سازگار با عملکردهاي روز

طرح احياء و کاربري

نقشه تغيير کاربري و احياء طبقه همکف

نقشه تغيير کاربري و احياء طبقه اول

سيرکولاسيون طبقه همکف در نقشه اصلي

سيرکولاسيون طبقه همکف در نقشه اصلي

سيرکولاسيون طبقه اول در طرح احياء

منابع

 


ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word در 126 صفحه

احداث نهر گناباد در سال 1306 و ایجاد گردشگاه بسیار زیبایی بنام کوهسنگی که تفرجگاه تعداد زیادی از اهالی شهر مشهد در روزهای جمعه بوده است این مرکز تفریحی با درختان متعدد و استخر زیبای خود که آب آن بوسیله ی نهر گناباد تامین می شده است

کوهسنگی این بوستان قدیمی در ضلع جنوب غربی شهر مشهد و در انتهای خیابان کوهسنگی و در میان دامنه ی دو کوه نیمه مرتفع قرار دارد . علاوه بر این که یک تفرجگاه شهری است از جایگاه تاریخی نیز برخوردار است از جمله روایت شده که حضرت امام رضا (ع) هنگامی که از نیشابور به سوی توس عزیمت می نمودند به این کوه تکیه کرده اند و فرمودند که خداوند به آن برکت دهد و نافع به حال مردم گرداند : از آن روز به بعد مردم به آن کوه می رفتند و قطعاتی از آن جدا می نمودند و ظرفها و اشیا سنگی می تراشیبدند . کوهسنگی یکی از زیباترین گردشگاههای شهری است که اخیرا محوطه سازی و فضا ارایی بسیار متنوعی در آن اجرا گردیده و با گل های الوان و درختان سرسبز متنوع پذیرای مجاوران و زایران شهر مشهد می باشد . 

کوهسنگی در زمان استانداری اسدی با ساختمانی در حاشیه جنوبی استخر بر روی زمین آستانه بوجود آمد و هدف اولیه ساخت آن بهره برداری برای شیرخوارگاه بوده ولی بعد ها توسط آقای شهسوار از آستان قدس اجاره شد و بعنوان یک مجوعه تفریحی شامل تاتر – تریا و سالن مراسم کاربرد داشته است لیکن بعدها توسط آقای شهرستانی شهردار اسبق مشهد 1345-1343 از آقای شهسوار گرفته شد و در سال 1344 در اختیار شهرداری قرار گرفت.

 مساحت محدوده ی کوهسنگی  در حدود 400 هکتاراست.

 کوهسنگی از جمله فضاهای سبز با ارزش شهر مشهد می باشد که با دارابودن قدمتی طولانی به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری در ساختار عملکردی چند گانه شهری توریستی همچون مشهد قابل شناسایی است .

این مجموعه بی نظیر و جامع و کامل شامل موارد زیر می باشد:

  عنوان تحقیق :

 • چکیده تحقیق :
 • فهرست مطالب :
 • مقدمه :
 • طرح مسئله :
 • ابعاد مسئله :
 • ضرورت مساله :
 • روش تحقیق :
 • قلمرو و محدوده مکانی تحقیق :

  مبانی نظری عام

تعاریف و مفاهیم مربوط به فضای شهری و تاریخچه شکل گیری

فضای شهری  

ادراک فضای شهری

 تحلیل فضای شهری

احیای فضای شهری

مفهوم فضای باز شهری و تاریخچه شکل گیری ان

 مفهوم خیابان و محور های ارتباطی و تاریخچه ان

 خیابان و فضای شهری

 تاریخ خیابان

 مفهوم خیابان در ایران

 فضای شهری در عصر جدید

 تعاریف و مفاهیم فرهنگ و اوقات فراغت

 تعریف فرهنگ

 فرهنگ عمومی

 فرهنگ و نقش ان

 نظریات تفریح

 طبقه بندی تفرج گاه ها

 عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر ها

 تعریف اوقات فراغت و انواع ان

 ویزگی ها و کارکرد های اوقات فراغت

 مشخصات فراغت در دوران جدید

 عوامل تاثیر گذار بر مفهوم فراغت

 فراغت در ایران

بررسی یک تحقیق در شهر داریها و اوقات فراغت شهر وندان

محل گذران اوقات فراغتت شهر وندان

 نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان

 مشکلات گذران اوقات فراغت شهر وندان

 نتیجه گیری

 بررسی نمونه هاو تجارب موفق استفاده از فضاهای شهری در جهان

معرفی شهر مشهد

 بررسی وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شهر مشهد 

موقعيت جغرافيايي شهر مشهد 

بررسی دوره های تاریخی شهر مشهد

ساختار کالبدی شهر مشهد

توسعه فیزیکی شهر مشهد

توسعه آینده شهر مشهد

بررسي ساختار فضايي شهريشامل شبكه معابر و ميادين و نقاط عطف در شهر و نحوه ارتباط آنها با هم

نتيجه گيري 

 بررسی ساختار عملکردی در شهر و ویژگی آن

  شالوده عملكرد هاي شهر مشهد

استراكچر اصلي شهر مشهد (ساختار شهر مشهد )

 حوزه های کلان عملکردهای شالوده 

 بررسي ساختار فضايي شهري ( نقاط عطف در شهر )

قطبها و عناصر شاخص

 شالوده های فراغتی شهر مشهد

ميادين موجود (گره ها و نقاط مهم شبكه ارتباطي )دراطراف  منطقه

بررسي ساختار فضايي مناطق در شهر مشهد

جمعيت شهر مشهد در دورهاي مختلف و تفكيك جنسي جمعيت و تحليل ان

مهاجران وارد شده به شهر مشهد بر حسب جنس

جمعيت شناور در شهر مشهد

 پيش بيني جمعيت شهر مشهد

بررسي شرايط ويژه اقليمي و ويژگي هاي زيست محيطي

بررسی ساختار عملکردی در منطقه و ویژگی آن

بررسي خصوصيات ويژه جمعيتي سطح فراگير در مشهد

بررسي ساختار فضاي شهر و تعين سطح مطالعات فراگير در ان

بررسی شبکه حرکتی و دسترسی شهر و نقش سطح فراگیر در آن

بررسی ویژگیهای خاک ، شیب و عوارض طبیعی

بررسی نشانه ها - لبه ها و گره ها در بلافصل

تجزیه و تحلیل swot

معرفي حوزه بلا فصل و نقش ان در حوزه فراگير

بررسی دوره های توسعه حوزه بلافصل  

الگوی جرم گذاری در حوزه بلافصل  

كاربريهاي عمده و تاثير گذار بر روي عناصر همجواردر حوزه بلافصل  

 بررسي شبكه معابر  و دسترسي ها و تاثير ان در هم جواری

بررسي جنس خاك در حوزه بلا فصل

سیما و منظر و کیفیت بصری محیطی حوزه بلافصل

بررسی سازمان ادارکی در حوزه بلافصل 

بررسی نشانه ها ، لبه ها ، گره ها در حوزه بلافصل

تاریخچه خیابان کوهسنگی

SWOT   خیابان کوهسنگی

محدوده مورد مطالعه

مالکیت زمین

ارزش زمین

استانداردهای فضای سبز

معیارهای منظر سازی فضاهای سبز و باز شهری

موقعیت فضای سبز شهر مشهد

ضوابط و مقررات ساخت و ساز

بررسی روند شکل گیری منطقه در روند توسعه شهر

SWOT حوزه بلافصل

طرح های سه بعدی

 


پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان به همراه نقشه های کامل بنا در 56 اسلاید

تاریخچه ساخت این بنا به اول دوره پهلوی برمی گردد که این بنا توسط فردی زرتشتی بنام رستم فرخ زاد ساخته شده است, این بنا قریب به 70 سال در تملک این شخص قرار داشته است و در تمامی این مدت این بنا مسکونی بوده است.

 - بررسی نقشه بنا: کوچه ای که خانه رستم فرخ زاد در آن قرار دارد نظم هندسی خاصی نداشته و کم عرض است.

 -فرم نقشه این خانه درون گرا و به صورت حیاط مرکزی می باشد و به طوری که در 4 طرف حیاط اتاق ها طراحی شده اند. 

 -این خانه یک طبقه می باشد و مصالح آن : خشت, آجر , چوب و گچ می باشد. و نکته مهم دیگر این است که این بنا پلانی قرینه شکل دارد.

این مجموعه بی نظیر به معرفی شهر کرمان، مطالعه و شناخت خانه فرخزاد، تاریخچه بنا، معرفی فضاهای معماری بنا، معرفی سازه بنا، تزئینات بنا به همراه نقشه های کامل بنا، تصاویر و ... می باشد.


معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن در قالب word در 94صفحه

کاروانسراها در ایران به ویژه در خطه ایالت استرآباد (گرگان) را به دو دسته برون شهری و درون شهری می شد تقسیم نمود. نوع درون شهری آن (کاروانسرای میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان) فقط در شهر استرآباد (عصرقاجار) بودند.

کاروانسراهای درون شهری جزیی از معماری و بافت بازار محسوب می شدند که تقریباً حکم پاساژ امروزی را می یافتند.

چنین کاروانسراهایی در بازارهای استرآباد مخصوصاً در بازا کهنه، در پشت راسته های اصلی و فعال و به ندرت در حاشیه راسته های فرعی احداث می گردیدند که ورودیه آن ها به سوی راسته بود و معماری آن به صورت حیاط مرکزی می باشد.

ولی نوع برون شهری شامل کوهستانی می شدند که مصالح آن از سنگ های کوهستانی و قلوه سنگ رودخانه ای و ملات گچ، آهک و ساروج می باشد سقف این نوع کاروانسراها به صورت گنبدی و برروی طاق های گهواره ای و جرزهای سنگی بسیار قطور استوار شده اند مانند کاروانسرای قزلق، رباط سفید و دیمه لو.

این مجموعه یک فایل جامع و کامل درباره کاروانسراهای شهر گرگان به همراه جانمایی در عکس هوایی، نقشه های کامل معماری بنا، تصاویر از کاروانسراها، معرفی کامل بناها ، آسیب شناسی و ...  می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست:

مقدمه

بخش اول: شناخت استان گلستان

موقعيت جغرافيايي استان گلستان

بخش دوم: شناخت گرگان

موقعيت جغرافيايي شهر گرگان

راه‌هاي شوسه اصلي شهرستان گرگان

موقعيت عمومي شهر گرگان

خصوصيات اقليمي شهر گرگان

تاريخچه شهر گرگان

محله های اصلی شهر گرگان

بافت تاریخی گرگان

دروازه های شهر گرگان

تحولات كالبدي در دورة شهرسازي معاصر

ويژگي‌هاي كالبدي شهر

بخش سوم: سابقه تاريخي وسير تحول كاروانسراهاي ايران

انواع کاروانسرا

عناصر تشكيل دهنده يك كاروانسرا و تحليل كالبدي آن

فرم بنا

خط سیر (راه های ارتباطی مهم ایران)

 

بخش چهارم: معرفی کاروانسراهای شهر گرگان

ویژگی ها و خصوصیات کاروانسراهای گرگان

معرفی کاروانسرای قزلق

معرفی کاروانسرای دیمه لو

معرفی کاروانسرای رباط سفید

معرفی کاروانسرای میدان عباسعلی

معرفی کاروانسرای مهرآیین

مطالعات معماری، مردم شناسی، جغرافیایی و ...

مستندات، اطلاعات فنی و نقشه های کاروانسراهای گرگان

تاریخچه و نحوه شکل گیری کاروانسراهای گرگان

آسیب شناسی کاروانسراها

تشریح شرایط کالبدی فعلی کاروانسرا های گرگان

تیپ بندی کاروانسراهای گرگان

گزارش از حدود عرصه و حرایم کاروانسراها

آرشیو تصاویر کاروانسراهای گرگان

منابع و ماخذ


طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل در قالب pdf در 129 صفحه به همراه نقشه های کامل معماری بنا و طرح های احیاء به صورت سه بعدی

خانه آقا جان نسب در مرکز شهر بابل جنب موزه واقع شده است این خانه به جا مانده از خانه های دورا ن قاجاریه می باشد که در زمینی به مساحت 800 مترمربع درسه طرف شمال ، جنوب و غرب بنا گردیده و به صورت دو طبقه در دو حیاط بنا شده است. در این بنا همانند تمام بناهای دوران قاجاریه از مصالحی چون: سفال، چوب، شیشه ساده و رنگی، آجر چهارگوش، نی، خاک لویی (گرزمال)، آهک، قلوه سنگ در پی ساختمان، کاه استفاده شده است.

درهر طبقه از این ساختمان یک اتاق پنج دری، یک اتاق سه دری و یک اتاق ارتباط که بین این دو اتاق ارتباط واقع شده است وجود دارد در اتاق ارتباط از پنجره ارسی استفاده شده است و ...

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و طرح احیاء خانه آقا جان نسب بابل به همراه نقشه های کامل بنا، تصاویر، معرفی شهر بابل، طرح های احیاء به صورت سه بعدی و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

چکیده

اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن

هدف های تحقیق

سوالات یا فرضیه های تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق

فصل اول: کلیات

بررسی موقعیت استان مازندران

جمعیت شناسی

مذهب

زبان 

نژاد

محدوده طبیعی استان مازندران

ویژگی های اقلیمی استان مازندران

ویژگی های زمین شناسی استان مازندران

تاریخ زندگی در مازندران

تپورستان باستانی، تبرستان و مازندران

بررسی موقعیت شهرستا بابل

تقسیمات کشوری

آب و هوا

نام شناسی

تاریخ بابل

بابل در دوران سید قوام الدین مرعشی

بابل در زمان تیموریان

بابل در زمان زندیه

بابل در زمان قاجاریه

بابل و فرقه بابیه

بارفروش به عنوان مرکز مازندران

بابل در زمان مشروطیت

بابل در زمان اشغال ایران توسط متفقین

بابل در دوران معاصر

نقش شهر در ادوار مختلف تاریخی

محلات تاریخی بابل

مکان های تفریحی

اماکن تاریخی

فصل دوم: معرفی خانه آقا جان نسب

مطالعه تاریخی خانه

عناصر مختلف خانه

انواع خانه ها

ویژگی معماری خانه های شهر بابل

آشنایی با ویژگی های معماری عصر قاجار

نخستین مقطع سبک هنری قاجار

دومین مقطع سبک هنری قاجار

خانه آقا جان نسب

آشنایی با ویژگی های معماری عصر قاجار در خانه آقا جان نسب

ویژگی های ساختاری بنا

ارزش های هنری و تزئینات

مطالعات تطبیقی

الگوی خانه های قدیمی بابل

نتیجه گیری

فصل سوم: آسیب شناسی و آسیب نگاری

عوامل مخل در بناهای تاریخی

آسیب نگاری

فصل چهارم: طرح مرمت

مبانی نظری مداخله

طرح حفاظت

فهرست اقدامات و فعالیت هایی که در طرح حفاظت انجام می پذیرد

فصل پنجم: طرح احیاء

مبانی احیاء در بناهای تاریخی

ارزیابی پتانسیل های موجود جهت تعریف جدیدی از کاربری بنا

کاربری خانه آقا جان نسب در طرح احیاء

طرح های پیشنهادی

نقشهه ای معماری بنا

منابع و ماخذ

 


طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری در قالب pdf (قابل کپی به word) در 226 صفحه

عمارت سردار جليل در کوچه اي به همين نام و در بافت قديم ساري واقع است. اين بنا در سه طبقه و با پلان مستطيل شکل ساخته شد . طبقه اول بنا داراي سه اتاق مرکزي که در اضلاع مختلف داراي فضاي باز و کريدور شکل مي باشد . اين اتاق ها از داخل به وسيله درهاي چوبي به يکديگر ارتباط داشته و نور اتاق ها از طريق در هايي که در بدنه بنا قرار دارد تامين مي شود ، همچنين سوراخ هاي متعددي در بالاي اين درها نمايان است که احتمالا جنبه تزييني نيز در بنا داشته است .طبقه دوم کاملا مشابه طبقه اول بوده وداراي نه در بوده که اين درها تامين کننده نور به داخل فضاي کريدور و اتاق ها مي باشند . بخش فوقاني اين درها داراي شيشه هاي رنگي در چوب هاي آلت کاري شده است . طبقه سوم همانند طبقه اول و دوم داراي سه اتاق در قسمت وسط و فاقد کريدور مي باشد . در اين طبقه به جاي کريدور ، تراس دور تا دوراضلاع قرار گرفته که احتمالا جهت فصول گرم سال مورد استفاده قرار مي گرفته. بام بنا توسط چوب ها تيرريزي شده و پوشش آن سفالي است . ستون هاي بخش تراس بنا که نگه دارنده سقف مي باشند داراي سر ستون هايي به شکل شير سر مي باشند.

طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word

طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word

طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word

طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word در 100 صفحه 

 نیشابورازدیر باز به علت موقعیت قرار گیری خود همواره بعنوان یک شهر تجاری و صنعتی مطرح بوده است .در این میان خیابان امام بعنوان مهمترین و کهن ترین خیابان شرقی-غربی شهر نقش ممتازی داشته و ستون فقرات شهر را تشکیل می داده است.ضمن اینکه دو دروازه قدیمی شهر نیشابور یعنی دروازه باغات و دروازه مشهد نیز در این راسته قرار داشته .خیابان امام در گذشته نه چندان دور (عهد قاجار) بعنوان راسته بازار اصلی شهر نیشابور عمل می کرده است و چهار سوق اصلی شهر نیز در محل تقاطع این راسته و بازار سرپوشیده قرار داشته این راسته در زمان پهلوی تعریض و با پیدایش وسایط نقلیه به صورت امروزی در آمده است .

موقعیت ممتاز این خیابان در شهرنیشابور و نقش تجاری مشخص آن باعث ساخت و سازهای جدید و بالارفتن قیمت زمینهای حاشیه خیابان شده است. قدیمی ترین ساختمانهای این راسته مربوط به اوخر قاجار و پهلوی اول می شوند بطوری که اکنون برخی ازاین ساختمانها کهن ترین ابنیه موجود در شهر می باشند .

 خیابان امام درراستای شرقی-غربی ازمیدان پنجراه درشرق تا میدان حافظ در غرب ادامه می یابد. طول این خیابان در محدوده مورد مطالعه (حد فاصل چهارراه انقلاب تا بازار سرپوشیده ) حدود 700 متر می باشد.این خیابان ضمن اینکه کهن ترین خیابان نیشابورمی باشد،پررونق ترین لبه تجاری شهررا نیزدارا است. کاربری عمده مستقردرلبه این خیابان تجاری است اما شخصیت این کاربری درطول خیابان یکسان نمی باشد.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح بازنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه 

ادبیات تحقیق                                                                                         

اهمیت و ضرورت طرح 

روش تحقیق 

اهداف تحقیق 

فصل اول/ شناخت مبانی نظری،مفاهیم،تعاریف

باز زنده سازی 

عاملها ، انگیزه ها ، فضاهای مکانی در باز زنده سازی 

عامل های باز زنده سازی 

انگیزه ها ، خاستگاه ها 

فضاهای مکانی 

مراحل باز زنده سازی فضاهای تاریخی 

شناخت فضاهای شهری 

اجزاء فضاهای شهری 

میدان 

میدان و کارکرد آن 

انواع میدان 

فعالیتها و فضاها در میدان 

نتیجه گیری 

راهها و دسترسی ها 

ویژگیهای عملکردی راهها 

انواع معابر

سلسله مراتب کارکردی – فضایی راهها 

عوامل تاثیر گذار در نحوه استقرار فعالیتها در کنار راهها 

امنیت 

مذهب 

فعالیت همنوع 

فضا 

نتیجه گیری 

خیابان 

تعریف خیابان 

تاریخچه خیابان 

خیابان و سیمای شهر 

خط آسمان 

جداره 

نتیجه گیری 

دوره های توسعه معماری خیابانی ایران 

دوره اول توسعه 

دوره دوم توسعه 

دوره سوم توسعه 

نتیجه گیری 

تعریف بازار 

انواع بازارها 

بازارهای دائمی

29بازارهای دوره ای 

بازارگاهها 

بازارچه 

مسجد 

رابطه نمای شهری و مسجد 

نقش و جایگاه مسجد در برنامه ریزی و طراحی محله های شهر های اسلامی 

نقش متقابل مساجد و شهر از دیدگاه شهرسازی ( مطالعه موردی بافت کهن نایین )

بررسی قواعد و اصول مورد استفاده در طراحی شهری خودی 

الگو 

مرکزیت 

حریم 

تضاد و دوگانگی 

سلسله مراتب 

تعادل 

وحدت – کثرت 

رابطه انسان و محیط 

معانی بیان و استعاره 

رفتار انسانی 

عوامل موثر در سیمای شهر 

محیط 

محیط شهری 

ایجاد تصویر در ذهن 

وضوح بصری ( خوانایی ) 

نمایانی ( وضوح ) 

فرم 

دیدگاههای نو در بافتهای ارگانیک 

آرایش فضایی جدید 

احیاء بافت محله ای با دسترسی پیاده 

آرام کردن ترافیک سواره 

مکان یابی بهینه ی ایستگاه های حمل و نقل عمومی 

مدیریت تامین پارکینگ 

استراتژی تامین پارکینگ 

نتیجه گیری 

فصل دوم/ بررسی نمونه های شهری

 نمونه هایی از طرحهای بهسازی در ایران 

 • طرح بهسازی و بازسازی هسته درونی شهر یزد 
 • طرح بهسازی میدان حسن آباد و خیابان امام خمینی تهران

مراحل بررسی اجزای شهری در خیابان امام خمینی تهران 

ارزش فضایی بناهای تاریخی در خیابان امام تهران 

ارزش شکلی کنجها – تقاطع ها 

معیارهای طراحی و گزینه ها 

ویژگیهای فضایی – کالبدی بافت قدیم بوشهر 

موقعیت و ساختار قدیم بوشهر 

ویژگیهای فضایی ، کالبدی بافت قدیم بوشهر 

 • طرح ساماندهی و ترکیب بدنه خیابان کارگر تهران 

 فصل سوم/ مطالعات اولیه ی شهر نیشابور

 بررسی ها و مطالعات پایه شهر نیشابور 

بررسی مباحث جغرافیایی

بررسی مباحث اقلیمی 

نتیجه گیری

بررسی مباحث تاریخی 

صور نامگذاری نیشابور

ساختار اولیه ی شهر نیشابور 

عناصر و المانهای اصلی شهر قدیم نیشابور 

ابنیه ی تاریخی 

محلات قدیمی نیشابور 

گسترش شهر نیشابور در طول زمان 

بافت شناسی شهر نیشابور 

بررسی مباحث فرهنگی – اجتماعی 

معیارهای ساختمانی 

معابر اصلی شهر 

سلسله مراتب دسترسی به شهر 

گره های مهم شهر 

کاربری اراضی اطراف شبکه ها 

مباحث اقتصادی 

نتیجه گیری 

فصل چهارم /  شناخت راسته ی خیابان امام

 تاریخچه خیابان امام 

ویژگیهای کاربردی – کالبدی.

تنوع فضایی 

نمای خیابان 

خوانایی خیابان

ویژگیهای ترافیکی 

تردد پیاده 

ویژگیهای فرهنگی خیابان امام 

تاسیسات و تجهیزات شهری خیابان امام 

نتیجه گیری 

فصل پنجم / طراحی شهری

بررسی برخی از الگوهای طراحی

بررسی الگوهای مختلف ترافیک 

بررسی الگوهای دسترسی 

بررسی الگوهای خط آسمان 

محصوریت 

کاربری 

ضوابط استخراج شده از طرح تفضیلی 

طراحی شهری 


پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد در 180 اسلاید

مجموعه خانه زبیدیها در محله کوچک میبد در کوی نارین قلعه (علی اباد )واقع شده است.با توجه به ابعاد و تناسبات موجود در خانه زبیدیها و همچنین پوشش فضاها متعلق به دوره صفویه می باشند که در دوره های بعد به جبهه جنوبی به بخش قدیمی افزوده شده است.

مجموعه خانه زبیدیها در ضلع غربی خود دو ورودی دارد که ورودی اصلی بنا محسوب می شود که یکی به خانه جنوبی و دیگری به خانه شمالی می رود 
کلیه فضاها در مجموعه خانه زبیدیها سلسله مراتب و ترکیب فضایی خانه های صفویه را دارا می باشندکه در دو طبقه اجرا شده اند. صفه ای در میان با پوشش طاق و تویزه و دو اتاق با پوشش طاق آهنگ در دو بر صفه از عناصر اصلی طبقه ی هم کف و اتاقهای گوشواره با پوشش طاق و تویزه در طبقه اول عناصر اصلی این خانه محسوب می شوند .

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد به همراه معرفی کامل شهر میبد، تصاویر، نقشه های معماری و ... به همراه موارد زیر می باشد:

شناخت

شناخت شهر

شناخت تاریخی 

شناخت جغرافیایی

شناخت بنا

پیشینه تاریخی بنا

شناخت وضع موجود بنا

آسیب شناسی بنا

طرح مرمت بنا


طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه

طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه

طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه

طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه در قالب word و در 62 صفحه

شهرچای یا برده‌سور رودی با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی است که پس از گذر از وسط شهر ارومیه که هم‌اکنون بصورت دوطرفه فضای سبز می‌باشد و سیراب نمودن کشتزارها و باغات شهرستان در نهایت وارد دریاچه ارومیه می‌شود. نام‌های دیگر برده‌رود، شهرچای، برده، بکشلوچای و ارومیه‌رود و سنگ‌سرخ است.

این رود از کوه کان کبوتر به ارتفاع ۳۲۷۱ متر از کوه‌های استان آذربایجان غربی سرچشمه می‌گیرد و رشته‌ای از کوه‌های مرزی ترکیه نیز به آن افزوده شده، پس از کندن دره‌ای برای خود در بلندی‌های یادشده وارد بَرده سور شده و از آن گذشته، پس از دریافت رگه‌هایی چند در طول مسیر خود و آبیاری زمین‌های مسیر خود به روستای بند نزدیکی شهر ارومیه می‌رسد. در اینجا بخشی از آن برای تأمین آب آشامیدنی شهرستان ارومیه منشعب شده مابقی پس از آبیاری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی از نزدیک شهر ارومیه می‌گذرد و به همین مناسب شهرچای (شهررود) نامیده شده است و سپس در جنوب محلی به نام دماغه حصار وارد دریاچه ارومیه می‌گردد.

ازجمله عناصر عمده و عرصه های پیرامون محدوده مطالعاتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.روستای جانسلو
2.روستای بند
3.روستای سیر
4.دانشگاه صنعتی ارومیه
5.رودخانه
همچنین از شهرک های اطراف محدوده مطالعاتی می توان شهرک گلشهر،شهرک پرواز
و شهرک قره داغ باغی اشاره کرد.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه به همراه طرح های سه بعدی می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

مقدمه

1- معرفی سایت

1-1موقعیت محدوده در شهر

2-1عناصر عمده منطقه

3-1مطالعات اقلیمی سایت

1-3-1-میزان و جهت وزش باد

2-3-1-نمودار گلبادمحدوده

3-3-1-بارش

4-3-1-رطوبت و دما

4-1مطالعات اقتصادی 

5-1مطالعات اجتماعی-فرهنگی

طرح های شهری و منطقه ای موثر بر طرح

نمونه موردی جهان

نمونه موردی ایران

2-انالیز سایت

1-2بررسی کاربری زمین و پهنه بندی زمین از نظر کاربری موجود

2-2بررسی شبکه ارتباطی و نظام تردد و دسترسی در داخل سایت

3-2بررسی توپوگرافی زمین،شیب عمومی،جهت و درصدد شیب

4-2بررسی جریان ابهای سطحی

5-2بررسی پوشش گیاهی

-62بررسی مناظر طبیعی و مصنوعی سایت

7-2بررسی مالکیت اراضی

3-تنظیم و تدوین برنامه فیزیکی

1-3چارچوب نظری طرح و ارائه الگوی پیشنهادی

2-3تدوین اهداف کلی و عملیاتی

3-3تنظیم عملکردهای طرح برحسب مقیاس کارکردها

4-3مکان یابی استقرار عناصر طرح در ارتباط و انطباق با نتایج انالیز سایت

5-3ارائه گزینه های مختلف برنامه فیزیکی(گروه بندی مختلف عملکردها)

6-3تدوین معیارهای ارزیابی گزینه ها(اهداف،چارچوب تئوری)

7-3انتخاب گزینه بهینه در رابطه با اهداف

4-تدوین طرح

 


بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های آرامگاهی رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان در قالب pdf و در 234 صفحه

برجهای آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران و در استان های مازندران و گلستان واقع شده اند. این سه برج به دوره ی حکومت باوندیان تعلق داشته و دارای بدنه ای با تزئینات آجری و گچبری های گیاهی برگرفته از نقوش دوران ساسانی هستند. باوندیان از سلسله های اصلی تبرستان بودند که از زمان ساسانیان آغاز می شوند. آنها مدت ۷۰۷ سال، یعنی از سال ۴۵ هجری ( ۶۵ میلادی) تا ۷۵۰ هجری (۱۳۴۹ میلادی) در تبرستان فرمانروایی کردند. فرمانروایان این سلسله به ملک الجبال ملقب بودند، و عنوان اسپهبد (اصفهبد) داشتند و با اینکه جلگه های تبرستان را از دست دادند تا مدتهای مدید، کوهستانهای آن سرزمین در دست ایشان بود. این سلسله به سه شاخه تقسیم میشوند: کیوسیه، اسپهبدیه (اصفهبدیه)، کینخواریه، که این سه برج در زمان باوندیان اسپهبدیه ساخته شده اند. در هر سه برج از نقوش تزئینی گیاهی و کتیبه ها به خط کوفی و پهلوی برای تزئین استفاده شده است.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره برج های آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران به همراه نقشه، تصاویر، معرفی کامل تاریخ مازندران و گلستان، معرفی سبک معماری رازی، و ... به همراه موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

عنوان

فصل ۱ مقدمه و کلیات.

۱ - ۱ مقدمه

۲ - ۱ کلیات تحقیق

 فصل ۲ مازندران 

۱ - ۲ وضعیت جغرافیایی مازندران

۱ - ۲ - ۲ محوطه ها و بناهای ارزشمند تاریخی مازندران

۳ - ۲ واژه شناسی مازندران

۴ - ۲ مختصری از تاریخ مازندران از پیش از اسلام تا انتهای مرعشیان

۱ - ۴ - ۲ اوایل اسلام تا سلجوقیان (۲۱ تا ۱۴۲۹ق)

۵ - ۲ علویان تبرستان (۲۵۰-۳۱۶هق)

۱ - ۵ - ۲ مرعشیان مازندران (۷۶۰-۱۰۰۶ه.ق)

۲ - ۵ - ۲ آل زیار (۳۱۵ - ۴۶۲ ه ق)

۶ - ۲آل بویه (۳۲۰-۴۴۷ ه. ق )

۷ - ۲ اصل و نسب اسپهبدان

۱ - ۷ - ۲ قارنیان یا سوخرانیان (۵۰ قبل از هجرت -۲۲۴ ه.ق)

۲ - ۷ - ۲ باوندیان (۴۵-۷۵۰ه.ق)

۳ - ۷ - ۲ پادوسپانیان (۴۵-۱۰۰۶ه.ق)

فصل ۳ سبک های معماری

- ۱ - ۳ شیوه های هفت گانه معماری ایران

۲ - ۳شیوه رازی

۱ - ۲ - ۳ معماری شیوه رازی

۳ - ۳ بناهای آرامگاهی

۱ - ۳ - ۳ آرامگاه ها در آغاز اسلام.

۲ - ۳ - ۳ آرامگاهها در ایران

۳ - ۳ - ۳ معماری برج های آرامگاهی

۴ - ۳ تزئینات وابسته به معماری

۱ - ۴ - ۳ هنرهای تزئینی ایران

۲ - ۴ - ۳ تقسیم بندی نقوش تزیینی.

۳ - ۴ - ۳ کتیبه

۳ - ۴ - ۳ -زبان های ایرانی

۲ - ۳ - ۴ - ۳ خط و زبان پهلوی

۳ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی

۴ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی تزئینی

۵ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی در ایران

۵ - ۳ موضوعات تزئین

۶ - ۳ تکنیک های تزئین.

۱ - ۶ - ۳ -هنر گچبری در آثار هنر اسلامی

۲ - ۶ - ۳ آجر

۲ - ۶ - ۳ -بند کشی

۳ - ۶ - ۳ قوس، گنبد و مقرنس

فصل ۴ معرفی برجهای رسگت، لاجیم و رادکان

۱ - ۴ معرفی برج رسگت (دودانگه ساری - مازندران)

۲ - ۴ معرفی برج لاجیم...

۳ - ۴ معرفی میل رادکان (شهرستان کردکوی استان گلستان)

۴ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رسگت

۱ - ۴ - ۴ کتیبه های برج رسگت

۲ - ۴ - ۴ مواد و مصالح به کار رفته در برج رسگت

۵ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج لاجیم

۱ - ۵ - ۴ کتیبه های برج لاجیم

۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رادکان...

۷ - ۴بررسی تشابه برج های رسگت، لاجیم ، رادکان و گنبد قابوس

۴- ۸ بررسی نقوش و کتیبه ها با نمونه های مشابه برای پیشینه یابی آنها

۸ - ۴- انقوش گیاهی برج رسگت

۲ - ۸ - ۴ کتیبه های برج رسگت..

۳ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج لاجیم..

۴ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج رادکان

۹ - ۴ نتیجه گیری.

فهرست منابع

منابع لاتین

 

 

 

 

 


گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان (بردنکون)شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری در قالب pdf (قابل کپی  به word) و در34 صفحه 

سفالهای ساسانی این محوطه از نظرشکل، ویژگیهای فنی و شیوه تزیینی در حوزه ی فرهنگی غرب و جنوب غرب ایران
قرار می گیرند، چرا که بیشترین شباهت ها را با محوطه های این مناطق دارند، این شباهتها براساس مقایسات انجام شده بر
روی فرم ظروف و نوع تزیین شناسایی شدند . در غرب ایران نمونه های مشابه سفال های تپه بردنکون با قلعه سیرم شاه
در دره شهر یافت شد و در جنوب غرب بیشترین شباهت را با سفالهای حاجی آباد فارس، سیراف ، بیشاپور و در حاشیه غربی فلات مرکزی با سفالهای ساسانی ماه نشان  دارند. این مشابهت ها بیانگر ارتباطات درون منطقه ای و برون منطقه ای می باشد.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره تعیین عرصه و حریم تپه برد نکان شهرستان فارسان به همراه نقشه، تصویر، عکس هوایی، گزارش گمانه ها، تصاویر سفال یاارزش، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و... می باشد.


بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های آرامگاهی رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان در قالب pdf و در 234 صفحه

برجهای آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران و در استان های مازندران و گلستان واقع شده اند. این سه برج به دوره ی حکومت باوندیان تعلق داشته و دارای بدنه ای با تزئینات آجری و گچبری های گیاهی برگرفته از نقوش دوران ساسانی هستند. باوندیان از سلسله های اصلی تبرستان بودند که از زمان ساسانیان آغاز می شوند. آنها مدت ۷۰۷ سال، یعنی از سال ۴۵ هجری ( ۶۵ میلادی) تا ۷۵۰ هجری (۱۳۴۹ میلادی) در تبرستان فرمانروایی کردند. فرمانروایان این سلسله به ملک الجبال ملقب بودند، و عنوان اسپهبد (اصفهبد) داشتند و با اینکه جلگه های تبرستان را از دست دادند تا مدتهای مدید، کوهستانهای آن سرزمین در دست ایشان بود. این سلسله به سه شاخه تقسیم میشوند: کیوسیه، اسپهبدیه (اصفهبدیه)، کینخواریه، که این سه برج در زمان باوندیان اسپهبدیه ساخته شده اند. در هر سه برج از نقوش تزئینی گیاهی و کتیبه ها به خط کوفی و پهلوی برای تزئین استفاده شده است.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره برج های آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران به همراه نقشه، تصاویر، معرفی کامل تاریخ مازندران و گلستان، معرفی سبک معماری رازی، و ... به همراه موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

عنوان

فصل ۱ مقدمه و کلیات.

۱ - ۱ مقدمه

۲ - ۱ کلیات تحقیق

 فصل ۲ مازندران 

۱ - ۲ وضعیت جغرافیایی مازندران

۱ - ۲ - ۲ محوطه ها و بناهای ارزشمند تاریخی مازندران

۳ - ۲ واژه شناسی مازندران

۴ - ۲ مختصری از تاریخ مازندران از پیش از اسلام تا انتهای مرعشیان

۱ - ۴ - ۲ اوایل اسلام تا سلجوقیان (۲۱ تا ۱۴۲۹ق)

۵ - ۲ علویان تبرستان (۲۵۰-۳۱۶هق)

۱ - ۵ - ۲ مرعشیان مازندران (۷۶۰-۱۰۰۶ه.ق)

۲ - ۵ - ۲ آل زیار (۳۱۵ - ۴۶۲ ه ق)

۶ - ۲آل بویه (۳۲۰-۴۴۷ ه. ق )

۷ - ۲ اصل و نسب اسپهبدان

۱ - ۷ - ۲ قارنیان یا سوخرانیان (۵۰ قبل از هجرت -۲۲۴ ه.ق)

۲ - ۷ - ۲ باوندیان (۴۵-۷۵۰ه.ق)

۳ - ۷ - ۲ پادوسپانیان (۴۵-۱۰۰۶ه.ق)

فصل ۳ سبک های معماری

- ۱ - ۳ شیوه های هفت گانه معماری ایران

۲ - ۳شیوه رازی

۱ - ۲ - ۳ معماری شیوه رازی

۳ - ۳ بناهای آرامگاهی

۱ - ۳ - ۳ آرامگاه ها در آغاز اسلام.

۲ - ۳ - ۳ آرامگاهها در ایران

۳ - ۳ - ۳ معماری برج های آرامگاهی

۴ - ۳ تزئینات وابسته به معماری

۱ - ۴ - ۳ هنرهای تزئینی ایران

۲ - ۴ - ۳ تقسیم بندی نقوش تزیینی.

۳ - ۴ - ۳ کتیبه

۳ - ۴ - ۳ -زبان های ایرانی

۲ - ۳ - ۴ - ۳ خط و زبان پهلوی

۳ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی

۴ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی تزئینی

۵ - ۳ - ۴ - ۳ خط کوفی در ایران

۵ - ۳ موضوعات تزئین

۶ - ۳ تکنیک های تزئین.

۱ - ۶ - ۳ -هنر گچبری در آثار هنر اسلامی

۲ - ۶ - ۳ آجر

۲ - ۶ - ۳ -بند کشی

۳ - ۶ - ۳ قوس، گنبد و مقرنس

فصل ۴ معرفی برجهای رسگت، لاجیم و رادکان

۱ - ۴ معرفی برج رسگت (دودانگه ساری - مازندران)

۲ - ۴ معرفی برج لاجیم...

۳ - ۴ معرفی میل رادکان (شهرستان کردکوی استان گلستان)

۴ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رسگت

۱ - ۴ - ۴ کتیبه های برج رسگت

۲ - ۴ - ۴ مواد و مصالح به کار رفته در برج رسگت

۵ - ۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج لاجیم

۱ - ۵ - ۴ کتیبه های برج لاجیم

۴ بررسی اجمالی تزئینات و کتیبه های برج رادکان...

۷ - ۴بررسی تشابه برج های رسگت، لاجیم ، رادکان و گنبد قابوس

۴- ۸ بررسی نقوش و کتیبه ها با نمونه های مشابه برای پیشینه یابی آنها

۸ - ۴- انقوش گیاهی برج رسگت

۲ - ۸ - ۴ کتیبه های برج رسگت..

۳ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج لاجیم..

۴ - ۸ - ۴ نقوش و کتیبه های برج رادکان

۹ - ۴ نتیجه گیری.

فهرست منابع

منابع لاتین

 

 

 

 

 


گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان (بردنکون)شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری در قالب pdf (قابل کپی  به word) و در34 صفحه 

سفالهای ساسانی این محوطه از نظرشکل، ویژگیهای فنی و شیوه تزیینی در حوزه ی فرهنگی غرب و جنوب غرب ایران
قرار می گیرند، چرا که بیشترین شباهت ها را با محوطه های این مناطق دارند، این شباهتها براساس مقایسات انجام شده بر
روی فرم ظروف و نوع تزیین شناسایی شدند . در غرب ایران نمونه های مشابه سفال های تپه بردنکون با قلعه سیرم شاه
در دره شهر یافت شد و در جنوب غرب بیشترین شباهت را با سفالهای حاجی آباد فارس، سیراف ، بیشاپور و در حاشیه غربی فلات مرکزی با سفالهای ساسانی ماه نشان  دارند. این مشابهت ها بیانگر ارتباطات درون منطقه ای و برون منطقه ای می باشد.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره تعیین عرصه و حریم تپه برد نکان شهرستان فارسان به همراه نقشه، تصویر، عکس هوایی، گزارش گمانه ها، تصاویر سفال یاارزش، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و... می باشد.


پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 43 صفحه

داده های باستانشناسی شامل فضاهای  معماری، قطعات  سفالینه های  از اواخر قرن دو هجری تا قرن هفتم هجری به همراه قطعات شکسته ای از ظروف شیشه ای قرون سوم تا ششم هجری و یکسری ازقطعات ظروف فلزی می باشند که با نمونه های بدست مدهی مشابه از شهر تاریخی سیمره (دره شهر کنونی) بعضی از محوطه های حوضه آبگیر سدسیمره همچون محوطه برقه چال ، قلا گوری رماوند و نمونه هایی از جیرفت بیشاپور،بیشاپور، قلعه  یزگرد، شوش، دوران اسلامی و دیگر محوطه های همسان مشابه و هم دوره می باشند.

این پروژه یکی از بهترین مجموعه درباره پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان به همراه شرح کامل گمانه ها،نقشه، تصاویر، عکس های هوایی، تصاویر سفال های باارزش محوطه، طراحی سفال، نقشه تعیین عرصه و حریم، ضوابط پیشنهادی و ... می باشد


گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 105 صفحه

1 - شهر تاریخی و باستانی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره ایلخانی(اقامتگاه تابستانی خاندان شاهی ایلخانی) در جنوب شهر امروزی بستان آباد آذربایجان شرقی است که در دوره غازان خان ایلخانی بازسازی و مورد استفاده قرار گرفته است.
2 - بنا بر گفته منابع تاریخی این شهر قبل از دوره ایلخانی بخصوص در دوره سلجوقیان هم وجود داشته است. این شهر در پی حوادث مختلف از جمله زلزله و جنگهای متعدد نتوانسته موجودیت خود را به عنوان یک شهر مهم و استراتژیک حفظ کند و تنها در دورۀ ایلخانی است
که این شهر به شکوه و رونق شایستۀ خود دست می یابد.
3 - چون هر شهر یا بنای تاریخی معرفِ بخشی از وضعیت سیاسی، مذهبی و اجتماعی است که در پیِ تغییر و تحولات سیاسی بوجود آمده است، یکی از مهمترین تحولات اجتماعی دوره ایلخانی پیدایش شهرهایی با ماهیت هنر معماری وشهرسازی خاص است.

این مجموعه یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه درباره شناسایی و گمانه زنی عرصه و حریم شهر تاریخی اوجان بستان آباد واقع در استان آذربایجان شرقی به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر، نمونه سفال، طراحی سفال، تصاویر تاریخی شهر،بررسی کاوش ها، ضوابط عرصه و حریم، نقشه عرصه و حریم و .. می باشد و شامل موارد زیر می باشد.

فهرست

1- پیشینه تاریخی شهرایلخانی اوجان

2 موقعیت جغرافیای شهر تاریخی اوجان

3 چگونگی کشف شهر اوجان

4 محوطه کوللر اشرف آباد

5- تصاویر دیگر از محوطه کوللر اشرف آباد

6 نقشه توپوگرافی محوطه کوللر

7- محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

8 -تصویر محوطه دالی درسی دهستان اوجان غربی

9- تصویر دیوارهای دالی درسی با مصالح سنگ وساروج

10 -تصویر دور نمای ازمحوطه دالی درسی اوجان

11 -نقشه توپوگرافی محوطه دالی درسی اوجان

12- شهر تاریخی اوجان بر اساس منابع تاریخی

13- تصویر بخشی از شهر اوجان بر اساس نقاشی مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی( 940 - 942 قمری )

14- یکی از منابع اوجان بیان منازل مطراقچی است

15 -نمونه تصاویر شهر تبریز وسلطانیه از کتاب بیان منازل مطراقچی

16- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

17- نقشه توپوگرافی عرصه شهر ایلخانی اوجان

18- اوجان در منابع مکتوب تاریخی

19- تصویر هوایی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

20- یافته های باستان شناسی براساس بررسی آثار سطحی

21- از نمونه سفالهای محوطه اوجان سفال اسکرافیاتو:

22- تصویر نمونه سفالهای اسکرافیاتو شهر تاریخی اوجان

23- از نمونه سفالهای شهر اوجان سفال آقکند می باشد:

24 -تصویر نمونه سفالهای آقکند اوجان:

25 -نمونه سفالهای نقوش قالب زده شهر اوجان – ایلخانی:

6 2- تصویر نمونه سفالهای آقکند ومحلی شهر اوجان - ایلخانی

27- نمونه سکه های مسی بدست آمده از شهر اوجان

8 2-قبرستانهای ایلخانی غرب و جنوب شرق شهر اوجان:

29- آثار معماری دو برج آرامگاهی در داخل شهر اوجان ویک برج در شمال غرب:

30- تصویر نمونه برج آرامگاهی مدور بستان آباد

31- نمونه کاشهای خورد شده دوبرج آرامگاهی شهر اوجان

32- مجوز تعیین عرصه و حریم

33-  روش کار وشناسایی آثار فرهنگی تاریخی شهر اوجان

34- بررسی ومطالعه محلهای خاکبرداری شده شرکتهای راهداری برای ساخت اتوبان به عمق 4 تا 8 متر در جبهه غربی

35- نمونه ای از آثار فرهنگی وغیر فرهنگی محدوده خاکبرداری

36 بررسی جبهه جنوبی شهر حد فاصل اتوبان تبریز- زنجان تا منطقه خاکبرداری بزرگ جنوبی

7 3-شروع گمانه زنی در جبهه غربی شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

38 -موقعیت وشرح گمانه A در جبهه جنوبی

39- داده ها وبرش گمانه A

40 -نتیجه گیری گمانه A

41- شرح وتوصیف گمانه B

42 -موقعیت گمانه B

43- تصاویر داده ها ویافته های گمانه B

44 -شرح وتوصیف گمانه C

5 4-موقعیت گمانه C

46- نتیجه گیری دلایل توقف کاوش در گمانه C

7 4- موقعیت وتوصیف گمانه A1 در جنوب غربی شهر

8 4- موقعیت گمانه A1 در نقشه هوایی منطقه

49 وضعیت وبرش گمانه A1

50- نتیجه گیری گمانه A1

51- داده ها ویافته های گمانه A1

52 توصیف موقعیت گمانه B1

3 5- موقعیت گمانه B1 در نقشه

4 5- نتیجه گیری از گمانه B1

55- تصویر گمانه وبرش و داده های از گمانه B1

56- توصیف موقعیت گمانه C1

57- موقعیت گمانه C1

58- نتیجه گیری گمانه C1

59- شرح وتوصیف گمانه A2

60 - موقعیت مکانی گمانه A2

61 - تصاویر برش و گمانه A2

62- تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

63 - نتیجه گیری گمانه A2

4 6-تصویر داده ها ویافته های گمانه A2

65 -شرح وتوصیف گمانه B2

66- موقعیت مکانی گمانهB2

67- نتیجه گیری و تصویر وبرش گمانه B2

8 6-شرح وتوصیف گمانه C2

69-موقعیت مکانی گمانه C2

70- تصویر گمانه وبرش گمانه وداده های گمانه C2

71- نمونه سفالها وکاشی های یافت شده از گمانه C2

72- نتیجه گیری گمانه C2

73- شرح وتوصیف گمانه D

74- موقعیت مکانی گمانه D شهر تاریخی اوجان

75- تصویر گمانه وبرش گمانه D

76-  یافته های فرهنگی گمانه D

77 -نتیجه گیری گمانه D

8 7- شرح وتوصیف گمانه D

9 7-موقعیت مکانی گمانه D

80- تصویر گمانه و یافته ها وبرش گمانه E

81- نتیجه گیری گمانه E

82 - شرح ونوصیف گمانه F

83- موقعیت مکانی گمانه F

4 8- تصویر داده های تدفینی گمانه F

85- نتیج گیری ویافته های سفالی گمانه F

86 -شرح وتوصیف گمانه G

87- موقعیت مکانی گمانه G

88- تصویر داده ها ولایه های وبرش گمانه G

89- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه G

90- شرح وتوصیف گمانه H

91- موقعیت مکانی گمانه H

92- داده ها ویافته های گمانه H

93 -داده ها ویافته های سفالی گمانه H

94- شرح وتوصیف گمانه I

95- موقعیت مکانی گمانه I

96- تصویر داده ها وبرش گمانه I

97- نتیجه گیری ونمونه سفال گمانه I

98- شرح وتوصیف گمانه K

99- موقعیت گمانه K

100- تصویر گمانه وداده های گمانه K

101 - بر اساس گمانه های حفر شده عرصه وحریم شهر اوجان در این محدود ه پیشنهاد می گردد

102- ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه شهر باستانی اوجان

103 -ضوابط و مقررات حفاظتی حریم شهر باستانی اوجان:

105- نقشه شهر تاریخی – ایلخانی اوجان

 


گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه

از لحاظ گاهنگاری قدیمی ترین محوطه های یافت شده مربوط به دوران اشکانی-ساسانی می باشد که شاخص ترین محوطه های این دوره را می توان به ترتیب تپه کوره محمد آباد، تپه انبز پشته راه آبیز، قبرستان و انبز تپه سالک آباد، تپه دارج سفلی، محوطه دیودال، محوطه ریگ آهنگران، محوطه دزگ و محوطه بند تجنود ذکر کرد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی به همراه عکس، نقشه، تصاویر سفال، طراحی سفال، و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 

فهرست

مقدمه

پرسش ها

اهداف

موقعیت زیرکوه

پیشینه ی تاریخی منطقه زیرکوه با استناد برمطالعات باستان شناسی و منابع تاریخی

چشم انداز طبیعی

منابع آبی

طبیعت و اقلیم

توانمندی های زراعی، دامی و صنعتی دهستان زیر کوه

ترکیب جمعیتی

راه ها و مسیر های ارتباطی

تاثیرات اقلیم و فرهنگ مردم در معماری و زیست منطقه

روش بررسی

تعداد آثار شناسایی شده به تفکیک دوره تاریخی

نوع و کارکرد آثار

پراکنش آثار

سهم و پراکندگی جغرافیای آثار شناسایی شده به تفکیک دوره و عملکرد

بحث و تحلیل

علل شکل گیری آثار و استقرار ها

تاریخ گذاری، ارتباطات فرهنگی و سفال

پیشنهادات

منابع

 


گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 56 صفحه

محوطه قلعه جوق در ناحیه ی میان دره ای با کوه های سر به فلک کشیده آهکی ازطریق جاده آسفالته در فاصله 2200 متری روستای قلعه جوق قرار گرفته است.
 این محوطه تاریخی قلعه جوق فامنین در بین زون زمین شناسی با چین خوردگی های کوه های آهکی قرار گرفته است. وجود شکل گیری استقرارها در این محوطه و ساخت فضاهای دستکند(گوردخمه)در این بخش از منطقه بی شک بی تأثیر ازساختار کوه زایی آهکی منطقه نیست.
 در تمامی فضاهای معماری این مجموعه تاریخی از لاشه سنگ های آهکی موجود در سطح محوطه و صخره های همجوار بهره برده اند.
 مهم ترین و اصلی ترین منبع تأمین آب در این محوطه قلعه جوق چشمه های متعدد و قنواتی است که از گذشته های دور در این محوطه وجود داشته است. این چشمه ها از داخل بستر کوه های آهکی منطقه شکل می گیرند و از طریق قنوات حفر شده به سوی باغات و روستای قلعه جوق سرازیر می شوند.

این پروژه به گزارش تعیین عرصه و حریم قلعه جوق شهرستان فامنین از توابع استان همدان به همراه نقشه، تصاویر، عکس هوایی، تصاویر سفال، گزارش گمانه ها و ...  می پردازد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست و عنوان

بیان مساله

سوالات پژوهش

اهداف پژوهش

پیشینه پژوهش

ضرورت انجام پژوهش

کلیات جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی استان همدان

موقعیت جغرافیایی شهرستان فامنین

موقعیت جغرافیایی روستای قلعه جوق

سیمای مسکونی روستا

موقعیت جغرافیایی محوطه قلعه جوق

چشم انداز محوطه قلعه جوق

سیستم ثبت و طبقه بندی داده ها و مواد فرهنگی

آسیب شناسی طبیعی محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی و تخریب های مشهود عوامل انسانی در محوطه قلعه جوق

آسیب شناسی طبیعی و انسانی محوطه قلعه جوق در عکس و عکس هوایی

نقشه برداری و شبکه بندی و تراز بندی کار گاه ها

وضعیت محدوده گورستان

وضعیت گمانه زنی در محدوده گورستان

موقعیت مکانی گمانه6 در محدوده گورستان

وضعیت گمانه 6 در محدوده گورستان

نقشه و عکس هوایی موقعین قرارگیری گمانه ها در محد.ده گورستان

موقعیت مکانی محدوده استقراری در عکس هوایی و برج سنگی

نمای کلی از محدوده استقرار محوطه

وضعیت آثار محدوده استقراری 

نمای کلی محدوده اسقراری محوطه

گمانه های محدوده استقراری

ویژگی های گمانه ها

موقعیت قرارگیری گمانه شماره 14 واقع در دهانه دره چلوس

وضعیت گمانه شماره 14 در محدوده استقراری

وضعیت قرارگیری گمانه ها در محدوده استقراری بر روی عکس هوایی

موقعیت مکانی گمانه ها در محدوده استقراری بر روی نقشه

وضعیت دره دربند واقع در محوطه

وضعیت دره دربند نسبت به موقعیت مکانی محوطه

سیمای کلی یاغات دره دربند

محدوده گوردخمه قلعه جوق

موقعیت دستکند قلعه جوق

وضعیت گور دخمه

نمای کلی و بیرونی گور دخمه

دسکتندهای صخره ای محدوده گور دخمه

گاهنگاری نسبی و دوره بندی سفال های قلعه جوق

دسته بندی کلی نمونه تکه سفال های گردآوری شده از سطح محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

نمونه سفال های جلینگی دوره اشکانی در بررسی سطحی به دست آمده از پیرامون گور دخمه و برج سنگی

نمونه سفال های گردآوری شده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

بازخوانی داده های سنگی محوطه قلعه جوق

نمونه داده های سنگی به دست آمده از محدوده استقراری به روش برداشت تصادفی

ضوابط عرصه

ضوابط پیشنهادی محدوده حریم استحفاظی

نقشه نهایی محدوده عرصه و حریم حفاظتی درجه یک محوطه قلعه جوق

ضوابط حریم دید و منظر

نقشه نهایی محدوده حریم دید و منظر محوطه قلعه جیق

منابع و ماخذ

 


بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک در قالب pdf در 52 صفحه

این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک قزوین از دوران پارینه سنگی تا دوره اسلامی به همراه تصاویر، نقشه محوطه، عکس هوایی، طراحی سفال، عکس از سفال و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

نقشه جانمایی محوطه های باستانی 

نقشه پراکنش محوطه های دوران  پارینه سنگی شناسایی شده 

فهرست محوطه های برسی و شناسایی شده شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه وزمه دشت

نقشه پراکنش محوطه های دوران مس و سنگ شناسایی شده 

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه آقچری

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه قلامحله

بررسی و شناسایی باستان شناختی تپه دونه

نقشه پراکنش محوطه های عصر آهن شناسایی شده 

بررسی و شناسایی باستان شناختی گورستان مزرا- قلعه مزرا

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه های تاریخی

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه الیکدر

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه کافر قلعه

بررسی و شناسایی باستان شناختی محوطه های تاریخی اسلامی

بررسی و شناسایی باستان شناختی بنا و امام زاده علی

 


مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 106 صفحه

باغ فردوس پس از قلعه محمودیه برای یکی از درباریان محمد شاه ساخته شد. ستوده حاج میرزا آقاسی را پایه گذار این باغ میداند و چنار های كهن باغ را یادگار حسنعلی ممیرزا حاكم وقت تهران بر می شمارد.

وقتی محمد شاه در سال 1264 ق. شروع به ساختن قصر محمدیه در شمیران كرد،هر یك از رجال دربار او در همان حدود اقدام به احداث باغ و عمارت ییلاقی كردند؛ از جمله این باغ ها باغی در نزدیکی تجریش بود كه بعدها نام باغ فردوس بر آن نهاده شد
ستوده نیز اشاره میکند كه این باغ دارای چندین دستگاه ساختمان مجلل و با عظمت بوده كه یکی از آنها قصر محمودیه نام داشته است. بنابر گفته ستوده، باغ فردوس كه محلی در شمیران بوده است دو باغ ساخته شد، یکی برای محمد شاه كه محمودیه نام گرفت و دیگری برای درباریان كه باغ فردوس نامیده شد. بعد ها باغ محمدیه متروك و مخروبه شد اما باغ فردوس تا مدت ها پس از آن آباد ماند.

باغ فردوس نامی است كه در حال حاضر به پارك ومحوطه مشجر كوچکی در حوالی تجریش گفته میشود كه موزه سینما
در آن قرار دارد.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل درباره شناخت باغ فردوس تهران و معماری آن به همراه معرفی کامل تهران قدیم به همراه تصاویر، تاریخچه کامل باغ فردوس به همراه تصاویر، نقشه، عکس هوایی، معرفی عمارت باغ فردوس و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: کلیات (مقدمه)
جغرافیای طبیعی
 طول و عرض جغرافیایی 
 ارتفاع از سطح دریا 
 گسل ها 
 وضعیت باد (ساعات آفتابی)
 بارندگی 
 منابع آب 
 دمای هوا 
 رطوبت 
 اقلیم 
جغرافیای انسانی
 نژاد(جمعیت)
 ترکیب سنی(اشتغال)
جغرافیای تاریخی
 محیط فرهنگی
 جاذبه های طبیعی 
 جاذبه های فرهنگی تاریخی 
 جاذبه های انسان ساخت (مصنوعی)
فصل دوم : ویژگی های معماری و هنری
 نگاهی به باغ فردوس 
 موقعیت و نحوه شکل گیری 
 وضعیت موجود باغ 
 نگاهی به سیر تحولات باغ

نگاهی به بستر و عرصه 
 نقشه فضای پر وخالی 
 نقشه فضای باز و بسته 
 ورودی خیابان های باغ 
 نقشه ورودی و دسترسی ها 
 منابع آب و نحوه گردش 
 درختان باغ 
 بنا های باغ 
 نثشه معرفی فضاها 
 سیرکولاسیون 
 توصیف و تحلیل فضا 
 تقارن در پلان و نما 
 عکس های بنا 
 مدول و پیمون 
 نقشه نظام پیمون بندی تزیئنات 
 نقشه تزئینات 
 نقشه تیپولوژی در و پنجره 
 عکس های تیپولوژی در و پنجره 
 فصل سوم: ویژگی ساختاری، کالبدی
 بازیابی ساختار و شکل باغ فردوس 
 عرصه های فضایی درون مجموعه 
 عناصر شاخص تعیین کننده ساختار اصلی باغ 
 نحوه ارتباط سه باغ با یکدیگر 
 شکل باغ

نقشه عناصرباربرها 
 پوشش ها 
فصل چهارم: ویژگی های تاریخی
 سفر نامه (مادام ژان دیولافوا) 
 متون تاریخی 
 مقاله 
 فصل پنجم: مقایسه تطبیقی
 ویژگی معماری دوره قاجار 
 تزئینات دوره قاجار 
 رنگ مسلط به بنا در دوره قاجار 
 بناهای مسکونی دوره قاجار 
 از آثار بنا 
 تزئینات بکاررفته در خانه ها 
 ویزگی باغهای قاجار 
 كاخ صاحبقرانیه 
 تشریح پلان و عکس های كاخ صاحبقرانیه 
 نقشه عناصر اصلی تشکیل دهنده طرح در فضا 
 سلسله مراتب فضایی و نحوه استقرار و تركیب فضاها در پلان 
 خانه قوام الدوله 
 تحلیل نما های عمارت باغ فردوس، كاخ صاحبقرانیه و خانه قوام الدوله

 


پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله)تهران در 126 اسلاید

خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در خیابان امیرکبیر و در کوچه شهید جاویدی «میرزا محمود وزیر» انتهای کوچه مدرس که جز اولین معابر ایجاد شده در تهران است واقع شده است.در نقشه های 1275 هجری و1309 هجری شهر تهران ان معبر که در محله ی عود لاجان واقع می شده جزء مهم ترین معابر شهر وده که علاوه بر اهمیت ان از جهت مسکونی دارای بار تجاری نیز بوده است .و با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی‌مانده که به صورت گره کاری بوده و متعلق به پنجره ای ارسی تالار شاه نشین می باشد ، تاریخ ۱۲۷۲ روی آن حک شده، این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است.

این بنای تاریخی در سال 1383.به شماره 10847.در فهرست اثار ملی ایران ثبت رسیده است

 

این خانه متعلق به میرزا عبد الوهاب خان بود که ناصر الدین شاه او را نصیر الدوله لقب داد.نصیر الدوله دو بار وزیر تجارت شد یکی در سال 1290 ق. و دیگری در سال 1299ق. که تا سال 1301 ق. وزارت وی به طول انجامید و مامور خراسان و ملقب به اصف الدوله گردید.نصیر الدوله در سال 1304ق. به علت سکته درگذشت.

خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت‌های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است.

این پروژه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره خانه نصیرالدوله تهران به همراه معرفی کامل بافت تاریخی تهران، تصاویر از تهران و خانه نصیرالدوله، نقشه های کامل معماری و ... به همراه موارد زیر می باشد:

- شناخت بنا

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار در 161 اسلاید

گذر پامناریکی از گذرهای قدیمی سبزوار است از گذشته تا کنون نام های مختلفی داشته است از جمله گود انبار،آیت ا... سیادتی و...

مسجد پامنار و خانه آیت ا... سیادتی دو عنصر شاخص درون این بافت می باشد. این گذر به مرور زمان دست خوش تغییرات بسیاری شده است و اکثر خانه های قدیمی آن تخریب شده است.

این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره گذر تاریخی پامنار سبزوار به همراه معرفی شهر تاریخی سبزوار، محله های قدیمی آن، مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء گذرپامنار، تصاویر ، نقشه ، عکس هوایی، پروفیل طولی و عرضی از گذر پامنار و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

-بخش اول ( شناخت سبزوار )

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء و ساماندهی محوطه خورهه در 73 اسلاید

خرابه‌های یک معبد (خورهه) مربوط به دوره سلوکیان است و در شمال شرق شهرستان محلات، روستای خورهه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۳۱ به‌عنوان یکی ازآثار ملی به ثبت رسیده است.این بنا در منطقه پشت گدار قرار دارد و از شمال به رشته کوه‌های هفتاد قله و از جنوب به رشته کوه‌های یخچال مرتبط شده است و تا شهر محلات به میزان ۴۸ کیلومتر بعد مسافت دارد.

حفاری‌های باستانی این مکان در تابستان ۱۹۵۵ (میلادی) توسط اداره باستان‌شناسی ایران به عمل آمد و در خلال این کاوش‌ها، تعدادی سفال و چند تکله نقره متعلق به دوره سلوکیان کشف شد. در پایان این کاوش‌ها، باستان‌شناسان کشف کردند که ساختمان خورهه مرکب از ۳ ساختمان مرتبط به هم بوده‌اند.

این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره محوطه و معبد خورهه به همراه نقشه های معماری، تصاویر، گزارشات باستان شناسی خورهه ، طرح بهسازی و ساماندهی محوطه و ... به همراه موارد زیر می باشد:

موقعیت جغرافیایی خورهه

وجه تسمیه خورهه

پیشینه کاوش های باستان شناسی خورهه

توپوگرافی منطقه

گزارشات باستان شناسی 1355

پی گردی دیوارهای اتاق در پشت ایوان

گزارشات باستان شناسی 1375

ساقه ستون ها

سرستون ها و جرزها

پایه ستون ها

گزارش کاوش

ماخذ سنجش اطلاعات

شبکه بندی

نقشه محوطه و معبد خورهه

تنها طاق مکشوفه در خورهه

نتیجه کاوش های اخیر

طرح بهسازی و توسعه محوطه خورهه

طراحی سایت محوطه خورهه


پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها) در 170 اسلاید

کاروانسرای سبزوار کتیبه تاریخی برای احداث ندارد و با استناد به شیوه ی معماری که شباهت های مهمی به کاروانسرای مزینان که مربوط به دوره ی صفوی بوده و دارای کتیبه می باشد، احتمالا" دریک دوره ی زمانی احداث شده باشند.

از نظر منطقه ای این کاروانسرا در میانه دو کاروانسرای مهم مزینان در غرب (به سمت سمنان) و زعفرانیه در شرق (به سمت نیشابور) واقع شده است. و این فواصل به اندازه ی دو اتراق یک کاروان است.کاروانسرا امروزه درون شهر است و طبیعتا" بافت پیرامون آن نیز جزو مجموعه ی جدید و توسعه یافته ی شهر محسوب می شوند.

همان طور که در بررسی انواع کاروانسراها اشاره شد، کاروانسرای سبزوار در گروه کاروانسراهای متفرقه دسته بندی شده بود.شاید عاملی که باعث شده است این کاروانسرا را متفرقه قلمداد کنند، حیاط جبهه شمال غربی آن است که آن هم ثابت نشده است که آیا از ابتدا بصورت حیاط بوده یا بنابر دلایلی تخریب شده است.

این مجموعه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره کاروانسرای سبزوار (عرب ها) شهر سبزوار به همراه معرفی کامل بافت تاریخی سبزوار، عکس های هوایی، تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت

              
بخش اول : شناخت استان خراسان رضوی
              
بخش دوم : شناخت سبزوار
              
بخش  سوم : شناخت بنا

فصل دوم : آسیب شناسی

              بخش اول : طبقه بندی عمومی آسیب ها

             آسیب شناسی بنا : 1- آسیب انسانی  2- آسیب طبیعی

             بخش دوم : 1-1) آسیب های منظری  

             بخش سوم : 2-1) آسیب های فنی – مرمتی

             بخش چهارم : 1-2) آسیب شناسی طبیعی (کالبدی)

 

 

         فصل سوم : طرح مرمت

 

        فصل چهارم :  طرح احیاء

 

 


پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 25 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی

پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 25 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی

 پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 25 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی

در این پروژه پاورپوینت درز انبساط در ساختمان در 25 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است :

1- دلایل تعبیه درز انبساط :

2- اصول اجرای درز انبساط :

3- موارد پیش بینی :

4- مصالح پرکننده درز انبساط :

5- عایق کاری درز انبساط :

6- اجرای بند انبساط در ساختمان فلزی به همراه تصاویر

7- درز در همکف به همراه دیتایل اجرایی :

8- درز در طبقات به همراه دیتایل اجرایی :

9- درز در اتصال کف به دیوار به همراه دیتایل اجرایی :

10- درز در بام به همراه دیتایل اجرایی :

11- درز در جان پناه به همراه دیتایل اجرایی :

12- درز در سقف کاذب به همراه دیتایل اجرایی ک

13- درز در همکف مرطوب به همراه دیتایل اجرایی :

14- درز در بام شیب دار یکطرفه به همراه دیتایل اجرایی :

15- درز در بام شیب دار دوطرفه به همراه دیتایل اجرایی :

16- درز در سقف به همراه دیتایل اجرایی :

17- درز در اتصال سقف به دیوار به همراه دیتایل اجرایی :

Image result for ‫عایق کاری درز انبساط‬‎

Image result for ‫درز انبساط در ساختمان‬‎

Image result for ‫عایق کاری درز انبساط‬‎

 


طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن در قالب  pdf (قابل کپی به word) در 281 صفحه

كنيساي عزرا يعقوب با وسعت 524.48 متر مربع، يكي از كنيساهاي قديمي و بزرگ يهوديان است كه از نظر معماري نمونه اي ارزشمند محسوب مي شود. قدمت بنا به اواخر قرن نوزدهم ميلادي مقارن با حكومت ناصرالدين شاه قاجار مي رسد و اگر چه بارها بناي آن ترميم يا نوسازي شده، ولي
هنوز بافت اوليه ي خود را حفظ كرده است. اين بنا با حياطي بزرگ، مشتمل بر دو كنيساي جدا از هم و در مقابل يكديگر و در فاصله ي يك متر بالاتر از سطح حياط ساخته شده است. كنيساي بزرگ تر در ضلع جنوبي حياط با سقفي بلند، در و پنجره هاي عريض و شيشه هاي مشبك با گنجايش
بيش از 200 نفر بنا شده و مدت هاست كه به شكل مسكوني استفاده مي شود. كنيساي كوچك تر در ضلع شمالي حياط با گنجايش حدود 150 نفر، پنجره هاي كوتاه و طاقچه هاي هشتي شكل در اطراف قرار دارد سال ها بخشي از اطاق هاي ضلع جنوبي به پخت مصاي تنوري(سنتي) اختصاص داده شده بود كه از سال 1346 ، خورشيدي پخت مصا در كنيساي عزرا يعقوب متوقف شد
در سال 1383 ، خورشيدي كنيساي عزرا يعقوب به جهت داشتن ويژگي هاي معماري خاص دوران قاجار، با همت انجمن كليميان و حمايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در رديف آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

این مجموعه یکی از بهترین پروژه درباره کنیسه عزرا یعقوب و بافت تاریخی تهران و محله عودلاجان و جداره های اطراف کنیسه می باشد این مجموعه به همراه نقشه های کامل تهران قدیم، عکس های هوایی تهران و محله عودلاجان ، کنیسه عزرا یعقوب، نقشه های کامل کنیسه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیا کنیسه و جداره های اطراف کنیسه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست :
كليات طرح
فصل اول : بيان مسئله
1) بيان مساله تحقيق
2 ) اهميت موضوع تحقيق و دلايل انتخاب آن
3) هدفهاي تحقيق 
4) سوالات يا فرضيه هاي تحقيق
5) چهارچوب نظري وپيشينه تحقيق
6)استراتژي پژوهش
7 )روش پژوهش و گرد آوري اطلاعات
8)روش تجزيه و تحليل اطلاعات
9) واژه هاي كليدي تاريخي
طرح مسأله 
- اهميت و ضرورت پژوهش 
- هدف پروژه

- پيشينه تحقيق
- روش تحقيق

فصل دوم : جغرافيايي تاريخي تهران
1 - ويژگيهاي تاريخي تهران
2 - ويژگيهاي انساني
3 - ويژگيهاي تاريخي
4 - محله عودلاجان در مركز تاريخي تهران
5 - سابقه سكونت يهوديان در تهران و محلات يهودي نشين
فصل سوم :معرفي محله و گذر برهمه
1 - موقعيت محله
2 – موقعيت گذر برهمه
3 - ويژگيهاي كالبدي _ كيفي و تاريخي گذر برهمه  
فصل چهارم :شناخت و معرفي كنيسه عذرا يعقوب
1 - موقعيت 
2 - دسترسي
3 - ويژگيهاي معماري و هنري
4 – ويژگيهاي كالبديبستر
- پي
- بارها

پوشش 
 مصالح بكار رفته در بنا
تكنيكهاي ساختماني
5 – ويژگيهاي تاريخي
تاريخ احداث
باني بنا
مالكيت بنا 
روند تغييرات تاريخي بنا 
فصل پنجم :مقايسه تطبيقي
1 – مقايسه تطبيقي براي گذر برهمه _ ( كوچه مروي )
2 – مقايسه تطبيقي براي كنيسه عذرا يعقوب _ ( كنيسه حيم )
فصل ششم :آسيب شناسي و آسيب نگاري
-1 مباني آسيب شناسي
-2 آسيب شناسي گذر برهمه
-3 آسيب شناسي كنيسه عذرا يعقوب

فصل هفتم :طرح حفاظت و ساماندهي گذر برهمه و مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب
-1 مباني نظري
-2 تجربيات ملي و جهاني
-3 طرح ساماندهي گذر برهمه
-1-3 اهداف
-2-3 راهبردها
-3-3 طرح
-4 طرح مرمت واحيائ كنيسه عذرا يعقوب
-1-4 طرح مرمت
-2-4 برنامه هاي حفاظتي فوري 
-3-4-7 طرح پيشنهادي و احياي كنيسه عذرا يعقوب
4-4-7 طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب
5-4-7 برنامه هاي نگهداري و مطالعات دوره اي
6-4-7 نتيجه گيري 


پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان در 100 صفحه

محله دروازه نو یا درب نو  در ناحیه مرکزی و در غرب شهر استراباد (گرگان) در بین محلات نعلبندان در مرکز و میدان در  غرب قرار  داشته است. در متون قدیمی از جمله سفرنامه ها از محله دروازه نو به عنوان یکی از محلات فرعی محله اصلی یا ناحیه میدان نام برده شده است. مرکز محله دروازه نو که مانند بسیاری دیگر از مراکز محلات شهر فضای درونی تکایا یا میدانگاه تکایا است هندسه ای ذوزنقه شکل دارد و  از نظر موقعیت قرارگیری حدودا در مرکز محله در راستای شمال جنوبی و متمایل به جهت غرب تقریبا در راستای مرکز محله میدان قرار دارد. محدوده عملکردی فعلی محله دروازه نو به خاطر خیابان کشی های صورت گرفته در دوره پهلوی تغییر کرده است.

این مجموعه یک پاورپوینت جامع و کامل به همراه معرفی بافت تاریخی گرگان، معرفی محلات تاریخی گرگان، معرفی کامل محله درب نو به همراه نقشه، عکس های جدید و قدیم از بافت گرگان و محله درب نو می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : شناخت                                                                                                                                                                                  
بخش اول : شناخت استان گلستان 
بخش دوم : شناخت گرگان  
بخش سوم : شناخت بافت قدیم گرگان  

 بخش  چهارم : شناخت محله دروازه نو (دربنو)  

 فصل دوم : بررسی

  بخش اول : بررسی گذر و کالبد محله  بررسی موقعیت بناهای شاخص در محله دروازه نو  

 بخش سوم : معرفی خصوصیات معماری بافت محله دروازه نو  

  منابع و ماخذ 

  

 


پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت با ارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 169 صفحه

روستای شاهکوه سفلی از نوع روستاهای متمرکز و به شکل طولی و پلکانی در مناط کوهستانی محسوب می شود. بافت درونی روستا در یک نگاه کلی شامل مجموعه ای متراکم و به هم فشرده در تواحی مرکزی و بافتی نیمه متراکم در نواحی حاشیه ای و خصوصاً مناطق جنوبی روستا می باشد.
در روستا با طبیعت پلکانی که خاص مناطق کوهستتانی است ، خانه ها نسبت به یکدیگر در ارتفاع متفاوتی ساخته می شوند.

روستا دارای یک بافت کالبدی فشرده و به هم تنیده است که کوچه های باریک واغلب پر ییچ و خم در میان آن به چشم می خورد.اکثر واحدهای مسکونی دو طبقه بوده وطبقه پایین به فضای دامی و طبقه بالا به فضای انسانی اختصاص دارد.
خانه های پلکانی از پایین کوه تا نزدیکی قله با شیبی ملایم گسترده شدند و مانند سایر روستاهای پلکانی، رودخانه ای در پایین کوه وجود دارد که ایجاد لبه می کند.
روستای شاهکوه در ابتدای مسیر پس از پیچ و تاب ورودی روستا و پس از طی گردنه ابتدایی بافت با خط آسمان پلکانی که به نرمی به سوی افق پیش می رود و از فرم روستا تبعیت می نماید نمایان می گردد.

این پروژه یکی از بهترین و جامع ترین مجموعه درباره شاهکوه و معماری روستا به همراه نقشه های کامل روستا، عکس از روستا، گونه شناسی بناهای واجد ارزش معماری تاریخی ، معرفی شبکه معابر، ضوابط ساخت و سازو ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

شناخت 
 بررسی عوامل محیطی و طبیعی بر بافت کالبدی و معماری ابنیه و شناسایی ارزش های پایدار 
 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بار بافات کالبدی و شکل گیری محلات و معماری ابنیه 
 بررسی تاثیر عوامل اقتصاد و معیشت بر بافت کالبدی و معماری ابنیه 
 شناخت ارزش های کالبدی روستا 
در مقیاس بافت 
بررسی استخوان بندی روستا 
 بررسی سیما و منظر در روستا در مقیاس ابنیه روستا

 بررسی ویژ گی های معماری و فرهنگی بناهای عمومی
بررسی ویژ ی های معماری، فرهنگی و تاریخی عناصار تاار یخی و ارزشامند روستا مثل مسجد، امامزاده، حمام، آب انبار، آسیاب و..
 گونه شناسی الگوهای مسکونی روستا  
 بررسی ویژ گی های واحد ها ی مسکونی (قدیم و جدید) و همجواریها، عرصه و اعیان، فضای پر و خالی، تعداد طبقات و جهت استقرارشناسایی جزئیات عناصر معماری روستا  
 بررسی روش های ساخت و نگهداری بناهای قدیمی مسیونی و عمومی در روستا 
 شناسایی الگوهای موجود در جزئیا اجرائی نظیر بازشوها، پله، پوشش بام ، ایوان، ازاره، ناودان، رنگ غالب و .

تحلیل آسیب شناسی 

بررسی و تحلیل برنامه های سازمانها و دستگاه های اجرایی مرتبط روستا 
 تحلیل و ارزیابی طرح هادی روستا 
 تحلیل و ارزیابی طرح هادی ( نظاام کااربر ی ها، شبکه معابر روستایی و ضوابط و مقررا ساخت و ساز)

تحلیل و ارزیابی اثرات طرح هادی 
تحلیل آسیب شناسی محیطی و گردشگری و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و کالبدی و فضایی طبق مطالعات انجام گرفته در طرح امکان سنجی روستا 
 تحلیل آسیب شناسی ارزش های کالبدی 
 تحلیل و آسیب شناسی ویژ گیهای بافت روستا شامل: خط آسمان، کشش، خوانایی، نفوذ پذیری، انطباق پذیری و تنوع، پوشش گیاهی 
 تحلیل و آسیب شناسی ویژ گیهای ابنیه (حجم، تاکیدات افق یا عمود ی، نوع و جنس پوشش سقف، عناصر الحاقی، تناسبات ، مصالح و رنگ) 
 تحلیل آسیب شناسی ویژ گیهای جزئیات ابنیه ( بازشوها، ناودان، نرده و..) و پالایش آن 
جمع بندی نهایی 
 تدوین چشم اندازها و ارائه راهبردهای پیشنهادی طرح بهسازی بافت با ارزش 
 برنامه ریزی ( ارائه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی) 
 ارائه طرح های پیشنهادی در زمینه های (محیطی و گردشاگری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) . 
 ارائه پروژه های طرح های پیشنهادی کالبدی و فضایی

ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در خصوص شبکه معاابر (طرح شبکه دسترسی پیشنهادی، دسترسی سواره پیاده، کفسازی و نحوه پوشش معابر اصلی و فرعی)
 ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در ساماندهی ورودی روستا، فضاها ی عمومی،فضاهای با ارزش، مراکز محله ، میادین، ره های اصلی، مراکز تجمع و فعالیت ها ی روزانه

 ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در زمینه اصلا ح و مرمت بدنه ها و جداره ساز یمعابر روستا 
 ارائه پروژه ها و طرح های پیشنهادی در زمینه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و پیشنهاد اصلاح تاسیسات زیر بنایی در محدوده طراحی . . . . . . 
 ارائه برنامه های پیشنهادی در خصوص تکمیل و تجهیز فضاها ی باارزش، مراکزمحلات ، میادین و راه های اصلی شامل مبلمان، علا ئم محیطی، یادمانها و... 
 ارائه برنامه های پیشنهادی در ساماندهی بناها و فضاهای تاریخی موجود و ارزشمند وارائه پیشنهاد در مورد تغییر کاربری، احیاء ابنیه و استفاده مجدد از آنها و... 
اولویت بندی برنامه های و پروژه های پیشنهادی 
 بررسی میزان تحقق پذیری برنامه های و پروژه های پیشنهادی به لحاظ  فنی، توجیه اقتصادی، اجتماعی (تملک اراضی)  ارائه برآورد اولیه پروژه های پیشنهادی و اولویت بندی 
 طراحی

 طرح پیشنهادی و اصلاحی در خصوص کاربری ها و شبکه معابر طرح هادی روستا 
 طراحی مسیر های پیشنهادی در محدوده طراحی
طرح مربوط به کفسازی و نحوه پوشش معابر و فضاهای عمومی 
 طرح اصلاح و مرمت بدنه ها و جداره سازی معابر 

طرح های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و پیشنهاد ی و اصلاح تاسیسات زیربنایی در محدوده طراحی

طراحی پروژه های پیشنهادی در محدوده طراحی 
 طرح ساماندهی بناهای تاریخی با ارزش و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر کاربر ی، احیاءابنیه و استفاده مجدد از آنها 
 طرح فضاهای خاص مثل ورودی، ره های اصلی و مراکز محله 
طرح مبلمان روستایی و جانمایی آنها در بافت 

 طراحی مسکن پیشنهادی 
طراحی حداقل 5 تیپ الگوی مسکن پیشنهادی به صور پلان، نما، مقطع و سه بعد ی 

 اولویت بندی پروژه های پیشنهادی در مسیر های محدوده طراحی در سطح روستا 
 ضوابط و مقررات 

 ضوابط نوسازی در مقیاس ابنیه و بافت در حوزه های مسکونی، تجاری، اداری و... 
 ضوابط حفاظت و استحکام بخشی در مقیاس ابنیه و بافت روستا 
ضوابط مرمت و بهسازی، احیاء و بازسازی در مقیاس ابنیه و بافت با ارزش 
ضوابط احیا و بازسازی در مقیاس ابنیه و بافت با ارزش  
 ضوابط مربوط به نما، سیما و منظر کالبدی روستا

 


پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی مركز محله دروازه شميران تهران در 62 اسلاید

محله عودلاجان در تقسيم بندي محلات تهران پس از شكل گيري حصار صفوي و بوجود آمدن امنيت نسبي در اوايل دوره قاجار شكل فعلي خود را مي يابد و در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه شمار ساكنان و نيز تعداد بناهاي اعيان در اين محله كه بجاي باغهاي بزرگ ساخته مي شدند، افزوده مي شود. محله دروازه شميران در جبهه شمالي محله عودلاجان و در مجاورت دروازه شمالي قرار دارد و تمامي مشكلات بافتهاي شهرهايي تاريخي همانند، تردد، فضاهاي مخروبه و رها شده، تنگي معابر، بزه كاري، ناامني و نيز هجوم واحدهاي تجاري به اين محله تاريخي را داراست.

در پروژه حاضر طراحي مركز محله دروازه شميران تهران(از محلات عودلاجان) با رويكرد ايجاد مركز تفريحي و فرهنگي (باغ پارك مركز محله) و با نگرش حفظ بناها و عناصر معماري شهري تاريخي موجود و حل معضلات تردد با توجه به اينكه اين محدوده از محدوده هاي پر تردد و پر ترافيك شهر تهران مي باشد، انجام گرفته است.

فهرست:

مقدمه

چکیده

فصل اول: مطالعات عمومي شهر تهران

روند تحول شهر تهران از بدو پيدايش تا پايتختي آن

روند تحول شهر تهران از آغاز دوره قاجار تا اويل دوره پهلوي

تهران از سال 1270 تا سال 1375 شمسي

تحولات شهر تهران از بدو پيدايش تا كنون

نقشه های تاریخی شهر تهران

فصل دوم:شناسايي و بررسي محله دروازه شميران

محله عودلاجان

ويژگي مهم گذرهاي فرعي در محله عودلاجان

محله دروازه شميران

نقشه هاي تاريخي

محله دروازه شميران درنقشه كرشيش

محله دروازه شميران درنقشه عبدالغفار

موقعيت مركز محله

گذرهاي محله

بررسی محله دروازه شمیران در عكس هاي هوايي

معرفي بناهاي تاريخي ارزشمند و قابل حفظ

گونه شناسي سردرها

گونه شناسي خانه هاي مسكوني محله

گونه شناسي نماهاي رو به گذر (خارجي)و تحولات آن

نگرش طرح هاي فرادست نسبت به محله دروازه شميران

طرح تفضيلي محله

بررسي كالبدي و عملكردي محله دروازه شميران

آسيب شناسي محله دروازه شميران

نقشه جمع بندي مشكلات وگره ها وفرصتهاي موجود درمحله دروازه شميران و ارايه اهداف طراحي

 فصل سوم: تجارب و راهكارهاي مرمت شهري در سطح جهان و ايران

فصل چهارم:طرح نوسازي مركز محله دروازه شميران با هدف ايجاد پارك محله اي

مطالعات موردی احیاء و نوسازی مرکز محله « نوریس»

اهداف طرح نوسازي مركز محله دروازه شميران

مزایای طرح

مقايسه وضع موجود مركز محله دروازه شميران نسبت  به نقشه هاي سال هاي1275و1309 قمري

موقعيت بناهاي فرسوده و قابل مداخله(تخريب)در سايت طراحي

معرفي عناصر معماري ارزشمند محله و قابل استفاده در طراحي

فرایند طراحی

پلان شهری وضع موجود و طراحی

جداره سازي ها

طراحی های سه دو بعدی و سه بعدی

نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن در 65 اسلاید

در این پروژه مطالعه و شناخت دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن در محوطه زیر مورد بررسی قرار گرفته پرداخته شدده است.

عصر مس سنگی در مناطق مختلف فلات ایران

1- شمال مرکزی ایران: این منطقه از فلات ایران در برگیرنده دشت های قزوین، تهران، ساوه، قم و کاشان است که دو چشم انداز نیم خشک و خشک دارد.

* سیلک کاشان

* تپه قبرستان دشت قزوین

* تپه حصار دامغان

* محوطه ازبکی کرج

* محوطه اریسمان نطنز

 2- زاگرس شمالی: به تنهایی یک حوزه فرهنگی و جغرافیایی مهم در پیکره به هم پیوسته فلات ایران در طول دوران پیش از تاریخ به حساب می آید. این منطقه از سه حوزه آبریز اصلی تشکیل شده است: دریاچه ارومیه، دریای خزر و قزل اوزن.

* تپه دالما(در جنوب غرب دریاچه ارومیه)

* تپه پیزدلی

* یانیق تپه

3- زاگرس مرکزی: منظور از زاگرس مرکزی در این مطالعه استانهای کرمانشاه, ایلام و لرستان است.

* سه گابی

* سیاه بید

* تپه گودین

* چغا سبز

* گیان

* قبرستان هکلان

 4- جنوب غرب: در تقسیم بندی جغرافیای باستان شناسی و نیز جغرافیای امروز ایران, جنوب غرب در برگیرنده استان خوزستان و جنوب استان ایلام است که از مناطق شاخص فرهنگی و تمدنی فلات ایران در دوره های پیش از تاریخی و تاریخی ب شمار می آید.

* جعفر آباد

* جوی

* بند بال

زاگرس جنوبی: در بر گیرنده استان های چهارمحال و بختیاری و فارس است.

* تل باکون

* تل جری

* پاسارگاد

 جنوب شرقی: این بخش از فلات ایران چشم انداز های محیطی متفاوتی دارد که آن را از دیگر بخش ها متمایز می سازد.

* تل ابلیس

*تل یحیی

 


پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن در 65 اسلاید

در این پروژه مطالعه و شناخت دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن در محوطه زیر مورد بررسی قرار گرفته پرداخته شدده است.

عصر مس سنگی در مناطق مختلف فلات ایران

1- شمال مرکزی ایران: این منطقه از فلات ایران در برگیرنده دشت های قزوین، تهران، ساوه، قم و کاشان است که دو چشم انداز نیم خشک و خشک دارد.

* سیلک کاشان

* تپه قبرستان دشت قزوین

* تپه حصار دامغان

* محوطه ازبکی کرج

* محوطه اریسمان نطنز

 2- زاگرس شمالی: به تنهایی یک حوزه فرهنگی و جغرافیایی مهم در پیکره به هم پیوسته فلات ایران در طول دوران پیش از تاریخ به حساب می آید. این منطقه از سه حوزه آبریز اصلی تشکیل شده است: دریاچه ارومیه، دریای خزر و قزل اوزن.

* تپه دالما(در جنوب غرب دریاچه ارومیه)

* تپه پیزدلی

* یانیق تپه

3- زاگرس مرکزی: منظور از زاگرس مرکزی در این مطالعه استانهای کرمانشاه, ایلام و لرستان است.

* سه گابی

* سیاه بید

* تپه گودین

* چغا سبز

* گیان

* قبرستان هکلان

 4- جنوب غرب: در تقسیم بندی جغرافیای باستان شناسی و نیز جغرافیای امروز ایران, جنوب غرب در برگیرنده استان خوزستان و جنوب استان ایلام است که از مناطق شاخص فرهنگی و تمدنی فلات ایران در دوره های پیش از تاریخی و تاریخی ب شمار می آید.

* جعفر آباد

* جوی

* بند بال

زاگرس جنوبی: در بر گیرنده استان های چهارمحال و بختیاری و فارس است.

* تل باکون

* تل جری

* پاسارگاد

 جنوب شرقی: این بخش از فلات ایران چشم انداز های محیطی متفاوتی دارد که آن را از دیگر بخش ها متمایز می سازد.

* تل ابلیس

*تل یحیی

 


مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان در قالب pfd در 88 صفحه به همراه نقشه های کامل معماری بنا و تصاویر

خانه یدالهی کاشان در محله پشت عمارت واقع است و قدمت این خانه به اوایل عصر قاجار باز میگردد. خانه یدالهی بخش‌های اندرونی و بیرونی مجزا از هم ندارد بلکه فقط یک حیاط مرکزی بدون گودال باغچه است که اندرونی محسوب می‌گردد.معماری خانه به گونه‌ای است که اطاق‌ها به صورت دو طرف ساخت اطراف این حیاط در در سه طبقه قرار دارند. سرداب، شاه‌نشین، مهتابی، پنج‌دری و هشتی ورودی از فضا‌های اصلی معماری این خانه به شمار می‌روند. حیاط وسیع خانه با وسعت نزدیک به 150 مترمربع حوضی به طول 6 متر و سطح 12 مترمربع را در میان دو باغچه دارا می‌باشد. رسمی‌بندی هشتی‌ ورودی، سردر ورودی و شاه‌نشین مهمترین تزئینات خانه هستند.


پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت، معرفی تزئینات و آسیب شناسی مجموعه بایزید بسطامی در 143 اسلاید

به همراه تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا، نقشه سه بعدی از مجموعه، طرح های تزیینات به همراه نقشه های جانمایی، آسیب شناسی کامل مجموعه به همراه نقشه های جانمایی آسیب، جدول آسیب شامل: محل آسیب ،عامل مخل، نحوه درمان و ... می باشد.

 مجموعه کامل تاریخی بایزید بسطامی در این پروژه قرار مورد بررسی قرار گرفته 

 

به ترتیب قدمت شامل بناهای ذیل می باشد:

1-مسجد اول بايزيد  

2-صومعه بايزيد

3-منار سلجوقی

4-مسجد دوم بايزيد

5-آرامگاه گمنام

6-آرامگاه امامزاده محمد

7-مسجد جامع

8-گنبدغازان خان

9-ایوان غریبی

10- مسجدایلخانی

11- آرامگاه آل کرت

12- مدرسه شاهرخیه

13- دالان وایوان اولجایتو

14- برج کاشانه

15-ایوان جنوبی

16-رواق

17-شربت خانه

18-حمام

 

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد) تا ابتدای خیابان هفت دستگاه گرگان در 44 اسلاید به همراه طراحی های سه بعدی

طبق نقشه کاربری های میدان سرخواجه ( 15 خرداد ) و اطراف آن عمده ترین کاربری های تجاری خدماتی در مقیاس شهر و منطقه تشکیل میدهند . بیشترین و موثر ترین فضا را مراکز تجاری ، خدماتی و بانک ها به خود اختصاص داده اندکه این مسءله در کیفیت برداشت مردم از فضا میدان به عنوان یک فضای تبادل ارزی موثر است.

طبق نقشه کاربری اراضی ، کاربریهای اطراف میدان در طبقات اول بیشتر تجاری و خدماتی بوده است.

به دلیل موقعیت خاص و مناسب میدان از لحاظ اقتصادی ، بدنه اصلی میدان و خیابان های منتهی به آن بیشتر به کاربریهای تجاری و لایه پشتی آنها در امتداد کوچه ها به کاربری مسکونی اختصاص یافته است.

فهرست                                                                       شماره صفحه

میدان 15 خرداد در آینه تاریخ                                                3

مقدمه                                                                               4

موقعیت میدان 15 خرداداد                                                     5

عناصر متجانس میدان                                                           6

محور عملکردی                                                                  10

کاربری اراضی                                                                    11

 مکان و رفتا                                                                      19

مقایسه میدان در طول روز و شب                                            25

امنیت در محدوده میدان                                                       26

تاسیسات شهری                                                                 27

تجهیزات شهری                                                                 29

عناصر الحاقی                                                                    30

حمل و نقل                                                                       31

دسترسی ها                                                                       33

محورزیبا شناختی                                                                34

خط آسمان                                                                        36

محورزیست محیطی                                                             37

اقلیم                                                                                38

زباله های اطراف میدان                                                         39

ترافیک                                                                             41  

عناصر تعدیل هوا                                                                 42

 طرح پیشنهادی به صورت سه بعدی از میدان و خیابانهای اطراف و خیابان سرخواجه 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد در112 اسلاید

خانة كرماني درمشهد، پایین خیابان (خیابان نواب صفوی )، كوچة نواب 11 قرار گرفته است. در روبروي اين خانه، کوچه عسکریه ( سرحوضو) قرار دارد. امتداد این کوچه از سمت شمال به خيابان نواب منتهي مي شود. كوچة نواب 11 كه از كوچه هاي اصلي محلة پايين خيابان بوده از شرق به پايين خيابان يا همان خيابان نواب و از غرب به مدرسة حسين قلي خان و در ادامة آن به حرم مطهر حضرت رضا منتهي مي شده است و در حقيقت معبري سرتاسري بوده كه محلة پايين خيابان را از شرق تا غرب و بالعكس طي مي كرده است.

–  منزل مسکونی كرماني مربوط به اواخر دوره قاجار است. این منزل از ابتدا در مالکیت آقای كرماني بوده است. آقای كرماني صاحب حجره اي در بازار و به شغل تجارت فرش مشغول بوده است. اين منزل هم اكنون در مالكيت نوادة آقاي كرماني است و توسط وي به 2 خانواده براي زندگي اجاره داده شده است.

 این خانه در زمینی با راستایی شمالی-جنوبی و با تناسبات 1 به 2 واقع گردیده است. البته راستای دقیق قرارگیری زمین کمی از جهت شمال و جنوب عدول کرده است، اما این راستا را به عنوان راستای شمالی- جنوبی تلقی می کنیم.

فضاهای این خانه در دو سمت شمال و جنوب و بصورت مجزا طراحی شده است. نسبت فضای خالی یعنی حیاط این خانه به فضاهای مسقف آن تقریبا 1 به 3 است.

خانه کرمانی به صورت 2 طبقه همکف و اول ساخته شده است و البته لازم به ذکر است که در سالهای اخیر در جبهه غربی فضاهایی با کاربری انباری به بنا اضافه شده است که در عکس هوایی سال 1335 اثری از آنها دیده نمی شود.

با پیگیری این موضوع این احتمال وجود دارد که در بنای اصلی در دو طرف حیاط دو راه پله قرار داشته که در تقارن با هم شکل گرفته اند که سبب ارتباط حیاط با طبقه اول در جبهه جنوبی شده اند که در وضع موجود تنها یک راه پله در سمت شرق حیاط باقی مانده است.

طبقات همکف و اول در این جبهه از داخل ساختمان به یکدیگر مرتبط نیستند و در نتیجه، جهت ارتباط دو طبقه در فضاهای سمت جنوب باید از حیاط گذر کرد و از راه پله حاشیه ضلع شرقی حیاط بهره گرفت.

راه پله ارتباطی دیگر در میانه جبهه شمالی قرار گرفته است و عامل ارتباطی طبقات در این جبهه محسوب میشود.

ورودی بیرون به درون در این بنا از سمت شمال و تقریبا در میانه این ضلع ساخته شده است. پس از ورود نیز فضایی راهرو مانند به عنوان هشتی وجود دارد که نقش فضای تقسیم را ایفا می کند. راه پله نیز جهت ارتباط طبقات در همین فضا واقع شده است.

نکته جالب قرارگیری حیاط و در نتیجه فضاهای همکف این خانه در ارتفاعی پایینتر از سطح کوچه است. بطوریکه 6 پله برای جبران این اختلاف ارتفاع در نظر گرفته شده است.

در 2 طرف هشتی، دو اتاق دیگر به عنوان نشیمن وجود دارد که اتاق سمت غرب کمی بزرگتر از اتاق شرقی است.

       در طبقه اول نیز فضاهای طبقه همکف با تناسبات برابر با پائین تکرار شده است.

در ساخته های ضلع جنوبی در همکف، فضاهای متعددی وجود دارد که بصورت متقارن با 2 نوع تناسبات در کنار هم جای گرفته اند.

نوع اول اتاقها ابعادی حدود 2.5*4 یا 2.5*4.5 مترو نوع دیگر که بیشتر شبیه به انباری است ابعادی حدود 1.5*2.2 دارند.

قبل از ورود به این جبهه از ساختمان ایوانی در طبقه اول و در زیر آن پیش فضایی در طبقه همکف وجود دارد که با استفاده از ستونهایی به سبک اواخر دوره قاجار تعریف و تزئین شده اند.

در میانه این جبهه در همکف اتاقی با تناسبات مستطیل کشیده با نسبت 1 به 2 قرار دارد و در مجاورت اتاق مرکزی و در طرفین آن 2 فضای کوچک جهت تقسیم فضاها وجود دارد که بوسیله 2 ورودی، دسترسی به سایر اتاقها را امکان پذیر ساخته است.

در طبقه اول در این جبهه که اتقهای بزرگتری وجود دارد. 2 اتاق با تناسبات تقریبا نزدیک به مربع که از طریق دری چوبی و بزرگ به یکدیگر مرتبط شده اند و در سمت شرق آنها فضایی مستطیل شکل با تناسبات 1 به 2، تشکیل دهنده فضاهای این جبهه در طبقه اول هستند.

در مجموع آنچه که مشهود است بهره گیری معمار از اتاقهایی متنوع با تناسبات مختلف و با هندسه ای منظم و راست گوشه در این بناست.

بخش های مختلف این پاورپوینت:

بخش اول:مشخصات شهرمشهد(نقشه شهر،تقسیمات اقلیمی،میانگیین دما،توپوگرافی،میزان بارندگی،جهت ساختمان باتوجه بااقلیم،موقعیت جغرافیایی،پیشینه ی تاریخی،جمعیت،مشهد کنونی،وضعیت تجاری وفرهنگی مشهد،آب وهوا،باد،کیفیت آب)

بخش دوم:معماری دوره قاجار(اصول ومبانی،ویژگی ها،تزئینات،نوع بناهای مسکونی)

بخش سوم:معرفی بنا(نقشه حریم بنا،نقشه ورودبه سایت،موقعیت فعلی اثر،تاریخچه،توصیفی ازکلیت بنا)

بخش چهارم:تحلیل فضاها(راهنمای پلان،جبهه بیرونی وفضای ورودی،فضاسازی وجبهه شمالی بنا،فضاسازی وجبهه جنوبی بنا، تحیلی حیاط ونمای آن)

بخش پنجم:تناسبات(توده وفضا،زمین واتاق)

بخش ششم:الحاقات،تخریب،تزئینات وابعاد اجرها

بخش هفتم:آسیب شناسی(آسیب منظری وکالبدی)

بخش هشتم:جزئیات اجرایی(گربه رو،سقف،صندوقه،نعل درگاه)

بخش نهم: طرح مرمت بنا

بخش دهم: طرح احیاء بنا (مهمانسرا)

 

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی مركز محله دروازه شميران تهران در 62 اسلاید

محله عودلاجان در تقسيم بندي محلات تهران پس از شكل گيري حصار صفوي و بوجود آمدن امنيت نسبي در اوايل دوره قاجار شكل فعلي خود را مي يابد و در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه شمار ساكنان و نيز تعداد بناهاي اعيان در اين محله كه بجاي باغهاي بزرگ ساخته مي شدند، افزوده مي شود. محله دروازه شميران در جبهه شمالي محله عودلاجان و در مجاورت دروازه شمالي قرار دارد و تمامي مشكلات بافتهاي شهرهايي تاريخي همانند، تردد، فضاهاي مخروبه و رها شده، تنگي معابر، بزه كاري، ناامني و نيز هجوم واحدهاي تجاري به اين محله تاريخي را داراست.

در پروژه حاضر طراحي مركز محله دروازه شميران تهران(از محلات عودلاجان) با رويكرد ايجاد مركز تفريحي و فرهنگي (باغ پارك مركز محله) و با نگرش حفظ بناها و عناصر معماري شهري تاريخي موجود و حل معضلات تردد با توجه به اينكه اين محدوده از محدوده هاي پر تردد و پر ترافيك شهر تهران مي باشد، انجام گرفته است.

فهرست:

مقدمه

چکیده

فصل اول: مطالعات عمومي شهر تهران

روند تحول شهر تهران از بدو پيدايش تا پايتختي آن

روند تحول شهر تهران از آغاز دوره قاجار تا اويل دوره پهلوي

تهران از سال 1270 تا سال 1375 شمسي

تحولات شهر تهران از بدو پيدايش تا كنون

نقشه های تاریخی شهر تهران

فصل دوم:شناسايي و بررسي محله دروازه شميران

محله عودلاجان

ويژگي مهم گذرهاي فرعي در محله عودلاجان

محله دروازه شميران

نقشه هاي تاريخي

محله دروازه شميران درنقشه كرشيش

محله دروازه شميران درنقشه عبدالغفار

موقعيت مركز محله

گذرهاي محله

بررسی محله دروازه شمیران در عكس هاي هوايي

معرفي بناهاي تاريخي ارزشمند و قابل حفظ

گونه شناسي سردرها

گونه شناسي خانه هاي مسكوني محله

گونه شناسي نماهاي رو به گذر (خارجي)و تحولات آن

نگرش طرح هاي فرادست نسبت به محله دروازه شميران

طرح تفضيلي محله

بررسي كالبدي و عملكردي محله دروازه شميران

آسيب شناسي محله دروازه شميران

نقشه جمع بندي مشكلات وگره ها وفرصتهاي موجود درمحله دروازه شميران و ارايه اهداف طراحي

 فصل سوم: تجارب و راهكارهاي مرمت شهري در سطح جهان و ايران

فصل چهارم:طرح نوسازي مركز محله دروازه شميران با هدف ايجاد پارك محله اي

مطالعات موردی احیاء و نوسازی مرکز محله « نوریس»

اهداف طرح نوسازي مركز محله دروازه شميران

مزایای طرح

مقايسه وضع موجود مركز محله دروازه شميران نسبت  به نقشه هاي سال هاي1275و1309 قمري

موقعيت بناهاي فرسوده و قابل مداخله(تخريب)در سايت طراحي

معرفي عناصر معماري ارزشمند محله و قابل استفاده در طراحي

فرایند طراحی

پلان شهری وضع موجود و طراحی

جداره سازي ها

طراحی های سه دو بعدی و سه بعدی

نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل

پاورپوینت شناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل در 74 اسلاید به همراه نقشه های سه بعدی بنا

خانه حاج مهدي سلطان باقدمتي كه به دوران قاجار بازمي گردد با پلان مربع مستطيل تشكيل شده از فضاهاي زير و با مصالح رايج زمان خود شامل سنگ قلوه ،آجر، ملات گل آهك، چوب و سفال مي باشد كه در كليه سطوح داخلي  و نماي جنوبي بنا اندود گچ بصورت ساده وتزييني استفاده شده است.

باتوجه به نوع خاك در بيشتر مناطق مازندران كه بيشتر از نوع جنگلي و دج مي باشد و تاثير شديد فضاهاي خالي ايجاد شده كه به دنبال پوسيدگي عوامل بيولوژيك پديدار مي گردد، بر امر نشست معمولا” شالوده ابنيه در اين مناطق لاجرم با استفاده از مصالح شفته آهك به همراه قلوه سنگ هاي رودخانه اي است لذا اين ماده علاوه بر مقاومت نسبتاً بالاي خود دربرابر فشارهاي عمودي و قابليت خوب در انتقال بار وارده به پي به زمين بستر، در برابر نوسانات ناشي از تغييرات رطوبت زمين نيز كاملا” پايدار مي ماند.

جرزهاي حمال نيزدراين نوع ازمعماري ايران داراي اسكلت چوبي مي باشند كه معمولا"درنواحي اتصال با شالوده بوسيله قير يا روغن هاي گياهي دربرابررطوبت زمين مقاوم سازي مي گردد.

آجرهامطابق اشل رايج دردوران قاجار باابعاد 20در20 در3سانتيمتر هستندكه باملات گل آهك به يكديگر متصل مي شوند. درتمامي ديوارها علاوه بركلافهاي چوبي عمودي ،كلافهاي افقي جهت مقابله دربرابر نيروهاي كششي در محل اتصال سقف به دا تعبيه شده است.جنس اين كلاف ها ازچوب درخت آزاد يا ازدار ميباشد كه دربرابر عوامل مخرب بيولو‍يك وتغيرات رطوبت محيط بسيار مقاوم است.

تاقها وقوسهاي بكاررفته دربنا عموما"ازنوع هلالي وبه شيوه رومي اجراشده است.

پوشش بام دراين بنا ازنوع شيب دار وبا تكنيك شيرسرسازي با چوب آزاد اجرا وپس از ايجادلايه اي ازتوفال بوسيله سفال پوشانيده شده است.

تزيينات بنا شامل گچبري هاي بكاررفته در سطوح داخلي با نقوش گل ومرغ وهندسي است ودر ستون هاي رواق جنوبي بنا ازگچ قرمزرنگ با شيوه تخمه بري استفاده شده كه نقوش اخير شامل انواع درختان سرو به نشان پايداري وعمرطولاني است.

فهرست:

مقدمه

بخش اول : مطالعه و شناخت استان

جغرافیا

اقلیم

تاریخ

آداب و رسوم

 بخش دوم : شناخت شهرستان آمل

جغرافیا

اقلیم

تاریخ

آداب و رسوم

 بخش سوم : شناخت بنا

موقعیت بنا در شهرستان و نحوه دسترسی

شناخت بافت پیرامون بنا

مطالعه و پژوهش معماری بنا

تاریخچه و وجه تسمیه

کاربری سنتی بنا

ساختار و معماری سنتی

تزیینات وابسته به معماری

دوره بندی و جایگاه تاریخی بنا

بخش چهارم : آسیب شناسی

    -  آسیب نگاری بنا

نقشه ها

جداول و نمودارها

    - آسیب شناسی بنا

تجزیه و تحلیل بر حسب عوامل مخل

تجزیه و تحلیل و جمع بندی کلی

 فصل دوم: طرح مرمت 

 بخش اول : مبانی نظری طرح مرمت

بخش دوم : طرح حفاظت (مرمت اضطراری)

بخش سوم : طرح مرمت بنا

طرح مرمت کف

طرح مرمت بدنه

طرح مرمت پوشش

طرح مرمت تزیینات وابسته به معماری

 بخش سوم : طرح احیاء بنا

طرح کاربری بنا

طرح کف سازی و محوطه سازی

طرح مبلمان و طراحی داخلی

طرح نورپردازی و روشنایی

طرح گرمایش و سرمایش

 فهرست منابع و مأخذ


مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان در قالب pfd در 88 صفحه به همراه نقشه های کامل معماری بنا و تصاویر

خانه یدالهی کاشان در محله پشت عمارت واقع است و قدمت این خانه به اوایل عصر قاجار باز میگردد. خانه یدالهی بخش‌های اندرونی و بیرونی مجزا از هم ندارد بلکه فقط یک حیاط مرکزی بدون گودال باغچه است که اندرونی محسوب می‌گردد.معماری خانه به گونه‌ای است که اطاق‌ها به صورت دو طرف ساخت اطراف این حیاط در در سه طبقه قرار دارند. سرداب، شاه‌نشین، مهتابی، پنج‌دری و هشتی ورودی از فضا‌های اصلی معماری این خانه به شمار می‌روند. حیاط وسیع خانه با وسعت نزدیک به 150 مترمربع حوضی به طول 6 متر و سطح 12 مترمربع را در میان دو باغچه دارا می‌باشد. رسمی‌بندی هشتی‌ ورودی، سردر ورودی و شاه‌نشین مهمترین تزئینات خانه هستند.


پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت، معرفی تزئینات و آسیب شناسی مجموعه بایزید بسطامی در 143 اسلاید

به همراه تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا، نقشه سه بعدی از مجموعه، طرح های تزیینات به همراه نقشه های جانمایی، آسیب شناسی کامل مجموعه به همراه نقشه های جانمایی آسیب، جدول آسیب شامل: محل آسیب ،عامل مخل، نحوه درمان و ... می باشد.

 مجموعه کامل تاریخی بایزید بسطامی در این پروژه قرار مورد بررسی قرار گرفته 

 

به ترتیب قدمت شامل بناهای ذیل می باشد:

1-مسجد اول بايزيد  

2-صومعه بايزيد

3-منار سلجوقی

4-مسجد دوم بايزيد

5-آرامگاه گمنام

6-آرامگاه امامزاده محمد

7-مسجد جامع

8-گنبدغازان خان

9-ایوان غریبی

10- مسجدایلخانی

11- آرامگاه آل کرت

12- مدرسه شاهرخیه

13- دالان وایوان اولجایتو

14- برج کاشانه

15-ایوان جنوبی

16-رواق

17-شربت خانه

18-حمام

 

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد) تا ابتدای خیابان هفت دستگاه گرگان در 44 اسلاید به همراه طراحی های سه بعدی

طبق نقشه کاربری های میدان سرخواجه ( 15 خرداد ) و اطراف آن عمده ترین کاربری های تجاری خدماتی در مقیاس شهر و منطقه تشکیل میدهند . بیشترین و موثر ترین فضا را مراکز تجاری ، خدماتی و بانک ها به خود اختصاص داده اندکه این مسءله در کیفیت برداشت مردم از فضا میدان به عنوان یک فضای تبادل ارزی موثر است.

طبق نقشه کاربری اراضی ، کاربریهای اطراف میدان در طبقات اول بیشتر تجاری و خدماتی بوده است.

به دلیل موقعیت خاص و مناسب میدان از لحاظ اقتصادی ، بدنه اصلی میدان و خیابان های منتهی به آن بیشتر به کاربریهای تجاری و لایه پشتی آنها در امتداد کوچه ها به کاربری مسکونی اختصاص یافته است.

فهرست                                                                       شماره صفحه

میدان 15 خرداد در آینه تاریخ                                                3

مقدمه                                                                               4

موقعیت میدان 15 خرداداد                                                     5

عناصر متجانس میدان                                                           6

محور عملکردی                                                                  10

کاربری اراضی                                                                    11

 مکان و رفتا                                                                      19

مقایسه میدان در طول روز و شب                                            25

امنیت در محدوده میدان                                                       26

تاسیسات شهری                                                                 27

تجهیزات شهری                                                                 29

عناصر الحاقی                                                                    30

حمل و نقل                                                                       31

دسترسی ها                                                                       33

محورزیبا شناختی                                                                34

خط آسمان                                                                        36

محورزیست محیطی                                                             37

اقلیم                                                                                38

زباله های اطراف میدان                                        &